eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › "REMONT KOMPAKTORA BOMAG BC 671RS"Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„REMONT KOMPAKTORA BOMAG BC 671RS”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NOVA Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: NOVA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491873822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tarnowska 120

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/nova

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/nova

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT KOMPAKTORA BOMAG BC 671RS”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-290965aa-708b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466843/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NV/V/P_Z/29/2022/5849

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
remont kompaktora Bomag BC 671RS nr fabryczny maszyny 101570351010 w zakresie:

I. Dostawy i wymiany nowych części wchodzących w budowę maszyny.

1. Regeneracja kół jezdnych
• piaskowanie kół
• wycięcie pierścieni wraz z nakładkami
• wspawanie nowych pierścieni
• wspawanie nowych kolców (monobloków)
• lakierowanie
• demontaż i montaż kół do maszyny

2. Wymiana przewodów hydraulicznych

Lp. Numer
1. przewód hydrauliczny 05550121 - sztuk 1
2. przewód hydrauliczny 05500124 - sztuk 1
3. przewód hydrauliczny 05550130 - sztuk 1
4. przewód hydrauliczny 05550458 - sztuk 1
5. przewód hydrauliczny 05550122 - sztuk 2
6. przewód hydrauliczny 05550135 - sztuk 1
7. przewód hydrauliczny 05550136 - sztuk 1
8. przewód hydrauliczny 05550980 - sztuk 1
9. przewód hydrauliczny 05550990 - sztuk 1
10. przewód hydrauliczny 05550990 - sztuk 1
11. przewód hydrauliczny 05551309 - sztuk 2
12. przewód hydrauliczny 05551325 - sztuk 2
13. przewód hydrauliczny 05552828 - sztuk 1
14. przewód hydrauliczny 05553030 - sztuk 1
15. przewód hydrauliczny 05553027 - sztuk 2
16. przewód hydrauliczny 05550541 - sztuk 1
17. przewód hydrauliczny 05551280 - sztuk 2
18. przewód hydrauliczny 05553026 - sztuk 1
19. przewód hydrauliczny 05550516 - sztuk 2
20. przewód hydrauliczny 05550893 - sztuk 2
21. przewód hydrauliczny 05550896 - sztuk 1
22. przewód hydrauliczny 05552848 - sztuk 1

3. Uszczelnienie układu doładowania
• wymiana kompensatora nr 05711797

4. Naprawa układu klimatyzacji
• wymiana sprężarki
• płukanie układu

5. Uszczelnienie układu wydechowego
• wymiana uszczelek

6. Naprawa instalacji centralnego smarowania
• regeneracja zespołu pompy centralnego smarowania nr 09430145
• regeneracja rozdzielacza nr 09430147
• regeneracja rozdzielacza nr 09430150
• regeneracja rozdzielacza nr 09430151
• wymiana przewodów, adapterów, uchwytów, redukcji
7. Naprawa układu wentylacji kabiny
• wymiana filtrów przewodów

8. Kasowanie luzów układu roboczego łyżki
• wykonanie napawania ubytków,
• roztaczanie otworów do wymiaru nominalnego
• wymiana sworzni tulejek
• wymiana łożysk

9. Tapicerowanie fotela, podłokietników oraz wnętrza kabiny

10. Obsługa maszyny z wymianą oleju i filtrów w układach

11. Remont silnika w zakresie

a) Demontaż i montaż silnika.
b) Wymiana na nowe:
o kompletu tulei cylindrycznych, tłoków, pierścieni i sworzni tłokowych,
o kompletu panewek głównych i korbowodowych,
o pakietu uszczelnień,
o pasków klinowych, filtrów oleju, paliwa i powietrza,
o przewodów paliwowych.
c) Regeneracja głowic.
d) Regeneracja pompy wtryskowej.
e) Regeneracja pompy olejowej.
f) Regeneracja rozrusznika.
g) Regeneracja alternatora.
h) Regeneracja korbowodów.
i) Szlifowanie wału korbowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 585381,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 585381,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 585381,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydrosprzęt KUKLA Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681767183

7.3.4) Miejscowość: Trzciana

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 585381,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.