eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Obsługa ratownicza Krytej Pływalni "WODNIK" przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - DziedzicachOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „WODNIK”
przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - Dziedzicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001363992

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 145

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@mosirczechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirczechowice-dziedzice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „WODNIK”
przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - Dziedzicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-261ef204-8b0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036390/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa ratownicza krytej pływalni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3) Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: biuro@eopt.pl
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
3) Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
6) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca aby zebrać dokumenty w jeden skompresowany plik o rozszerzeniu: .zip.
8) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif. bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
10) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platforma zakupowa szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
12) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Energia Optimum Sp. z o. o., ul. Zaciszna 8/9, 43- 384 Jaworze
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@eopt.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku mogą zostać Państwo zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 2312/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni „WODNIK”, zlokalizowanej w Czechowicach - Dziedzicach, przy ul Legionów 145, w której skład wchodzą:
- basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m, z 6-cioma torami ( basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom Międzynarodowej Federacji FINA),
- sztuczna rzeka, hydromasaż, kaskada do masażu karku,
- basen rekreacyjny dla dzieci z dwoma torami,
- dwie niecki jacuzzi,
- strefa płytka dla najmłodszych dzieci,
- sauna,
- zjeżdżalnia

4.2.6.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kolejności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada aktualną decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (z decyzji jednoznacznie musi wynikać, ze Wykonawca może wykonywać ratownictwo wodne) oraz aktualną decyzję o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,- zł (dwieście tysięcy złotych)
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się co najmniej jednej usługi, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie świadczenia usługi ratownictwa wodnego (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa) na pływalni krytej, posiadającej łączną powierzchnię lustra wody minimum 380 m2, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy brutto).
b) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej piętnastoma (15) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia. Każda osoba skierowana do realizacji zamówienia musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich, posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika; być osobą zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy /podmiotu udostępniającego zasoby aktualne na dzień składania ofert o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających s o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w za-kresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy /podmiotu udostępniającego zasoby aktualne na dzień składania ofert o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pod-miotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie. Wykonawcy w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywa-nie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (min. 200.000,- zł). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażająca zgodę na wykonywanie ratownictwa na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym.
Decyzja o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w usta-wie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Za-mawiającego.
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze. Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145, w wysokości 6 500,00zł, (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019r., poz.310,836, i 1572).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w PKO b.p.SA, nr konta 39 1020 1390 0000 6702 0025 0639, z podaniem tytułu: „wadium - przetarg na obsługę ratowniczą”
Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Uwaga! –termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż „Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 6 500,00 zł.
W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż „wypłata gwarancji/poręczenia powstaje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp” oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku.
Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy.
7. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium ani na uzupełnienie wadium po terminie składania oferty.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę.
11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, w tym ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę także w przypadkach przewidzianych w §12 projektu umowy, tj.
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania/zawieszenia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,
b) rażących zaniedbań w wykonaniu usługi, stwierdzonych i zapisanych przez Zamawiającego w dzienniku pracy ratowników,
c) gdy Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością, dbałością oraz realizował ją będzie niewłaściwie bądź/i niezgodnie z umową lub wskazaniami Zamawiającego a jednokrotne pisemne wezwanie Zamawiającego do należytego wykonywania tych czynności będzie nieskuteczne,
d) nieprawidłowego bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w szczególności zaniedbań ze strony Wykonawcy mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające z pływalni po dwukrotnym odnotowaniu w dzienniku pracy ratowników przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego,
e) stwierdzonej niedyspozycji ratowników wynikającej ze spożycia alkoholu lub środków odurzających, po jednokrotnym odnotowaniu w dzienniku pracy ratowników przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego,
f) powtarzający się brak pełnej obsady ratowników wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego;
g) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z naruszeniem obowiązków określonych w umowie lub obowiązujących przepisach;
h) Wykonawca naruszył zakaz wynikający z § 8 ust. 12 niniejszej umowy,
i) braku ważnej polisy OC.
j) utraty/braku zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym o której mowa w §3 ust. 1 pkt. a) oraz §5 ust. 5 umowy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
k) utraty/braku wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którem mowa w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. a) oraz §5 ust. 5 umowy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn wypowiedzenia, w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia przesłanki uprawniającej do złożenia takiego oświadczenia.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty obsługi ratowniczej na Pływalni „WODNIK” przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.