eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa zabudowy 187,63 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2024 w dniach 13-16 lutego 2024 r. w Norymberdze w Niemczech.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zabudowy 187,63 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2024 w dniach 13-16 lutego 2024 r. w Norymberdze w Niemczech.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zabudowy 187,63 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą podczas targów Biofach 2024 w dniach 13-16 lutego 2024 r. w Norymberdze w Niemczech.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e3daa0c-838e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 Zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach BIOFACH 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, zzastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu.
5. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.
8. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu (przesłania na Platformę).
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 411/2023/C

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie zabudowy 187,63 m2 powierzchni wystawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska (stoisko promocyjne);
2) obsługa techniczna stoiska promocyjnego w trakcie trwania targów;
3) demontaż wykonanej zabudowy po zakończeniu targów;
4) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC;
5) obsługa stoiska promocyjnego przez 4 (cztery) hostessy posługujące się językiem polskim oraz językiem angielskim/niemieckim w stopniu komunikatywnym;
w ramach targów Biofach 2024 odbywających się w terminie 13-16 lutego 2024 r. w Norymbergii w Niemczech.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do IPU, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert stanowią:
1) Cena (K1) – 46%
2) Funkcjonalność zabudowy stoiska (K2) – 32%
3) Estetyka i walory wizualne zabudowy (K3) – 22%
2. W kryterium „Cena” (K1) punkty będą przyznawane na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
K1 = -------------------------------------------------------------------- x 46
cena brutto ocenianej oferty
2. Kryterium „Funkcjonalność zabudowy stoiska” (K2) oceniane będzie w oparciu o dołączony do oferty projekt zabudowy stoiska.
2.1. Ocenie w ramach ww. kryterium podlegać będzie funkcjonalność zabudowy i rozmieszczenia elementów stoiska, ze
szczególnym uwzględnieniem sposobu prezentacji podwystawców KOWR, w oparciu o dołączony do oferty projekt zabudowy
stoiska. Zabudowa stoiska powinna tworzyć przemyślaną, spójną kompozycyjnie całość. Układ stoiska powinien zapewnić
możliwość optymalnej i efektywnej ekspozycji produktów oraz wprowadzać ułatwienia dostępu klientów do tych produktów (w tym
szczególne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). Poruszanie się w obrębie stoiska nie może powodować konieczności
przeciskania się. Klienci oraz obsługa stoiska muszą mieć łatwy i swobodny dostęp do lad informacyjnych, pomieszczenia
magazynowego i wszystkich stref znajdujących się w obrębie całego stoiska. Układ funkcjonalny zabudowy musi pozwolić obsłudze
łatwo kontrolować obecność osób trzecich na stoisku. Oświetlenie stoiska powinno być dobrane w najbardziej optymalny sposób do
specyfiki produktów oraz maksymalnie doświetlać każdą z przestrzeni. Im bardziej dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania
Zamawiającego, tym więcej punktów dana oferta uzyska.
2.2. Punkty zostaną przyznane na podstawie indywidualnej oceny projektu zabudowy stoiska przez członków Komisji Przetargowej
(z wyłączeniem Sekretarza i jego zastępcy). Każdy członek Komisji Przetargowej może przyznać Wykonawcy za rozmieszczenie i
rozplanowanie elementów zabudowy stoiska, w tym: przestrzeni do ekspozycji, przestrzeni do spotkań, zaplecza magazynowego -
od 0 do 32 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie zamieści w projekcie którejkolwiek ze wskazanych wyżej przestrzeni, tj.
zaplecza magazynowego,
przestrzeni do spotkań, przestrzeni do ekspozycji, spowoduje to odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
2.3. Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej (z wyłączeniem Sekretarza i jego zastępcy) w ramach
kryterium „Funkcjonalność zabudowy stoiska” zostaną zsumowane, a następnie podzielone przez liczbę członków komisji
dokonujących oceny (średnia arytmetyczna). Kryterium „Estetyka i walory wizualne zabudowy” (K3) będzie oceniane w oparciu o
dołączony do oferty projekt zabudowy stoiska.
3.1. Punkty zostaną przyznane na podstawie indywidualnej oceny projektu zabudowy stoiska przez członków Komisji Przetargowej
(z wyłączeniem Sekretarza i jego zastępcy). Każdy członek Komisji Przetargowej może przyznać Wykonawcy za estetykę i walory
wizualne projektu zabudowy powierzchni oraz przewidziane w SWZ elementy zabudowy, w ramach której oceniane będą:
atrakcyjność zastosowanej koncepcji zabudowy, dopasowanie kolorystyki elementów zabudowy i wyposażenia stoiska,
zastosowanie barw narodowych, czytelność logotypów na elementach zabudowy i wyposażenia stoiska, dopasowanie
zastosowanych grafik do elementów zabudowy i wyposażenia stoiska, od 0 do 22 punktów.
3.2. Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej (z wyłączeniem Sekretarza i jego zastępcy) w ramach
kryterium „Estetyka i walory wizualne zabudowy” zostaną zsumowane, a następnie podzielone przez liczbę członków komisji
dokonujących oceny (średnia arytmetyczna).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez zsumowanie punktacji w
wymienionych kryteriach.
5. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich kryteriach wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 46

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność zabudowy stoiska

4.3.6.) Waga: 32

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka i walory wizualne zabudowy

4.3.6.) Waga: 22

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej obsłudze wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas zagranicznych wydarzeń promocyjnych typu targi, konferencje itp., organizowanych poza granicami Polski, obejmujące wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z nich.
UWAGA 1: W przypadku wartości usługi wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, wypełnione stosownie w zakresie ust. 2.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, Wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ), oraz
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXI SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej wraz z ofertą:
- projekt zabudowy stoiska, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do IPU – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz z opisem zabudowy stoiska, o którym mowa w pkt 2 poniżej (Zamawiający zaleca, by opis zabudowy stoiska przygotowany był w formie odrębnego dokumentu / załącznika do projektu zabudowy stoiska);
2. Projekt zabudowy stoiska oraz opis zabudowy stoiska powinny zawierać:
1) w zakresie projektu zabudowy stoiska:
a) widok stoiska pod różnym kątem, kolorowy, rozdzielczość minimum 300 dpi – co najmniej 5 rzutów;
b) widok stoiska z góry, rozdzielczość minimum 300 dpi z zaznaczoną skalą lub podziałką;
c) widok stoiska z boku, z usytuowaniem poszczególnych elementów zabudowy, rozdzielczość minimum 300 dpi z zaznaczoną skalą lub podziałką;
d) rozmieszczenie gniazd elektrycznych – rzut z góry z zaznaczoną skalą lub podziałką;
e) rozmieszczenie punktów oświetleniowych – rzut z góry z zaznaczoną skalą lub podziałką;
2) w zakresie opisu zabudowy stoiska, w szczególności:
a) koncepcję zabudowy stoiska, w tym w szczególności informacje o charakterystycznych cechach proponowanej zabudowy i wyposażenia stoiska,
b) informacje o technologii i materiałach zastosowanych do budowy stoiska.
3. Projekt zabudowy stoiska oraz opis zabudowy stoiska powinny zostać przekazane w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG.
Uwaga 1: Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega procedurze uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy.
Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust.1 lub gdy złoży przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, który będzie odbiegał od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jego podstawie nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w SWZ pozacenowe kryteria oceny ofert, tj. „Funkcjonalność zabudowy stoiska” oraz „Estetyka i walory wizualne zabudowy”, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Przedmiotowy środek dowodowy przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
5. W przypadku gdy przedmiotowy środek dowodowy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio - podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
5. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
6. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.