eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawa › Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w BielawieOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005837240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Żeromskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bielawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-260

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsbielawa@dpsbielawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsbielawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e6977cd-8a27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059569/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi gastronomiczne dla Domu Pomocy Społecznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e6977cd-8a27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e6977cd-8a27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej dpsbielawa@dpsbielawa.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) np. poprzez nazwę Zamawiającego, nazwę postępowania, numer ogłoszenia o zamówieniu lub inne dane.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej „rozporządzenie KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu KRI, występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w rozdziale 11 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Ciąg dalszy znajduje się w sekcji IX ogłoszenia Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując wymogi RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawie (dane kontaktowe: 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 2, e-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl);
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane
kontaktowe: e-mail: iod@dpsbielawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; w przypadku udzielenia
Pani/Panu zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy;
4) administrator przetwarza dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana pozyskane (np. w wyniku złożenia oferty lub w ramach
uprzednio prowadzonej korespondencji) lub pobrane ze stron internetowych dotyczących Pani/Pana działalności gospodarczej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane każdemu zainteresowanemu, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenia
zamówienia publicznego jest jawne; dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do
doręczenia przesyłek, których Pani/Pan będzie adresatem oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz administratora danych;
6) dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania danych osobowych będzie ustalany na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego u administratora danych;
7) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;*
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami danego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu z tego postępowania i jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KS.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (dalej zwany: „DPS”).
2. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w 2 lokalizacjach:
1) w siedzibie DPS w Bielawie - przy ul. Żeromskiego 2,
2) filii DPS w Niemczy - przy ul. Kolejowej 14/16.
3. Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy sprzęt kuchenny wraz z pomieszczeniami w budynku DPS w Bielawie oraz w budynku filii w Niemczy, w których będą przygotowywane (gotowane) i dystrybuowane posiłki (kuchnie znajdują się w obu obiektach). Zasady dzierżawy sprzętu kuchennego i pomieszczeń są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do swz.
4. Wykonawca będzie przygotowywać i dystrybuować posiłki w budynkach zamawiającego przeciętnie dla 125 mieszkańców (odpowiednio: 49 mieszkańców DPS w Bielawie i 76 mieszkańców filii DPS w Niemczy). Zamawiający zastrzega, że liczba mieszkańców może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym ulegać może zmianie liczba codziennie wydawanych posiłków i Wykonawca z tytułu niezrealizowania całkowitej wartości brutto umowy, w okresie jej obowiązywania, nie będzie dochodzić roszczeń względem Zamawiającego. Maksymalna liczba mieszkańców w czasie trwania umowy może wynieść łącznie (w obu obiektach zamawiającego): 130. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w oparciu o rzeczywistą liczbę mieszkańców, po cenie jednostkowej brutto, wynikającej z oferty Wykonawcy. Cena jednostkowa brutto za jeden osobodzień wyżywienia, wskazana przez Wykonawcę w ofercie, pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem zmian przewidzianych umową lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług).
5. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących usługi przygotowywania, gotowania i podawania posiłków. Usługi te będą wykonywane przez co najmniej 8 osób: 4 osoby w DPS w Bielawie oraz 4 osoby w filii DPS w Niemczy a każda z ww. osób będzie zatrudniona w zakresie nie mniejszym niż ¾ etatu. Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie tych osób w ramach realizacji zamówienia w obiektach Zamawiającego.
6. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę/osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić inne osoby na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, na warunkach, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
8. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; ewidencja musi zawierać:
1) określenie dnia poprzez wskazanie daty (dzień/miesiąc/rok),
2) imię i nazwisko pracownika,
3) godzinę przyjścia pracownika do pracy i godzinę wyjścia,
4) podpis pracownika.
9. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5 – w szczególności, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 8;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami zatrudnionymi w celu realizacji zamówienia; umowy muszą być zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (m. in. poprzez usunięcie takich danych, jak: adres zamieszkania pracownika, numer PESEL, informacje o wysokości zarobków; zanonimizowane nie może być: imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i rodzaj czynności objętych umową o pracę);
3) poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (jak w pkt 2).
10. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem ww. osób na podstawie stosunku pracy.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia aktualnego wykazu osób na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
12. Wymóg zatrudnienia w ramach stosunku pracy nie dotyczy m.in. osób odpowiedzialnych za:
1) dostawę produktów do przygotowywania posiłków,
2) dostawę lub naprawę wyposażenia i urządzeń służących do przygotowywania posiłków,
3) opracowywanie i sporządzanie jadłospisów (dot. dietetyków).
13. Zamawiający zastrzega, że wartość kosztów pracy oraz wartość minimalnej stawki godzinowej, przyjęta do ustalenia ceny oferty, nie może być niższa od wartości ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893).
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do warunków zamówienia.
15. Płatności będą realizowane miesięcznie. Termin płatności za każdy miesiąc realizacji usług stanowi kryterium oceny ofert i termin ten wynosić może min. do 14 dni lub maks. do 30 dni od przedłożenia w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ciasto dodatkowe dla mieszkańca

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności za fakturę

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 usługę gastronomiczną w oparciu o zróżnicowaną dietę o wartości wynoszącej co najmniej 40 000,00 zł brutto (wartość dotyczy jednej umowy) – wraz z podaniem wartości tej usługi, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodu, czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie;
b) dysponuje przynajmniej jedną osobą o kwalifikacjach zawodowych dietetyka/dietetyczki, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok doświadczenia w zakresie żywienia zbiorowego oraz dysponuje min. 8 osobami, które będą odpowiadać za przygotowywanie, gotowanie lub podawanie posiłków w budynkach Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie rozdziału 8 ust. 1 pkt 4 lit. a jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu w zakresie doświadczenia, w rozumieniu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli podmiot ten wykaże, że prawidłowo zrealizował usługi w wymaganym zakresie. Podmiot, który zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy swoje zasoby w zakresie doświadczenia, jest zobowiązany bezpośrednio uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Podwykonawca (w przypadku uzyskania zamówienia przez Wykonawcę).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – formularz nr 4 do SWZ; Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 4 pkt 2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – formularz nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób zawierający informacje dot. dietetyka/dietetyczki i osób, które będą oddelegowane do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i powierzonych im funkcjach – wg wzoru formularza nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi formularz nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale 10 SWZ.
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta [tj. w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (wzór pełnomocnictwa stanowi formularz nr 8 do SWZ).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi formularz nr 9 do SWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego dla usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką podatku VAT. Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za część usług, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano.
2. Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej Umowy tj. zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
4) zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10%,
b) pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia realizacji umowy, a każda kolejna nie częściej niż raz na 3 miesiące,
c) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie określony na podstawie różnicy pomiędzy: wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, Tablica 2 pozycja Usługi (kolumna D), ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonym od pierwszego miesiąca świadczenia usługi do miesiąca złożenia wniosku, a 10%, a w przypadku kolejnej zmiany poziom zmiany zostanie określony na podstawie różnicy pomiędzy: wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, Tablica 2 pozycja Usługi (kolumna D), ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonym pierwszego miesiąca poprzedniej zmiany do miesiąca złożenia wniosku, a 10%.
d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 20% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Pozostałe warunki zmiany Umowy znajdują się w § 9 załącznika nr 2 do SWZ (projektowanych postanowieniach umownych, wzorze umowy głównej).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e6977cd-8a27-11ee-b55a-a22b2d7f700e Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 13:50

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy do sekcji III ogłoszenia pkt 3.6.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem e-maila.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Zamawiający będzie wysyłał wezwania i zawiadomienia na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie,
za pomocą adresu e-mail z konta pracownika upoważnionego na domenie dpsbielawa.pl. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 1.
13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą
być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy
do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane (za pomocą Platformy e-Zamówienia) w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
Rejestrowanie zgłoszenia - eZamówienia (ezamowienia.gov.pl).
19. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.