eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierzgoń › Budowa ścieżki rowerowej Dzierzgoń - Kuksy, gmina Dzierzgoń



Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ścieżki rowerowej Dzierzgoń - Kuksy, gmina Dzierzgoń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552762501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki rowerowej Dzierzgoń - Kuksy, gmina Dzierzgoń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88c5095d-7175-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037966/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa ścieżki rowerowej Dzierzgoń - Kuksy, gmina Dzierzgoń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471251/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.119.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6910569,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej oraz budowa ścieżki rowerowej wraz z miejscami wypoczynku na trasie miasto Dzierzgoń - jezioro Kuksy, w tym adaptacja istniejącego budynku przy ul. Słowackiego w Dzierzgoniu na obiekt użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Zadanie winno być wykonane wg formuły zaprojektuj i wybuduj, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i standardami dla tego typu obiektu, umożliwiającym docelowo jego efektywną i bezawaryjną eksploatację.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę̨ i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie rożnych nawierzchni
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45262690-4 - Remont starych budynków
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamówienia na części, ustalono w związku z przewidzianą jego realizacją wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” - ze względu na przewidywane trudności w koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia (która mogłaby zagrozić właściwemu oraz terminowemu wykonaniu zamówienia), a także ze względu na przewidywane zwiększenie kosztów realizacji całego zamówienia, wynikających z konieczności osobnej organizacji zaplecza budowy przez różnych Wykonawców. Poszczególne elementy realizowanego przedsięwzięcia są ze sobą powiązane funkcjonalnie i nie dają możliwości jednoznacznego rozgraniczenia stref prowadzonych robót budowlanych, umożliwiających ewentualną realizację tych robót przez różnych Wykonawców w sposób bezkolizyjny. Ponadto docelowa eksploatacja obiektu pod względem efektywności i bezawaryjności, ma być zabezpieczona odpowiednim zobowiązaniem gwarancyjnym, wobec czego zasadnym jest powierzenie realizacji zadania tylko jednemu Wykonawcy. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji, na zastosowane technologie i wykonane roboty budowlano-montażowe oraz na wbudowane wyroby i materiały.
7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia, określają opracowane przez Autorską Pracownię Architektoniczną arch. Katarzyna Anna Pilarek, ul. Lipowa 31, 10-065 Olsztyn -następujące dokumenty:
1) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. Wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z miejscami odpoczynku na terenie miasta Dzierzgoń i okolic, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
2) Dokumentacja projektowa wielobranżowa pn. Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń – II etap, wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi, stanowiąca Załącznik nr 11 do SWZ.
Uwaga:
1) Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej (pkt. 7 ppkt. 2), obejmuje swoim zakresem obiekt A, który docelowo winien być połączony funkcjonalnie z obiektem B (objętym przebudową we wcześniej zrealizowanym - I etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego), w związku z czym w przedmiotowej dokumentacji występują częściowo pokrywające się elementy opisowe.
2) Koszt dokumentacji projektowej, wykonywanej w ramach niniejszego zamówienia, nie może przekroczyć 3% ceny ofertowej za całe zadanie.
3) Jeżeli w odniesieniu do wymienionych powyżej elementów opisu zamówienia, powstałyby u Wykonawcy jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego w tej kwestii oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia, uściślenia oraz informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SWZ.
4) Jeżeli gdziekolwiek w SWZ, przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych opisywanym. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie rozwiązań projektowych objętych zamówieniem, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy PZP (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań o parametrach równoważnych. Przy określeniu wymogów w zakresie norm, zamawiający wskazuje to jako wymóg spełnienia tych norm lub równoważnych - w zakresie każdej części opisu przedmiotu zamówienia, czy asortymentów w którym określono takie normy. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów techniczno-jakościowych oraz wymogów gwarancyjnych, nie gorszych od założonych w w/w opisie. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262690-4 - Remont starych budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta (oceniona jako najkorzystniejsza) zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z przeprowadzoną analizą obowiązującego planu budżetowego, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Uwzględniając powyższe, zaistniała uzasadniona podstawa, aby w myśl art. 255 pkt. 3 ustawy PZP – przedmiotowe postępowanie unieważnić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12990172,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12990172,29 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.