eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Remont stropu nad węzłem cieplnym nr 1 w budynku Diagnostyczno - Leczniczym Centrum Onkologii w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont stropu nad węzłem cieplnym nr 1 w budynku Diagnostyczno - Leczniczym Centrum Onkologii w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Izabeli Romanowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 523743000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@co.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont stropu nad węzłem cieplnym nr 1 w budynku Diagnostyczno - Leczniczym Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73709b5c-8d00-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097664/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont stropu nad węzłem cieplnym W1 w budynku Diagnostyczno-Leczniczym (dostosowanie stropu do wymogów ochrony ppoż.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 120 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 918/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont stropu nad węzłem cieplnym nr 1 w budynku Diagnostyczno-Leczniczym Centrum Onkologii w Bydgoszczy polegających na remoncie uwarstwienia stropu lekkiego nad węzłem cieplnym w celu dostosowania go do wymagań ppoż., wykonaniu nowej podłogi na stropie, remoncie pomieszczenia nr 086, pomieszczenia sanitariatów dla pracowników i sanitariatów ogólnodostępnych wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i sanitarnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń, obejmującą wykonanie robót w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w funkcjonujących budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum 800.000,00 PLN brutto,
b/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownicy robót, posiadając doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami) w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym. Jednocześnie osoby te muszą również posiadać co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w odpowiedniej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, zgodnie z zapisami SWZ
Wykaz robót budowlanych, zgodnie z zapisami SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do swz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§3
4. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu, jeżeli niedotrzymanie terminu ustalonego w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi konsekwencję:
1) przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wybuch wojny, zamieszki oraz próby ich stłumienia, strajk, epidemia oraz inne zjawiska o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia);
3) zmiany dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, dokonanej na uzasadniony wniosek Zamawiającego, która prowadzi do przedłużenia terminu wykonania robót objętych przedmiotem umowy;
4) konieczności wprowadzenia, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zmian projektowych lub technologicznych;
5) wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony uzgodnią nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony aneksem do umowy.
§ 12
8. Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przezWykonawcę kosztów realizacji robót, z wyjątkiem zaistnienia następujących okoliczności: 1) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;
3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
4) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
9. Zmiana producenta poszczególnych materiałów lub urządzeń przedstawionych w Ofercie dopuszczalna jest pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów technicznych ani jakościowych stosowanych materiałów lub urządzeń.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, są dopuszczalne pod warunkiem ich każdorazowego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
11. Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §14 ust. 1 umowy.

oraz wszystkie zmiany przewidziane we wzorze umowy: (§ 13, § 14, § 23, § 28...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej terenu przedmiotowych robót budowlanych celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z ich wykonaniem. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej zgodnie z art. 226 ust. 1. pkt 18 ustawy PZP podlega odrzuceniu. Wizja lokalna odbędzie się dnia 01.12.2023 r. o godz. 11:00 w obecności osoby wskazanej przez Zamawiającego. Wizja rozpocznie się w sali narad Nr 21 budynku B Zamawiającego. Swoją obecność w wizji należy zgłosić Kierownikowi Działu Technicznego Zamawiającego - tel. 52/37-43-590 do dnia 01.12.2023 r. do godz.: 09:00. Koszt wizji lokalnej po stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.