eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielnik › Dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w ŁagiewnikachOgłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292380810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łagiewniki 73

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 354-20-76

1.5.8.) Numer faksu: 41 354-30-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpslagiewniki.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d1e4f75-60c8-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1e4f75-60c8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045425/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447796/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.DN.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 450706,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I ŚWIEŻE WARZYWA - dostaw w drugim dniu od złożenia zamówienia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00.
Artykuły mają być w I gatunku, bez uszkodzeń mechanicznych, czyste (myte), świeże, o dobrym smaku. Dostawy warzyw w opakowaniach (workach) jednorazowych.

Uwaga: waga artykułów w workach musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 31617,38 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II WYROBY PIEKARSKIE - dostawy codziennie w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 9:00.
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku dostarczane w zbiorczych pojemnikach czystych na zewnątrz łącznie z podstawą i wewnątrz. Dostawca będzie miał obowiązek przekładania dostarczonych bułek do pojemników Zamawiającego.
Uwaga: waga jednostkowa artykułów musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 52290,31 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III MROŻONE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00.
Uwaga: waga jednostkowa artykułów musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.5.) Wartość części: 20925,98 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV JAJA KURZE ŚWIEŻE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00.
Jaja średnie (M) o wadze od 53g do 63 g.
Załącznik 1c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 7351,32 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SYPKIE, KONCENTRATY, PRZYPRAWY I DESERY, - dostawyw drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 12:00.
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku, z długim okresem przydatności
do spożycia, w oryginalnych opakowaniach producenta, które muszą posiadać
nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie producenta,
dacie przydatności do spożycia oraz wadze (zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi wdrażania systemu HACCP).
Nie dopuszcza się konfekcjonowania artykułów przez Wykonawcę.
Uwaga: waga jednostkowa artykułów musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1e do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 89776,88 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI MIĘSO ŚWIEŻE - dostawyw drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00.
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku. Mięso musi być hermetycznie pakowane ( mięso w workach przystosowanych do mrożenia) i na każdym opakowaniu musi posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, jego składzie, wartości odżywczej, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.
Waga dostarczanego mięsa świeżego w opakowaniach musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1 f do SWZ.
Uwaga: Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy, dostarczy w celu zapoznania się wzrokowego w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej próbki wszystkich rodzajów mięsa w kawałkach po ok. 1 kg (próbki do zwrotu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 25453,81 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII WĘDLINY ŚWIEŻE I WĘDLINY PODROBOWE ŚWIEŻE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00.
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku. Wędliny i wędliny podrobowe muszą być hermetycznie pakowane. Na każdym opakowaniu musi posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, jego składzie, wartości odżywczej, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.

Uwaga: Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy, dostarczy w celu zapoznania się organoleptycznego (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej) próbki wszystkich wędlin w kawałkach po ok. 20 dkg (pozostałość do zwrotu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 69650,10 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VIII MLEKO, MASŁO I SERY – dostawy codziennie od poniedziałku do soboty o godz.6:00 w drugim dniu od złożenia zamówienia.
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku, z długim okresem przydatności do spożycia, w opakowaniach, które muszą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, jego składzie, nazwie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.
Uwaga: waga jednostkowa mleka musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1h do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 60822,83 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IX PRODUKTY MLECZARSKIE – dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz.7:00
Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku, z długim okresem przydatności do spożycia, w opakowaniach, które muszą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, jego składzie, nazwie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.
Uwaga: waga jednostkowa produktów mleczarskich musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1i do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 36355,32 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ X DRÓB - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00. Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.5.5.) Wartość części: 17076,42 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ XI OWOCE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00.
Owoce w I gatunku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania owoców takich jak: nektarynki, mandarynki, gruszka, brzoskwinia, banan w sztukach, które Wykonawca będzie ważył i wagę zamówionych sztuk umieszczał na fakturze.
Uwaga: waga jednostkowa owoców musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1k do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 24563,73 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ XII ZIEMNIAKI JADALNE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia 2 razy w miesiącu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 12.00.
Odmiany jadalne o barwie żółtej. Dostawy w opakowaniach (workach)
jednorazowych do 15 kg.
Uwaga: waga ziemniaków w workach musi być zgodna z wagą podaną przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik 1l do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 14822,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41251,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41251,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41251,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41251,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83268,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83268,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83268,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Społem”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Busku-Zdroju

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001060501

7.3.3) Ulica: Pl. Zwycięstwa 22

7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83268,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33308,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54702,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33308,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima Bąk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180983603

7.3.3) Ulica: Głowackiego 27

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33308,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14145,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15170,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO DROBIARSKIE ZBIGNIEW GAWROŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290508512

7.3.3) Ulica: MIKUŁOWICE 3

7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110702,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110702,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110702,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko- Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110702,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41364,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Masarnia "Rzemieślnicza" Elżbieta Zając Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430531871

7.3.3) Ulica: Spławy Drugie

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88257,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141399,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88257,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Masarnia "Rzemieślnicza" Elżbieta Zając Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430531871

7.3.3) Ulica: Spławy Drugie

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88257,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90742,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91812,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90742,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLEKO ŁAZORKO Lucjan Łazorko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830477001

7.3.3) Ulica: ul. Staszica 1

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90742,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47168,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53861,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47168,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J., , 28-100 ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47168,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31359,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31551,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31359,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J., , ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko- Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31359,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19077,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22152,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19077,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko - Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19077,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SAWA”, A. Sikora, W. Wróbel Sp. J., , j,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290822467

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 35b

7.3.4) Miejscowość: Busko - Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.