eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych dla ZZOZ w WadowicachOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych dla ZZOZ w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karmelicka 5

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338232230

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbury@zzozwadowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzozwadowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych dla ZZOZ w Wadowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f14106e7-8cf9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035456/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa rękawiczek jednorazowych sterylnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice 2. W celu skrócenia czasu dzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby omunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w ormie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.Informacje dotyczące odpowiedzi napytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U.z 2020r.poz. 2452), określa niezbędne ymagania sprzętowo
- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje Zalecenia:Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 8.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 9.1. .zip 9.2. .7Z
10. Wśród formatów powszechnych NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar.gif.bmp.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który ynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max5MB.
12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i patrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
13.Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca owinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1. Cena -60%
2. Jakość przedmiotu zamówienia -40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych sterylnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1. Cena -60%
2. Jakość przedmiotu zamówienia -40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974), potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania, oraz przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r, poz. 211 ze zm.), wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Karta techniczna / karta katalogowa/ ulotka lub inny dokument producenta potwierdzający spełnienie opisu przedmiotu zamówienia - dotyczy Pakietu nr 1 i nr 2. Dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w Załączniku nr 1 do SWZ. Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu.
3. Certyfikat dla wyrobu medycznego - dotyczy Pakietu nr 2
4. Certyfikat dla środka ochrony indywidualnej - dotyczy Pakietu nr 2
5. Deklaracja zgodności - dotyczy Pakietu nr 2
6. Certyfikaty systemu zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 - dotyczy Pakietu nr 2
7. Certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001 - dotyczy Pakietu nr 1
8. Raport z wynikami badań na przenikalność leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978- dotyczy Pakietu nr 2
9. Raport z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 i/lub EN 16523-1 i/lub ASTM F 739 - - dotyczy Pakietu nr 2
10. Raport z wynikami badań niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy - dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1,4,5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974), potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania, oraz przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r, poz. 211 ze zm.), wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Karta techniczna / karta katalogowa/ ulotka lub inny dokument producenta potwierdzający spełnienie opisu przedmiotu zamówienia - dotyczy Pakietu nr 1 i nr 2. Dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w Załączniku nr 1 do SWZ. Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu.
3. Certyfikat dla wyrobu medycznego - dotyczy Pakietu nr 2
4. Certyfikat dla środka ochrony indywidualnej - dotyczy Pakietu nr 2
5. Deklaracja zgodności - dotyczy Pakietu nr 2
6. Certyfikaty systemu zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 - dotyczy Pakietu nr 2
7. Certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001 - dotyczy Pakietu nr 1
8. Raport z wynikami badań na przenikalność leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978- dotyczy Pakietu nr 2
9. Raport z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 i/lub EN 16523-1 i/lub ASTM F 739 - - dotyczy Pakietu nr 2
10. Raport z wynikami badań niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy - dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1,4,5

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:
1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 13 SWZ;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4. zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału IX pkt 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 13 SWZ;
5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; według wzoru określonego w Załączniku nr 2 c do SWZ
6. formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ,
7. dokumenty wskazane w Rozdziale VIII SWZ,
8. oświadczenie wymagane postanowieniami Rozdziału VII pkt 2, Rozdziału IX pkt 9 Rozdziału X pkt 3 SWZ.
9. nieodpłatne próbki opisane numerem pakietu i pozycji. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert:
Pakiet 1. poz. 1– po 3 pary w rozmiarze M, L i XL.
Pakiet 2 poz.1 – po 5 par w rozmiarze 7.5 i 8.0

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
4.1. w Rozdziale V pkt 1. 2 i 1.4. SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4.2. w Rozdziale V pkt 1.2 i 1. 4.SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale VII pkt 5 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Nieodpłatne próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;. 2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Ustawa z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.