eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520850227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcus.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tcus.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7abe7150-5488-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020301/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Akademia Współpracy”

1.2.8 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”

1.2.10 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Toruń po mojemu”

1.2.14 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Aktywnie działamy!"

1.2.15 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Postaw na rozwój!"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409675/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.2611.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 87671,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 6 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych typu notebook z oprogramowaniem i akcesoriami

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.5.) Wartość części: 22866,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 1791,87 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja 3 szt. fabrycznie nowych nieużywanych, nieuszkodzonych monitorów komputerowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33195100-4 - Monitory

4.5.5.) Wartość części: 2363,43 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 5 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych typu notebook z oprogramowaniem i akcesoriami

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 18887,90 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 10711,68 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 3583,74 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 5 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych typu notebook z oprogramowaniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.5.) Wartość części: 22557,15 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 1791,87 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.5.) Wartość części: 7335,66 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24126,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24126,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24126,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH - sp. j. ZDZISŁAW PAJĄK,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: ul. Spółdzielcza 33

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24126,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2678,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2864,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2678,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH - sp. j. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: ul. Spółdzielcza 33

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2678,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.