eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przytyk › Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przytyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zachęta 57

1.5.2.) Miejscowość: Przytyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-650

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytyk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-452137e9-8d0d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011433/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przytyk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przytyk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zostały opisane w regulaminie korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet znajdującej się pod adresem https://przytyk.ezamawiajacy.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, tel. 48 618 00 95, email: przytyk@przytyk.pl .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przytyk jest*: Pan Bartłomiej Kida,
kontakt: adres e-mail: bodo.radom@gmail.com,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych” numer postępowania ZP.271.1.15.2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 )
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
„Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk”
A/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku ul. Szkolna 3;
B/ Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie im. Kornela Makuszyńskiego -Wrzeszczów 47;
C / Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie im. Orła Białego – Wrzos 6
D/ Publicznego Przedszkola w Przytyku ul. Żeromskiego 11 na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z CPV.
1.2.Szczegółowy harmonogram dowozu i odwozu, z podaniem liczby uczniów oraz dzieci z poszczególnych tras o długości ok. 560 km, stanowi załącznik do umowy, który będzie aktualizowany przez Zamawiającego w sierpniu w latach
obowiązywania umowy na okres do końca grudnia roku 2024 i 2025- stanowi załącznik do SWZ.(załącznik nr 2)
1.3. Przewidywana liczba uczniów oraz dzieci objętych dowozem i odwozem wynosi: 273.
1.4 Usługa przewozu będzie świadczona w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 02 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku we wszystkie dni nauki szkolnej (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia oraz ferii, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć oraz dni w których zajęcia nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym i niezależnych od woli Zamawiającego) – ok. 368 dni nauki szkolnej.
1.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz uczniów i dzieci, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych, Dyrektor Publicznego Przedszkola, który może ulegać zmianom.
1.6. Złożona oferta ma obejmować całość dowozu i odwozu z uwzględnieniem wszystkich tras przewozów. W celu minimalizacji ilości odbytych kursów Wykonawca ma obowiązek zapewnić środki transportu z ilością miejsc umożliwiające jednorazowy przewóz wszystkich dzieci, przewożonych na poszczególnych trasach.
1.6a. Rozliczenia za świadczoną usługę przewozu będą dokonywane za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto.
1.7 Wskazana w SWZ ilość uczniów i dzieci ma charakter szacunkowy (została
skalkulowana dla potrzeb sporządzenia i porównania ofert). Faktyczna ilość uczniów i dzieci może ulec zmniejszeniu / zwiększeniu. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/ zwiększenia ilości uczniów i dzieci max. do 15 %.
1.8. Autobusy, służące do wykonania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.
1.9. Autobusy przeznaczone do przewozu muszą być sprawne techniczne i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia, ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem etykiety wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów.
1.10. Sprawowanie opieki (min.1 osoba dla każdego pojazdu) i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie dowozu oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów do i z autobusów w zakresie przewidzianym Prawem o ruchu drogowym, oraz ustawie Prawo oświatowe.
Funkcji opiekuna nie może sprawować kierowca autobusu. Autobusy będą posiadały ubezpieczenia w zakresie OC,NW.
1.11. W okresie zimowym środek transportu winien być ogrzewany.
1.12. Trasę i lokalizację przystanków w poszczególnych miejscowościach przedstawia załącznik do niniejszej specyfikacji.
(Załącznik nr 15 - mapa) W czasie wykonywania zamówienia Zamawiający może zmienić liczbę przystanków lub ich lokalizację bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2:
„Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Radomia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie m. Radomia wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
1.Dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie m. Radomia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ. Przewidywalna ilość km do wykonania usługi dziennie wynosi - ok. 86 km w obie strony zastrzeżeniem, że ilość uczniów jest ilością prognozowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Do obsługi zamówienia należy zapewnić minimum 1 BUS.
2.Dowożenie uczniów musi być realizowane w ramach kursów ,,regularnych specjalnych”, czyli przeznaczonych tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
3. Przebieg tras, na których świadczona będzie usługa został określony w załączniku nr 14 do SWZ- Organizacja dowozów i odwozów uczniów niepełnosprawnych.
4.Wymagania dotyczące świadczenia usługi:
a) Wykonawca w trakcie świadczonej usługi przewozu obowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci;
b) usługa przewozu będzie świadczona w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 02 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku we wszystkie dni nauki szkolnej (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia oraz ferii, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć oraz dni w których zajęcia nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym i niezależnych od woli Zamawiającego) – ok. 368 dni nauki szkolnej.
c) usługa przewozu uczniów musi być realizowana zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.
d) rozliczenia za świadczoną usługę przewozu będą dokonywane w oparciu o faktyczną łączną długość tras dowozu i odwozu dzieci do i ze szkoły w okresie rozliczeniowym (okres miesięczny) i stawki za 1 km przewozu określonej w ofercie.
W żadnym przypadku łączne wynagrodzenie brutto. Wykonawcy na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może przekroczyć zaoferowanej ceny ofertowej brutto w przypadku niezastosowania zmian wynikających art. 455 Pzp.
e) wskazana w SWZ długość tras oraz ilość dni nauki szkolnej ma charakter szacunkowy (została skalkulowana dla potrzeb sporządzenia i porównania ofert). Faktyczna długość trasy może ulec zmniejszeniu / zwiększeniu. Zamawiający przewiduje
możliwość zmniejszenia/ zwiększenia długości tras max. do 20 %.
f)Wykonawca uprawniony jest w porozumieniu z Zamawiającym do zmiany określonych w SWZ godzin dowozu i odwozu uczniów, przy zachowaniu ilości i długości trasy. Zmiana taka może być uzasadniona w szczególności zmianą w planie lekcji dowożonych dzieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Dla części 1:
a) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia pojazdami przystosowanymi do wykonania zamówienia -
co najmniej 4 sprawnymi autobusami posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące - załącznik nr 3 do SWZ- Wykaz sprzętu
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem / busem- minimum 4 osoby posiadające wymagane uprawnienia- załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz osób
c) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) minimum 1 usługę polegającą na dowozie i odwozie uczniów do szkół, gdzie wartość usługi wyniosła minimum 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)- załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz usług.
Dla części 2:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 busem- Załącznik nr 3 do SWZ -Wykaz sprzętu
b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do przewozu osób autobusem/busem- załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz osób c) w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu (dotyczy wykazania przez Wykonawcę, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie 1 usługę trwającą co najmniej 9 miesięcy w ramach regularnej usługi przewozu zamkniętego w zakresie dowozu dzieci do szkół/ przedszkola), gdzie wartość usługi wyniosła minimum 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)-
załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz usług
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części wskazanych powyżej w zakresie doświadczenia należy zastosować odpowiednio mnożnik doświadczenia, co oznacza, że w przypadku składania oferty na dwie części wykazać należy 2 usługi o wartościach odpowiednich dla każdej z części, bądź 1 usługę stanowiącą sumę wartości usługi wymaganej
dla części 1 oraz dla części 2 tj. 200 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną z części wskazanych powyżej (część 1 i część 2) w zakresie kadry technicznej Wykonawca wykaże, że dysponuje 5 osobami posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem/busem.
Z uwagi na to, że wykonanie usługi dowozu uczniów do szkół dla części 1 i 2 ma się odbywać w tym samym terminie,
Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną część zamówienia muszą udokumentować, że dysponują w/w potencjałem
technicznym odrębnie dla każdej części.
Dla każdej części odrębnie oznacza, iż Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia musi zapewnić do
wykorzystania w tym samym terminie:Usługi- co najmniej 4 sprawne autobusy posiadające minimum 53 miejsca siedzące,
- co najmniej 1 bus.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługi,
stanowiące podstawę wykazania doświadczenia;
Zamawiający nie uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem kilku usług o łącznej wartości przekraczającej wymagane 200 000,00 zł (Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług w jednej części)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) w tym:
DLA CZĘŚCI 1 w kwocie 5 200,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
DLA CZĘŚCI 2 w kwocie 1 600,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset złotych).
10.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt. 2) - 4) ustawy PZP wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10.3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
43 9115 0002 0070 0700 0055 0002 BSRz w Radomiu O/Przytyk z adnotacją: – Wadium - „Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych”
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.
10.4.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
10.5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem
terminu składania ofert.
10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium.
10.7.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt.
2) - 4) ustawy PZP, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę
Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Wadium -„Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych”
10.8.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.9. Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy PZP w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10.3 W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10.4 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w szczególności : zmiany wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od
stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływających na jej realizację,
wynagrodzenia oraz innych przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.
2.Projektowane postanowienia umowy stanowią załączniki 10 oraz 10a do SWZ.
3.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przytyk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.