eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dokonywanie ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch, stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu wejherowskiegoOg這szenie z dnia 2023-11-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Dokonywanie ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch, stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu wejherowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIAT WEJHEROWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675149

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gda雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wejherowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.powiat.wejherowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dokonywanie ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch, stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu wejherowskiego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5bfab961-8cf8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00514741

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00025599/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Dokonywanie ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch, w postaci stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu wejherowskiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

platformazakupowa.pl/sp_wejherowo

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/sp_wejherowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Spos鏏 z這瞠nia oferty i dokument闚 elektronicznych, w tym podpisywanie dokument闚, a tak瞠 zasady korzystania z portalu, opisane zosta造 w „Instrukcji dla wykonawc闚” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.”

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.15.2023 RZP 366

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi polegaj帷ej na stwierdzaniu zgon闚 i ustalaniu ich przyczyny w drodze ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch na terenie powiatu wejherowskiego oraz wystawianiu kart zgonu. Us逝ga b璠zie mia豉 charakter incydentalny i dotyczy wy陰cznie wyj徠k闚 od obowi您ku prawnego wynikaj帷ego z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar造ch (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 887 ze zm.) oraz 2 ust.1 i 3 rozporz康zenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo貫cznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202), na terenie miast Reda i Rumia. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 w zakresie podstawowym tego zam闚ienia wykonawca b璠zie zobowi您any do stwierdzenia co najmniej 120 zgon闚 jednak nie wi璚ej ni 180 zgon闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85121100-4 - Og鏊ne us逝gi lekarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa opcji w zakresie zwi瘯szenia wielko軼i zam闚ienia o maksymalnie 120 us逝g stwierdzenia zgon闚 w stosunku do zakresu podstawowego. Wykonawca b璠zie zobowi您any zrealizowa zam闚ienie opcjonalne na warunkach wynikaj帷ych z zawartej umowy i po cenach okre郵onych w z這穎nej ofercie. Wykonawcy nie przys逝guje 瘸dne roszczenie w stosunku do zamawiaj帷ego w przypadku, gdy zamawiaj帷y z prawa opcji nie skorzysta.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi polegaj帷ej na stwierdzaniu zgon闚 i ustalaniu ich przyczyny w drodze ogl璠zin zw這k os鏏 zmar造ch na terenie powiatu wejherowskiego oraz wystawianiu kart zgonu. Us逝ga b璠zie mia豉 charakter incydentalny i dotyczy wy陰cznie wyj徠k闚 od obowi您ku prawnego wynikaj帷ego z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar造ch (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 887 ze zm.) oraz 2 ust.1 i 3 rozporz康zenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo貫cznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202), na terenie Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo, Gminy Linia, Gminy 璚zyce, Gminy Choczewo, Gminy Luzino, Gminy Szemud, Gminy Gniewino. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 w zakresie podstawowym tego zam闚ienia wykonawca b璠zie zobowi您any do stwierdzenia co najmniej 120 zgon闚 jednak nie wi璚ej ni 180 zgon闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85121100-4 - Og鏊ne us逝gi lekarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa opcji w zakresie zwi瘯szenia wielko軼i zam闚ienia o maksymalnie 180 us逝g stwierdzenia zgon闚 w stosunku do zakresu podstawowego. Wykonawca b璠zie zobowi您any zrealizowa zam闚ienie opcjonalne na warunkach wynikaj帷ych z zawartej umowy i po cenach okre郵onych w z這穎nej ofercie. Wykonawcy nie przys逝guje 瘸dne roszczenie w stosunku do zamawiaj帷ego w przypadku, gdy zamawiaj帷y z prawa opcji nie skorzysta.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia w ka盥ej z cz窷ci mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek, je瞠li wyka瞠 瞠 dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj帷 prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski, kt鏎y jest uprawiony do wykonywania czynno軼i b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj w celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu obejmuj: wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie okre郵onym w 10 projektu umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy dost瘼nej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_wejherowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.