eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › "Zimowe utrzymanie dróg" - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 4 częściOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg”
- wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242357981

1.5.8.) Numer faksu: 242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg”
- wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10e7f651-8d19-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042628/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Zimowe utrzymanie dróg"- wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 4 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10e7f651-8d19-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10e7f651-8d19-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2)Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.
3)Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4)Komunikacja w postępowaniu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl lub przy użyciu formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7) Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
8) Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
9) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisano w pkt. 8 SWZ.
10) Sposób składania ofert opisano w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. l), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl.
2. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: starostwo@gostynin.powiat.pl, telefonicznie 24 235 79 77 lub listownie na adres Administratora.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest Pani Katarzyna Gontarek, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gostynin.powiat.pl lub listownie na adres Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy.
5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie jest realizacja zadań publicznych Administratora, świadczenie przez niego usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji tych zadań, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zadania/umowy/świadczenia.
7. Posiadają Państwo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem a uszczegółowiony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie na podstawie zawartych umów.
11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pełne zapisy dotyczące klauzuli informacyjnej RODO zawarte w pkt 44 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.272.13.2023.ZDP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 – obszar Nr I
Zestawienie dróg na każdym z obszarów przedstawia załączone do SWZ zestawienie, odpowiednio dla obszaru I, II, III, IV (załącznik nr 7do SWZ)
Na każdym obszarze są do wykonania następujące zadania:
Odśnieżanie dróg powiatowych.
Przygotowanie 15% mieszanki piasku i soli oraz solanki + załadunek tej mieszanki na piaskarki i załadunek soli na solarkę oraz zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych. Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz sól (z materiałów zakupionych przez Wykonawcę), składuje ją na własnym placu oraz dysponuje własnym sprzętem do jej załadunku na piaskarki i solarki.
Zwalczanie śliskości zimowej 15% mieszanką piasku z solą lub solą w miejscach wyznaczonych
w w/w zestawieniach. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości przedstawiają załączone wykazy. Zużycie mieszanki do zwalczania śliskości 60-100g/m2, solanki 10-20g/m2.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w Powiecie Gostynińskim zostało opracowane zgodnie z wytycznymi ujętymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Obszar I należy utrzymywać zgodnie ze standardami nr od IV do VI natomiast obszar II, III, IV utrzymywać zgodnie ze standardami od V do VI.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W zakresie części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą Cena (C) oraz Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (C) – 60 pkt., Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego) - 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie 2023/2024 – obszar Nr II
Zestawienie dróg na każdym z obszarów przedstawia załączone do SWZ zestawienie, odpowiednio dla obszaru I, II, III, IV (załącznik nr 7do SWZ)
Na każdym obszarze są do wykonania następujące zadania:
Odśnieżanie dróg powiatowych.
Przygotowanie 15% mieszanki piasku i soli oraz solanki + załadunek tej mieszanki na piaskarki i załadunek soli na solarkę oraz zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych. Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz sól (z materiałów zakupionych przez Wykonawcę), składuje ją na własnym placu oraz dysponuje własnym sprzętem do jej załadunku na piaskarki i solarki.
Zwalczanie śliskości zimowej 15% mieszanką piasku z solą lub solą w miejscach wyznaczonych
w w/w zestawieniach. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości przedstawiają załączone wykazy. Zużycie mieszanki do zwalczania śliskości 60-100g/m2, solanki 10-20g/m2.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w Powiecie Gostynińskim zostało opracowane zgodnie z wytycznymi ujętymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Obszar I należy utrzymywać zgodnie ze standardami nr od IV do VI natomiast obszar II, III, IV utrzymywać zgodnie ze standardami od V do VI.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W zakresie części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą Cena (C) oraz Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (C) – 60 pkt., Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego) - 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie 2023/2024 – obszar Nr III
Zestawienie dróg na każdym z obszarów przedstawia załączone do SWZ zestawienie, odpowiednio dla obszaru I, II, III, IV (załącznik nr 7do SWZ)
Na każdym obszarze są do wykonania następujące zadania:
Odśnieżanie dróg powiatowych.
Przygotowanie 15% mieszanki piasku i soli oraz solanki + załadunek tej mieszanki na piaskarki i załadunek soli na solarkę oraz zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych. Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz sól (z materiałów zakupionych przez Wykonawcę), składuje ją na własnym placu oraz dysponuje własnym sprzętem do jej załadunku na piaskarki i solarki.
Zwalczanie śliskości zimowej 15% mieszanką piasku z solą lub solą w miejscach wyznaczonych
w w/w zestawieniach. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości przedstawiają załączone wykazy. Zużycie mieszanki do zwalczania śliskości 60-100g/m2, solanki 10-20g/m2.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w Powiecie Gostynińskim zostało opracowane zgodnie z wytycznymi ujętymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Obszar I należy utrzymywać zgodnie ze standardami nr od IV do VI natomiast obszar II, III, IV utrzymywać zgodnie ze standardami od V do VI.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W zakresie części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą Cena (C) oraz Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (C) – 60 pkt., Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego) - 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie 2023/2024 – obszar Nr IV
Zestawienie dróg na każdym z obszarów przedstawia załączone do SWZ zestawienie, odpowiednio dla obszaru I, II, III, IV (załącznik nr 7do SWZ)
Na każdym obszarze są do wykonania następujące zadania:
Odśnieżanie dróg powiatowych.
Przygotowanie 15% mieszanki piasku i soli oraz solanki + załadunek tej mieszanki na piaskarki i załadunek soli na solarkę oraz zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych. Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz sól (z materiałów zakupionych przez Wykonawcę), składuje ją na własnym placu oraz dysponuje własnym sprzętem do jej załadunku na piaskarki i solarki.
Zwalczanie śliskości zimowej 15% mieszanką piasku z solą lub solą w miejscach wyznaczonych
w w/w zestawieniach. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości przedstawiają załączone wykazy. Zużycie mieszanki do zwalczania śliskości 60-100g/m2, solanki 10-20g/m2.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w Powiecie Gostynińskim zostało opracowane zgodnie z wytycznymi ujętymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Obszar I należy utrzymywać zgodnie ze standardami nr od IV do VI natomiast obszar II, III, IV utrzymywać zgodnie ze standardami od V do VI.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W zakresie części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą Cena (C) oraz Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (C) – 60 pkt., Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego) - 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (CR) (maksymalny czas na rozpoczęcie pracy po przekazaniu dyspozycji przez Zamawiającego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca będzie dysponował sprzętem wymaganym w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część/ jeden obszar musi dysponować sprzętem niezależnie dla każdego obszaru:
a) potrzebny sprzęt do wykonania usługi dla obszaru Nr I- część 1 zamówienia
• nośnik z solarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
b) potrzebny sprzęt do wykonania usługi dla obszaru Nr II- część 2 zamówienia
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
c) potrzebny sprzęt do wykonania usługi dla obszaru Nr III- część 3 zamówienia
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
d) potrzebny sprzęt do wykonania usługi dla obszaru Nr IV- część 4 zamówienia
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt.1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z pkt. 5.5.) niniejszej sekcji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – oddzielnie na każdą część zamówienia (wg zał. nr 4 do SWZ). Tj.
a) wykaz potrzebnego sprzętu do wykonania usługi dla obszaru Nr I
• nośnik z solarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
b) wykaz potrzebnego sprzętu do wykonania usługi dla obszaru Nr II
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
c) wykaz potrzebnego sprzętu do wykonania usługi dla obszaru Nr III
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt. 1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1
d) wykaz potrzebnego sprzętu do wykonania usługi dla obszaru Nr IV
• nośnik z piaskarką – szt. 1
• nośnik z pługiem (samochodowym lub ciągnikowym lub równiarka) – szt.1
• sprzęt ciężki ( ładowarka lub ładowarko-spycharka lub spycharka itp.). – szt. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo(nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
7) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zwartej umowy w zakresie regulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10e7f651-8d19-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.