eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łukowica › Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łukowica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lukowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukowica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59216dda-55f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062627/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.malopolska.pl/uglukowica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://app.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień
publicznych (Platforma ZP) która dostępna jest po zalogowaniu na stronie https://app.sidaspzp.pl. Szczegółowe informacje
dotyczące przyjętego w postepowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą w Urzędzie Gminy Łukowica o następujących
danych kontaktowych: 34-606 Łukowica 293, gmina@lukowica.pl, tel. 18 3301521
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.lukowica@grupaformat.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
P.Z.P.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.d/3/TP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem
napędowym 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Młyńczyskach, gmina Łukowica, powiat limanowski,
województwo małopolskie, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
Dostarczony samochód musi być nowy, pełnowartościowy, musi spełniać wymogi techniczne określone w załączniku nr 1 do
SWZ, nie może być ani używany, ani uszkodzony mechanicznie oraz nie może posiadać wad fizycznych i prawnych.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:
- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.),
- - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553)
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy
przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji
typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły
zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
tj. Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania stosownych
logotypów i oznaczeń instytucji dofinansowującej na samochodzie zgodnie ze wzorem jaki zostanie przekazany przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany przez podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu specyfikację techniczną pojazdu
(zawierającą w szczególności informację o rodzaju napędu zastosowanego w pojeździe).
Przedmiot zamówienia musi posiadać:
• Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu.
• Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia.
Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia dostarczyć zamawiającemu:
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu;
• świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.
Miejsce dostawy: siedziba Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się również ubezpieczyć samochód w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas nie
krótszy niż 30 dni w terminie przejazdu na trasie siedziba wykonawcy – siedziba zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje
się do instruktażu i przeszkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia osób wyznaczonych przez zamawiającego.
Podane w SOPZ ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zamawiający wymaga, by na dostawę, stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 2 -
letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII ppkt
4 SWZ).
Opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” PKgr – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”
1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg
następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej
2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi” (PKg) zostanie obliczona
wg następującego schematu:
a) wykonawca otrzyma 0 punktów za udzielenie 2-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi,
b) wykonawca otrzyma 20 punktów za udzielenie 3-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi,
c) wykonawca otrzyma 40 punktów za udzielenie 4-letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości i rękojmi.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać
odpowiednio 0 albo 20, albo 40 punktów.
UWAGA: Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli wykonawca
poda okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i
rękojmi wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata i 8
miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3-letni okres gwarancji jakości i rękojmi). Wykonawca może wydłużyć okres
gwarancji jakości i rękojmi odpowiednio o jeden rok albo 2 lata lub więcej w stosunku do wymaganego minimalnego 2-letniego okresu
gwarancji jakości i rękojmi. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 2 lata zostanie odrzucona
jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi
dłuższego niż 4 lata nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 4 lat). W przypadku,
jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny 2-letni okres gwarancji
jakości i rękojmi.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych)
ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:
wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w
sposób należyty, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 (jedną)
dostawę, co najmniej jednego nowego lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego o wartości nie niższej niż
150 000 złotych brutto.
A. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu
określony w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
występujący wspólnie.
B. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE
WYMAGA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy
sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem
formularza „Przygotuj ofertę” dostępnego na Platformie ZP pod
adresem https://app.sidaspzp.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie
zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem formularza „Przygotuj
ofertę” dostępnego na Platformie ZP pod adresem https://app.sidaspzp.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie
zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia:
• wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, sporządzony, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w sposób określony w pkt VII SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3
do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do
SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ,
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII SWZ.
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w
pkt VII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
A. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu
określony w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
występujący wspólnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca składa oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni
wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 ustawy Pzp wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-lukowica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.