eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywania bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Gołdap w schronisku dla zwierzątOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywania bezdomnych psów odłowionych
z terenu gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 876156000

1.5.8.) Numer faksu: +48 876150800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goldap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odławianie, przyjęcie oraz utrzymywania bezdomnych psów odłowionych
z terenu gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb5cc0b1-89e5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049960/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Odławianie, przyjęcie do schroniska dla zwierząt i utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Gołdap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb5cc0b1-89e5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówieni, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb5cc0b1-89e5-11ee-b55a-a22b2d7f700e
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pom@goldap.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub poczty elektronicznej
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452),
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 57), tzn. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) przy czym Zamawiający zaleca do ich składania następujące formaty danych: .pdf, .doc,
docx, .odt, .jpg. (i przekazuje jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (np.: w treści wiadomości e-mail lub w treści „formularza do komunikacji”);
8. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu; szczegółowe informacje o sposobie
pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunków jego użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty przez podpis osobisty należy
rozumieć - zaawansowany podpis elektroniczny dokonywany przy użyciu dowodu osobistego (edowód).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym
mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Ze względów technicznych tzn.: ze względu na ograniczona liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji ogłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące RODO zawarte zostały w Rozdziale XXXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte zostały w Rozdziale XXXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-WGK.271.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odłowienie, przyjęcie do schroniska dla zwierząt i utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Gołdap (szacunkowa liczba psów wyłapywanych ok. 50-60 szt. rocznie) poprzez wykonywanie następujących czynności:
1. Odławianie, wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów sprzętem do tych celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne, jak również najmniej uciążliwe dla zwierzą wykonywanie powyższej czynności;
2. Zapewnienie bezdomnym psom, odłowionym z terenu gminy Gołdap opiekę w schronisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odpowiednią opieką weterynaryjną w przypadkach koniecznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu zwierzętom:
-pomieszczeń lub boksów tak aby mogły się swobodnie poruszać, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
- właściwego traktowania i pożywienia,
- wyodrębnienia pomieszczeń dla psów agresywnych, nowo przybyłych (miejsce kwarantanny) oraz chorych;
3. Wykonywanie usług weterynaryjnych takich jak: szczepienia, odrobaczania, odkleszczania, sterylizacje, kastracje, leczenie chorych zwierząt, usypianie ślepych miotów, eutanazje zwierząt nie rokujących na dalsze przeżycie po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii;
4. Podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela oraz zwrot właścicielom psów umieszczonych w schronisku, po udokumentowaniu przez nich praw do zwierzęcia;
5. Znakowanie psa mikroczipem po 14 dniach od momentu przyjęcia psa do schroniska;
6. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt (dokumentacja fotograficzna, data, miejsce odłowienia i przyjęcia, informacja na czyje zlecenie zostało odłowione zwierzę, wykonane zabiegi weterynaryjne, numer mikroczipa, data adopcji lub eutanazji, umowa adopcyjna, itp.);
7. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli będących w stanie zapewnić zwierzęciu jak najlepsze warunki bytowe. Wykonawca winien w ogólnie przyjęty sposób (ogłoszenia w mediach, strona internetowa, portale społecznościowe, itp.) informować mieszkańców o prowadzonym schronisku oraz zachęcać ich do adopcji psów.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania usługi:
1. Zgłoszenia odłowienia bezdomnych zwierząt będą dokonywane wyłącznie przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, które Wykonawca będzie przyjmował przez 5 dni w tygodniu, w przeciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze. Wykonawca w nagłych wypadkach będzie zobowiązany do odłowienia zwierzęcia w dni wolne od pracy w przeciągu 5 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
2. Przy wyłapywaniu zwierząt będą używane środki, które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
3. Wykonawca z dniem 1.01.2024 r. przejmuje ok. 75 psów należących do gminy Gołdap, a pozostające na dzień 31.12.2023 r. w schronisku u dotychczasowego Wykonawcy usługi, tak aby zachować ciągłość wykonywania usługi. Wynagrodzenie wyliczone będzie na podstawie wzoru zawartego w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją zwierząt padłych lub uśpionych z przyczyn medycznych w związku z realizacja niniejszej umowy.
5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT comiesięcznego wykazu obrazującego ilość psów odłowionych, wyadoptowanych, wydanych lub oddanych właścicielowi, poddanych eutanazji, padłych z przyczyn naturalnych, itp.
6. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje miesięczne wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawek jednostkowych i liczby faktycznie wykonanych usług ujętych w miesięcznym rejestrze usług.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli warunków wykonywania umowy, w tym wglądu całej dokumentacji psów odłowionych i przebywających w schronisku oraz warunków ich przetrzymywania w schronisku.


Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności:
1. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1580 t.j.),
2. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1075),
3. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 175 ze zm.)
4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116, poz. 753).

Uwaga!
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gołdap, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W przypadku, gdy przewóz zwierząt odbywać się będzie powyżej odległości 65 km, liczony od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia, w takie sytuacji, przed przystąpieniem do jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu, zezwolenia dla przewoźnika oraz świadectwa zatwierdzenia środków transportu drogowego wykorzystywanych do długodystansowych przewozów zwierząt, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Wskaźnik ilości adopcji - 30%

Oferta o najwyższym wskaźniku ilości adopcji uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 30 pkt. Wskaźnik ten zostanie obliczony wg wzoru:

Liczba faktycznie wykonanych adopcji łącznie z dokonanymi
zwrotami psów* dla właścicieli za okres 1.01-31.12.2022 r.
Wskaźnik ilości adopcji obliczony
samodzielnie przez Wykonawcę = ---------------------------------------------------------------------
w złożonej ofercie
Liczba faktycznie przyjętych psów do schroniska
za okres 1.01-31.12.2022 r.

Wykonawca, który złożył ofertę dla której wyliczony wskaźnik ilości adopcji, będzie najwyższy otrzyma maksymalna liczbę punktów, pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:
(wskaźnik ilości adopcji badanej oferty : najwyższy wskaźnik ilości adopcji) x 30 pkt.

* przez zwroty psów dla właścicieli, Zamawiający rozumie m.in. sytuacje, np.: odłowienia psa i ujawnieniu się po tym zdarzeniu, że posiada on właściciela, który zgłosił się po jego odbiór.

1.3. Termin płatności – 10%

Oferta o najdłuższym okresie płatności uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

Termin płatności oferty badanej
Termin płatności = ------------------------------------------------------- x 10 pkt
Maksymalny termin płatności (tj.: 30 dni)

Minimalny (najkrótszy) możliwy termin płatności faktury, wymagany przez Zamawiającego – 7 dni
Maksymalny (najdłuższy) możliwy termin płatności faktury, wymagany przez Zamawiającego, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert – 30 dni

UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 7 dni, tj. terminu wymaganego przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 30 dni, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów - 10.

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów = 100%. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Rozdziale XXXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik ilości adopcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, a dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
- decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych - minimum 1 usługę polegającą na odławianiu bezdomnych psów i ich utrzymywaniu w schronisku dla zwierząt o wartości minimum 200 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat;
b) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c) [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
b) decyzji właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 ze zm.);
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załączniku nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz oferty.
1.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający, żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
1.3.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np.: w treści Formularza ofertowego lub w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego odpowiednio w Rozdziale XV, XVI oraz XVII SWZ – zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do SWZ;
1.4.1. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.4 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
1.4.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1.4, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zalecaną treść oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – wzór, którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

1.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wzór, którego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają także zmianę wysokości wynagrodzenia poprzez waloryzację cen jednostkowych określonych w §5 ust.2 gdy średnia arytmetyczna z sumy miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za badany okres przekroczy wartość 101.
2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem internetowym https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/cenyhandel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-iuslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/, odnoszące się do miesiąca poprzedniego ("Poprzedni miesiąc=100) wg następujących zasad:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji- średnia wartość z sumy miesięcznych wskaźników GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę.
b) w przypadku kolejnych waloryzacji- średnia wartość z sumy miesięcznych wskaźników GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego wniosku waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu
poprzedniego zgodnego z umową wniosku waloryzacji wynagrodzenia.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstaw ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarte zostały w załączniku nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga!
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1497) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.