eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej REPUBLIKA w Chorzowie w okresie 02.01.2023 do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej REPUBLIKA w Chorzowie w okresie 02.01.2023 do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Republika

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michałkowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-503

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322459065

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@republika.ceshport.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsrepublika.bip.chorzow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dpsrepublika.bip.chorzow.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej REPUBLIKA w Chorzowie w okresie 02.01.2023 do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcd9f49d-7156-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025211/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Republika w 2023 roku z podiałem na 8 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470104/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 494173,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „REPUBLIKA” W CHORZOWIE W OKRESIE :
OD 02.01.2023 DO 31.12.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 21

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 21

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 13

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54157,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66422,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54157,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Antoni Kupny Piekarnia - część 1 - pieczywo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6270008279

7.3.3) Ulica: Główna 14

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-503

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54157,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie " Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie " przeprowadzone zostało na platformie MINIPORTAL Informacja o pozostałych 7 ofertach złożonych w ramach zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.


2 Część 2 Nabiał CPV 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 03.14.25.00-3 Załącznik nr 2b kwota:111 604,47
3 Część 3 Mięso i wędliny CPV 15.13.11.30-5, 15.11.00.00-2 Załącznik nr 2c kwota:114 174,00
4 Część 4 Drób, podroby CPV 15.11.20.00-6, 15.11.21.00-7, Załącznik nr 2d kwota:16 107,00
5 Część 5 Mrożonki CPV 15.33.11.70-9,15.22.00.00-6 Załącznik nr 2e kwota:22 174,43
6 Część 6 Art. ogólnospożywcze CPV 15.80.00.00-6 Załącznik nr 2f kwota:106 731,77
7 Część 7 Warzywa i owoce CPV 15.33.24.10-1, 03.22.00.00-9 Załącznik nr 2g kwota:64 995,00
8 Część 8 Ryby świeże i wędzone CPV 03.31.10.00-2, 03.31.12.00-4, 15.23.40.00-7, Załącznik nr 2h kwota:4 230,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.