eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Dostawa oleju opałowego w ilości 40 tys. litrów dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie KujawskimOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego w ilości 40 tys. litrów dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA"

1.3.) Oddział zamawiającego: DZIAŁ ZAMAWIAJĄCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000234353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 2

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hubal_zsnr2@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hubal.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego w ilości 40 tys. litrów dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb5b1021-7720-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098298/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb5b1021-7720-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
e-mail:hubal_zsnr2@poczta.fm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2247, ze zm.), [zwanego dalej ”rozporządzeniem RM”], z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z pzp lub rozporządzeniem PRM opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” informuje, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

• inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim jest: Janusz Chrzanowski.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PzpZ”,

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
• nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 174959,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia : „ Dostawa oleju opałowego w ilości 40 tys. litrów dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”

2. Zakres przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 09135100-5
3. Olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 oraz z wymaganiami wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1054), parametry fizykochemiczne – załącznik nr 5
4. Zapotrzebowanie na olej opałowy w 2024 r. wynosi 40 000 litrów. Podana wielkość jest ilością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec obniżeniu lub podwyższeniu.
5. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.
7. Wykonawca zagwarantuje niezmienny w czasie trwania umowy upust cenowy netto od daty obowiązywania umowy. Do każdej faktury będzie dołączony dokument (wydruk ze strony internetowej) stanowiący podstawę do wyliczenia ceny w dniu dostawy oleju opałowego przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie warunków fizykochemicznych oleju opałowego.
9. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowania jej na badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami. Zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są wiążące dla stron i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych Wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena

najniższa oferowana cena brutto
C = ----------------------------------------------- x 90 pkt.
cena ocenianej oferty brutto


1) Kryterium upust
upust cenowy oferty ocenianej
U = ------------------------------------------------------------------------x 10 pkt.
najwyższy upust cenowy spośród oferowanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek uzna się za spełniony , jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1385 ze zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa powyżej- pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa
zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów
spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego
do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca/podmiot udostępniający
zasoby/podwykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający
zasoby/podwykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4.Oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 pzp tj. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z z § 6 umowy projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego- załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bb5b1021-7720-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.