eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta
ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d35f5919-53a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta
ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d35f5919-53a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524402/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.64 Przebudowa pomieszczeń na III pietrze nowej częsci budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "projektuj i buduj"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408354

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.70.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1298503,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1133503,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w formule "zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych „Przebudowy pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2”. Zadanie będzie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowa obiektu
i przekazanie do użytkowania – zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczegółowymi wydanymi na tej podstawie. Realizację przedmiotu zamówienia charakteryzują etapy:
1) opracowanie projektu budowlanego.
2) przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę (jeżeli zakres robót będzie tego wymagał).
3) wykonanie robót – zgodnie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5) reprezentowanie Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia (jeżeli zakres robót będzie tego wymagał).
6) przekazanie obiektu Zamawiającemu wraz ze szczegółowym rozliczeniem koszów budowy i wyposażenia/urządzeń obiektu – kosztów do ujęcia w ewidencji księgowej.
4. Do obowiązków wybranego w toku postępowania Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji obiektu, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
5. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz zabudowane urządzenia i dostarczone wyposażenie (w przypadku zaoferowania krótszego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia). Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Ze względu na konieczność wykonania robót w obiekcie funkcjonującym:
1) wszystkie prace należy wykonywać pod ścisłym nadzorem inwestorskim,
2) wykonanie prac musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy Urzędu Miasta,
3) należy zakładać wykonanie prac po godzinach pracy Urzędu Miasta oraz
w dni wolne uwzględniając wykonywanie prac głośnych do godziny 22:00,
4) należy przewidzieć wygrodzenie strefy prowadzenia robót z zachowaniem niezbędnych dróg ewakuacyjnych w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu Miasta,
5) w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zachować pełną funkcjonalność dróg ewakuacyjnych,
6) Zamawiający zastrzega możliwość krótkotrwałego wstrzymania robót (nie dłuższego niż 2 dni robocze) w szczególnej sytuacji wynikającej z konieczności przygotowania nieplanowanych wcześniej spotkań i narad, Wykonawca o fakcie zostanie poinformowany minimum 3 dni wcześniej.
9. Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
- wykonanie robót budowlano-montażowych,
- wykonanie robót malarskich,
- montaż instalacji i sieci energoelektrycznych i komputerowych,
- montaż instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1490713,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2201700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1490713,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INŻBUD TT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369099640

7.3.3) Ulica: ul. Jerzego Giedroycia 8

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1490713,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.