eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi utrzymania zieleni, sprzątania na terenach zewnętrznych oraz odśnieżania parkingów i dachów na terenach UMCS w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi utrzymania zieleni, sprzątania na terenach zewnętrznych oraz odśnieżania parkingów i dachów na terenach UMCS w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-031

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@mail.umcs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi utrzymania zieleni, sprzątania na terenach zewnętrznych oraz odśnieżania parkingów i dachów na terenach UMCS w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1827075f-8ac7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00330710/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa utrzymania zieleni, sprzątania na terenach zewnętrznych oraz odśnieżania parkingów i dachów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.umcs.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.umcs.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami zgodnie z pkt 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/84-2023/DZP-p

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania oraz kompleksowa konserwacja terenów zielonych, odśnieżanie parkingów i dachów wraz z usuwaniem sopli oraz nawisów śnieżnych na terenach należących do Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, których szczegółowy wykaz i zakres zawarty jest w Załącznikach nr 1 i od 1.1 do nr 1.5 do SWZ.
Wykonawca wyznaczy osoby kierujące i odpowiedzialne za pracę służb kompleksowego utrzymania zieleni, sprzątania oraz odśnieżania parkingów i dachów wraz z usuwaniem sopli zapewniając jednocześnie stały kontakt telefoniczny z osobą koordynującą.
Wykonawca zapewni dyspozycyjność swoich pracowników oraz sprzętu i narzędzi w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń oraz konieczności wykonania prac opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i PPoż. podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, o ile pozostają one w bezpośrednim związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy (w ramach posiadanego ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności).
3.5 Wykonawca na własny koszt zapewni osobom wykonującym zamówienie w szczególności: niezbędny sprzęt i ubranie ochronne bez dodatkowego obciążenia Zamawiającego. Ubranie ochronne powinno być ujednolicone, zapewniając jednoznaczną identyfikację Wykonawcy. Ubranie ochronne (w tym buty) powinno spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
3.6 Usługa odśnieżania parkingów i usługa odśnieżania dachów będą świadczone z częstotliwością i w zakresach wynikających z potrzeb Zamawiającego, uzależnionych od warunków atmosferycznych, zlecanych każdorazowo przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji, zgodnie ze szczegółowymi zapisami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca określi całkowitą cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty oraz składowe ceny całkowitej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji jednorazowego koszenia wskazanego terenu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usuwania błota, śniegu i lodu i posypywania chodników

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
A) Doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż należycie wykonał lub wykonuje, minimum dwie usługi utrzymania zieleni na powierzchni min. 50 000 m2 o wartości min. 150 000,00 zł brutto* każda oraz wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi sprzątania zewnętrznego (oczyszczania terenu z zanieczyszczeń) o wartości min. 150 000,00 zł brutto* każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.
B) Kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia minimum jedną osobę z wykształceniem ogrodniczym (co najmniej inżynierskie), posiadającą kwalifikacje inspektora nadzoru terenów zieleni potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub innymi dokumentami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. A) SWZ;
2) wykaz osób, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. B) SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10.2 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią punktu 6.3 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zawiera Załącznik do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.