eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Zakup paliwa do wszystkich pojazdów TPN do końca 2025Ogłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliwa do wszystkich pojazdów TPN do końca 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122456180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuźnice 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl i lgasienica@tpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa do wszystkich pojazdów TPN do końca 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4513ac2f-8d19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075670/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Zakup paliwa do wszystkich pojazdów TPN do końca 2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4513ac2f-8d19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4513ac2f-8d19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia (pkt 5 powyżej), sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Dziale XI SWZ) odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Pozostałe wymagania zostały opisane w dziale VIII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4513ac2f-8d19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/725/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliwa do wszystkich pojazdów TPN do końca 2025.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.
2.2. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej oraz oleju napędowego. Zamawiający posiada park pojazdów, który składa się z samochodów, skuterów śnieżnych, pojazdów czterokołowych, ciągników rolniczych, oraz innych urządzeń spalinowych (kosiarki, wykaszarki itp) do których zakup do kanistrów dokonywać będą osoby upoważnione przez Zamawiającego.
2.3. Zakup paliwa dokonywany będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych, które muszą być zabezpieczone kodem PIN.
2.4. Karta flotowa będzie służyła tylko i wyłącznie do zakupu paliw.
2.5. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo dla pojazdów, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie wynosi około 40 tysięcy litrów w następującym asortymencie:
2.5.1. etyliny bezołowiowej - 5 000 litrów;
2.5.2. oleju napędowego - 35 000 litrów.
2.6. Miejscem odbioru paliw (tankowania) dla samochodów poruszających się po terenie TPN oraz innych urządzeń spalinowych (do kanistra) będzie stacja paliw wskazana przez Wykonawcę w ofercie, oraz stacje na terytorium RP dla samochodów służbowych (delegacje), po okazaniu przez osobę tankującą karty flotowej wydanej przez Wykonawcę dla TPN,
2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony do 50% wartości zamówienia, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
2.8. Wykonawca zapewni wytypowanym przedstawicielom Zamawiającego wirtualne narzędzie poprzez sieć internetu umożliwiające na bieżąco monitoring transakcji zawartych przy pomocy kart flotowych. Informacje dostępne tą drogą powinny zawierać przynajmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość litrów i kwotę transakcji w podziale na poszczególne pojazdy. Informacje te powinny być przechowywane z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych w sieci internetu.
2.9. Wykonawca zapewni paliwa silnikowe - benzyny bezołowiowe 95 i 98 oktanowe oraz olej napędowy, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
2.10. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy)
3. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: nie dotyczy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5.1. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:
5.1.1. ZAMAWIAJĄCY nie dokonał podziału zamówienia na części, z uwagi na fakt, że im większe jest łączne zapotrzebowanie na paliwo tym można otrzymać korzystniejszą ofertę od WYKONAWCÓW. Zamawiającemu zależy, żeby tankowanie odbywało się w jednym punkcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132000-3 - Benzyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość stacji benzynowej od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do postanowień art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą.
2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji ( przesłanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp ustala się następujące zasady postępowania:
a. rozpoczęcie wykonywania dodatkowych dostaw wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie,
b. podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych dostaw wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp będzie oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego, stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy poprzez waloryzację wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
a. strona Umowy może wystąpić z pierwszym wnioskiem o waloryzację po upływie 6 miesięcy od podpisania Umowy jeżeli wskaźnik waloryzacji określony wyżej zmieni się o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika waloryzacji obowiązującego w dniu otwarcia ofert;
b. w przypadku wzrostu lub obniżenia wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji, przy czym strona Umowy może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji o co najmniej 10%, obliczonego na podstawie średniej wskaźników waloryzacji za dwa ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, przy czym waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron Umowy,
c. „wskaźnik waloryzacji” nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia przez którąkolwiek ze Stron umowy,
d. maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
4. W przypadku zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia umów podwykonawczych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia
z uwzględnieniem zapisów w § 9 niniejszej umowy.
5. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. d
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie zmian umowy spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.