eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJUOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9181033171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23-400

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6850809

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bilgoraj.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d457e1-8d0b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00144191/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa kompleksowej ochrony i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67d457e1-8d0b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm-230-5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia, a także monitorowanie i obsługa istniejących systemów: Systemu Alarmu Pożarowego, SSWiN, Systemu Telewizji Dozorowanej, Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju realizowana przez pracowników Wykonawcy wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy.
2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza, aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia:
1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju i terenie przyległym do budynku (teren wewnętrzny – ogrodzony) realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu) świadczona będzie przez:
a) w poniedziałki – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00
b) od wtorku do piątku - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00
Nie dopuszcza się pełnienia dyżurów przez pracowników ochrony w jednoosobowym składzie na zmianie.
Ponadto do zadań skierowanych pracowników należy otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do budynku, w razie potrzeby bramy głównej i furtki. Otwarcie sądu nastąpi we wszystkie dni robocze o godz. 7.00, a zamknięcie w poniedziałki o godz. 18:00, a od wtorku do piątku o godz. 16.00. Po zamknięciu budynku wewnątrz mogą pozostać jedynie pracownicy firmy sprzątającej oraz upoważnieni pracownicy sądu.
Po zakończeniu usługi sprzątania (około godz. 20.00) pracownicy firmy sprzątającej zawiadomią pracownika ochrony na wskazany nr telefonu. Pracownik ten po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby włączy system alarmowy i po sprawdzeniu zamknie budynek. W przypadku prawidłowego zadziałania systemu oraz otrzymania telefonicznego potwierdzenia z Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe o dotarciu sygnału, pracownik ochrony może opuścić ochraniany obiekt. W przypadku stwierdzenia usterki w zadziałaniu systemu alarmowego lub nieotrzymania potwierdzenia o dotarciu monitorowanego sygnału alarmowego od firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, pracownik ochrony sprawuje nadal dozór fizyczny poprzez pozostanie w obiekcie oraz podejmuje czynności zmierzające do usunięcia usterki;
- zawiadamia telefonicznie wyznaczonych pracowników Sądu o wynikłych problemach oraz podjętych działaniach.
2) Realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator.
3) Pracownicy ochrony zobowiązani są do przebywania w budynku na wyznaczonych stanowiskach, między innymi przy bramce do wykrywaczy metali oraz urządzeniu do prześwietlania bagażu oraz umożliwiania wjazdu lub wyjazdu uprawnionym pojazdom.
Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku za pomocą zdalnego monitorowania sygnału z systemów alarmowych.
4) Powiadomienie Zamawiającego o zmianach kadrowych dot. osób ochraniających obiekt. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach losowych - powiadomi telefonicznie wyznaczonego pracownika Zamawiającego (niezwłocznie potwierdzając to zdarzenie pisemnie) o zmianie w grafiku.
5) Przeszkolenie pracowników ochrony z zakresu polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz zobowiązania pracowników ochrony do jej przestrzegania.
6) Zapoznanie pracowników ochrony z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i PPOŻ. Wykonawca skieruje do realizacji usługi pracowników ochrony przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7) Zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp.
8) Zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów wodnych, wyłączników systemów monitorujących antywłamaniowych i przeciwpożarowych w tym obsługiwanie centrali przeciwpożarowej. W przypadku wystąpienia alarmów niezwłoczne telefoniczne informowanie wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego niezwłoczne podjęcie procedury przeciwpożarowej i ewentualnie w przypadku fałszywego alarmu odwołanie przyjazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
9) Postępowanie z należytą starannością podczas wykonywania ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy, które na podstawie przepisów prawa w szczególności pozwalają na odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osoby i mienie pozostające pod ochroną, przeciwdziałania kradzieżom, napadom i innym zakłóceniom porządku i spokoju oraz natychmiastowego podjęcia działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży i włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, w tym pomieszczeń informatycznych, awarii instalacji wodnych, instalacji ogrzewania budynku, instalacji klimatyzacji, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.
10) Dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu Sądu w godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne, przeciwpożarowe – co najmniej 5 razy dziennie.
11) Składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego.
12) Składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru oraz o przypadkach wystąpienia kradzieży czy zniszczenia mienia.
13) W przypadku wystąpienia posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania i konieczności otwarcia sądu po godzinach pracy, w sobotę, niedzielę lub święta Wykonawca jest zobowiązany po wezwaniu przez dyżurującego pracownika Sądu na wskazany numer telefonu otworzyć sąd w czasie nie dłuższym niż 20 minut od chwili zawiadomienia oraz włączyć system alarmowy i zamknąć obiekt po zakończeniu posiedzenia. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość tego typu zdarzeń na 12 (dwanaście) w ciągu roku.
14) Niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób nieuprawnionych po godzinach urzędowania Sądu.
15) Prowadzenie książki - ewidencji wydawanych kluczy od pomieszczeń Sądu osobom uprawnionym.
16) Sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu, po godzinach urzędowania i czynnościach wykonywanych w tych pomieszczeniach przez pracowników firmy świadczącej usługi sprzątania, celem sprawdzenia zamknięcia otwartych okien.
17) Prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie na bieżąco wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony.
18) Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionego obiektu sprzętu i materiałów będących własnością Sądu Rejonowego w Biłgoraju.
19) Uniemożliwienie wejścia do obiektu lub na teren Sądu osoby będącej pod wpływem alkoholu lub w stanie wskazującym na zażycie substancji psychoaktywnych.
20) Pomoc osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim w obsłudze i skorzystaniu z dźwigu osobowego.
21) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w poruszaniu się po budynku sądu, szczególnie osobom niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
22) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w razie ewakuacji budynku.
23) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej (co najmniej 2 osoby w jednej załodze) w czasie nie dłuższym niż 10 minut (szczegóły w SWZ).
24) Wykonawca skieruje do wykonywania pracy osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
25) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób posiadających licencję pracownika ochrony (szczegóły w SWZ)
26) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (szczegóły w SWZ).
5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowania zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Biłgoraju:
- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego;
- napadu - całodobowo;
- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta;
- z interwencją grupy interwencyjnej (grupa 2 - osobowa z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili wystąpienia alarmu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostaje uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans oceny i kryterium odnoszącego się do przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie i liczba pracowników zatrudnionych do wykonania usługi.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnych grup interwencyjnych, umożliwiających dotarcie do sądu w wymaganym czasie wskazanym w SWZ.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa.
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługą ochrony fizycznej realizowanej w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 3 osobami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, na potwierdzenie należy złożyć - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej:
- 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze, które będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany kwoty brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.