eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miasteczko Śląskie › "Dostawa pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Miasteczko Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-610

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miasteczko-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miasteczko-slaskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b09b6817-8a9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053757/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby OSP Żyglinek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b09b6817-8a9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej (na adresy e-mail: sekretariat@miasteczko-slaskie.pl lub inwestycje@miasteczko-slaskie.pl) lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl, nr tel.: 32 393 80 00 (zwana dalej: Administratorem). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązki te na Administratora nakłada w szczególności ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane te będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji danych przez Administratora. W szczególności dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również danych osobowych podanych w ofertach i innych dokumentach złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być: a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi prawne oraz ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru; b) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT oraz usługi hostingowe; c) operatorzy pocztowi i kurierzy; d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Urząd Marszałkowski. Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. Dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. W zależności od celu przetwarzania danych, osoby, których te dane osobowe dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można zgłosić pod adresem e-mail: iod@miasteczko-slaskie.pl. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 330000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego (jednak nie starszego niż wyprodukowanego w 2000 r.) pojazdu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni oferty na podstawie następujących kryteriów i ich wagi:
a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt].
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn /Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców w ofertach niepodlegających odrzuceniu, Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie, liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo, 0,6 – waga kryterium ceny, Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena;
b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji jakości na pojazd będący przedmiotem zamówienia (Gof) – 30% [30 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Gx / 12 x 100 x 0,3 = liczba punktów Gof
gdzie:
Gx – okres gwarancji jakości na pojazd będący przedmiotem zamówienia (wyrażony w miesiącach) zaoferowany w ocenianej ofercie, liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo, 0,3 – waga kryterium ceny, Gof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium: okres gwarancji jakości na pojazd będący przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji jakości wynoszącego 6 miesięcy.
Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych miesiącach spowoduje przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych miesięcy gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczenia punktów w tym kryterium okres 12 miesięcy. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczby miesięcy gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji jakości wynoszący 6 miesięcy.
c) kryterium 3 – wiek pojazdu będącego przedmiotem zamówienia (Wof) – 10% [10 pkt].
Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2000 r. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
(Wx – 2000) / 23 x 10 = liczba punktów Wof
gdzie Wx to rok produkcji pojazdu będącego przedmiotem oferty.
W przypadku braku wskazania w ofercie roku produkcji pojazdu oferta będzie podlegać odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: K = Cof + Gof + Wof,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów,
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena,
Gof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: długość okresu gwarancji jakości na pojazd będący przedmiotem zamówienia
Wof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: wiek pojazdu będącego przedmiotem zamówienia
3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na pojazd będący przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu będącego przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj. do złożenia zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat.
3. Dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z pkt 3 powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Brak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy, która nie wpłynie na ogólny charakter Umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, na warunkach określonych poniżej:
1) zmiana opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany specyfikacji lub sposobu realizacji dostawy, pozwalająca na podwyższenie jakości pojazdu, usunięcie rozbieżności lub doprecyzowanie Umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji i należytego wykonania;
2) zmiana terminu realizacji zamówienia o czas występującego opóźnienia wynikającego z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia, w przypadku gdy:
a) wystąpiła siła wyższa mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) dochowanie terminu okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, w granicach zmiany przepisów, zmianie może podlegać specyfikacja techniczna pojazdu, termin dostawy oraz odpowiednio cena.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 08:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.