eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łukowica › Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2023-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łukowica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lukowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukowica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.malopolska.pl/uglukowica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59216dda-55f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062627/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402146

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.d/3/TP/13/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem
napędowym 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Młyńczyskach, gmina Łukowica, powiat limanowski,
województwo małopolskie, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
Dostarczony samochód musi być nowy, pełnowartościowy, musi spełniać wymogi techniczne określone w załączniku nr 1 do
SWZ, nie może być ani używany, ani uszkodzony mechanicznie oraz nie może posiadać wad fizycznych i prawnych.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:
- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.),
- - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553)
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy
przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji
typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły
zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
tj. Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania stosownych
logotypów i oznaczeń instytucji dofinansowującej na samochodzie zgodnie ze wzorem jaki zostanie przekazany przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany przez podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu specyfikację techniczną pojazdu
(zawierającą w szczególności informację o rodzaju napędu zastosowanego w pojeździe).
Przedmiot zamówienia musi posiadać:
• Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu.
• Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia.
Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia dostarczyć zamawiającemu:
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu;
• świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.
Miejsce dostawy: siedziba Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się również ubezpieczyć samochód w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas nie
krótszy niż 30 dni w terminie przejazdu na trasie siedziba wykonawcy – siedziba zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje
się do instruktażu i przeszkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia osób wyznaczonych przez zamawiającego.
Podane w SOPZ ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zamawiający wymaga, by na dostawę, stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 2 -
letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII ppkt
4 SWZ).
Opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 570000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 570000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 570000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. PROFIS Robert JANCZY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 737-129-92-15

7.3.4) Miejscowość: Tymbark 396

7.3.5) Kod pocztowy: 34-650

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 570000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.