eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury PW w Warszawie przy ul. Koszykowej 55Ogłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury PW w Warszawie przy ul. Koszykowej 55

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 234 62 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.fraczek@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury PW w Warszawie przy ul. Koszykowej 55

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0a61f44-82ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/46/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.61 Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej w Warszawie prz...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/847117

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1 niniejszego TOMU SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) Oznaczenia czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem wskazanym w pkt. 12.8. niniejszego TOMU SWZ.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany, lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 22 Tomu I SWZ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.RB.AF.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 55

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262522-6 - Roboty murarskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt 19 Tomu I SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja pracy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z pkt 8 Tomu I SWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 110 000,00 zł;
3. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania,
- jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień, polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 110 000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości równej lub większej niż 55 000,00 zł, pozostałe o wartości co najmniej 27 500,00 zł każde z nich (łącznie z podatkiem VAT)
- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na remoncie w którego zakres wchodził remont sanitariatów w budynku użyteczności publicznej lub w budynku zamieszkania zbiorowego.
Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia.
W niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu powierzenia podanych w tabeli funkcji:

a. Kierownik budowy 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o kwalifikacjach, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tym czasie oraz w ramach pełnionej funkcji co najmniej 18 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
b. Kierownik robót sanitarnych 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
c. Kierownik robót elektrycznych 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osobami, którym powierzone będą funkcje wymienione w powyższej tabeli, mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.1.2) niniejszego TOMU SWZ;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) a) niniejszego TOMU SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. b), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
d) Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych;
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) b) niniejszego TOMU SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 14 Tomu I SWZ
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz następujące dokumenty:
14.2.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy;
14.2.2 Podpisany dokument „Organizacja pracy ” – związany z oceną kryterium pkt. 19.3. niniejszego TOMU;
14.2.3 niezłożenie wraz z ofertą dokumentów wskazanych w pkt 14.2.1-14.2.2 niniejszego TOMU SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
14.3. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
14.3.1 podpisane oświadczenie wymagane w pkt 10.1 niniejszego Tomu SWZ
14.3.2 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
14.3.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
14.3.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy;
14.3.5 oryginał gwarancji, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
14.3.6 (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2
14.3.7 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2.1;
14.3.8 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z pkt. 16 Tomu I SWZ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1 500,00 zł
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.
16.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664
(w tytule przelewu należy wpisać słowo „wadium” i numer referencyjny postępowania) do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
16.5. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt. 9 Tomu I SWZ. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW:
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).
9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów udostępniających zasoby nie może podlegać wykluczeniu.
9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami udostępniającymi zasoby wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.
9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu 1.3 oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty udostępniające zasoby.
9.6. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający wymaga załączania zobowiązania o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 18 Tomu II SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) Zmiany Umowy:
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie, dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności, z uwzględnieniem wskazanych warunków jej wprowadzenia:
1) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, ani wydłużenia jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 7 ust. 1 i 2. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń;
2) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9;
3) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, stosownie do postanowień § 11;
4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych, w warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
5) jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także gdy nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
6) w przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy korzystnej dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego, obniżającej koszty realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana taka powiązana musi być z obniżeniem wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1;
7) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części zakresu robót, o których mowa w § 11, powierzanych Wykonawcy, których łączna wartość nie przekroczy 10% Wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 (roboty zaniechane), przekazując Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu robót zaniechanych. W przypadku zaniechania części zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa § 9 ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
3. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:
1) oznaczeń indywidualizujących strony, zawartych w komparycji Umowy;
2) danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur;
3) stawki podatku VAT;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z pkt 17.1 Tomu I SWZ Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/847117

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III i IV SWZ, a warunki jego realizacji w Tomie II SWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących następujące prace: roboty budowlane, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, Zatrudnienie weryfikowane będzie zgodnie z zapisami warunków realizacji zamówienia opisanych w Tomie II SWZ.
3. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. W sprawie ustalenia wizji lokalnej Zamawiający wskazuje do kontaktu Panią Grażynę Jaworską – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego adres e-mail: grazyna.jaworska@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.
6. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.