eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › DOSTAWa RÓŻNYCH PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY w okresie 2 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWa RÓŻNYCH PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY w okresie 2 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691770636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23 Sierpnia 3

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14-6809700

1.5.8.) Numer faksu: 14-6809733

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsdebica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWa RÓŻNYCH PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY w okresie 2 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45c1da4e-8bce-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466161/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY w okresie 2 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45c1da4e-8bce-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-45c1da4e-8bce-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowana.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, zw. dalej RODO) oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, z siedzibą: 39-220 Dębica ul. 23 Sierpnia 3, reprezentowany przez Dyrektora DPS, e-mail: sekretariat@dpsdebica.pl, który przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: iodo@dpsdebica.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, podmioty usług IT u Administratora, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ZP.271.32/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa różnych produktów ogólnospożywczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15982000-5 - Napoje orzeźwiające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego i Cenowego, stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 oraz nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty NETTO będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy dostawy, której świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania usługi/dostawy objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
10. Wykonawca za dostarczony towar wystawia fakturę VAT m.in. dwa razy w miesiącu. Na fakturze musi znajdować się minimum cena jednostkowa netto, wartość netto i wartość brutto.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumenty (typu WZ), dokument ten powinien zawierać minimum ilość i ceny dostarczonych towarów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, lecz nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
12. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom, złożonym w ofercie.
13. Podane przez Wykonawcę ceny obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem sytuacji zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na ceny jednostkowe towarów, tj. zmiana stawki podatku VAT, akcyzy. O każdym takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje warunku udziału w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za świadczenie dostawy (np.: dostawcę towaru lub magazyniera lub kierowcę, inne). Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje 1 osobą, o której mowa w Rozdziale I ust. 11 SWZ.
b) dysponuje minimum jednym pojazdem dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych - (Oświadczenie – załącznik nr 2)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym
etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, minimum 1 osobą odpowiedzialną za świadczenie dostawy (np.: dostawcę towaru lub magazyniera lub kierowcę, inne), w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz, że dysponuje 1 osobą, o których mowa w Rozdziale I ust. 12 SWZ. Zamawiający dopuszcza, ze osoba skierowaną do realizacji zamówienia może być ta sama osoba, o której mowa w Rozdziale I ust. 12 SWZ;
b) oświadczenie, że dysponuje minimum jednym pojazdem dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych, zgodnie zapisem w załączniku nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, a w szczególności: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ilości, ceny i terminu, może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem
formy pisemnej w następujących przypadkach:
a. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
c. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
d. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 1 Kodeksu Cywilnego
e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu umowy o 30% w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy przy zachowaniu jednostkowych cen. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
f. Wystąpienie przesłanek o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 w sytuacji, gdy zwiększyłaby się lub zmniejszyła się znacznie ilość mieszkańców w DPS

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.