eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › "Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20247e86-8aff-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_nowasol

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_nowasol
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - zwana w dalszej części SWZ „stroną internetową prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie Zakupowej): https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_nowasol

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego (Nie dotyczy składania ofert).
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem, w szczególności zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej w sekcji „Komunikaty” (tzw. systemie informacji publicznej). Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy (tzw. systemie informacji prywatnej).
5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii Platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą innych form komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami: sekretariat@powiat-nowosolski.pl (Nie dotyczy składania ofert).
6. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
7. Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresami:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie
zamieszczonym pod adresem wskazanym powyżej oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej pod adresem wskazanym powyżej.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
b) łącze internetowe,
c) zainstalowany program wyświetlający pliki formatu .pdf,
d) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania: PZD.3411.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól, na którą będą się składać:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- kanalizacja deszczowa,
- obsługa geodezyjna, mapy powykonawcze,
- budowa oświetlenia drogowego,
- likwidacja kolizji z siecią 20 Kv i 0,04 kV,
- likwidacja kolizji teletechnicznej,
- budowa kanału technologicznego

Szczegółowy zakres robót do realizacji zawierają Formularze kosztorysów ofertowych.

Zadanie dotyczy zmiany układu podłączenia ulic: Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej do ulicy Zielonogórskiej w Nowej Soli. Obecnie skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla jest trzywlotowe (ul. Grobla stanowi boczny wlot ul. Zielonogórskiej). Z kolei skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego i Okrężną jest czterowlotowe (ul. Chrobrego i Okrężna stanowią boczne wloty ul. Zielonogórskiej). Dodatkowo do wlotu ulicy Okrężnej podłączona jest ulica Nowsza). Ww. skrzyżowanie jest nieczytelne i stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu zwłaszcza dla pojazdów włączający się do niego. W obrębie skrzyżowania dochodzi do wielu kolizji i potrąceń.
W stanie projektowanym skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla będzie posiadać czwarty wlot – będzie go stanowić podgięty wlot ulicy Okrężnej. Tym samym zostanie zlikwidowany istniejący wlot ulicy Okrężnej do Zielonogórskiej; zatem skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego będzie trzywlotowe. Dodatkowo ulica Nowsza będzie posiadać skorygowany przebieg i będzie podłączona do ul. Grobla. Powyższa inwestycja utworzy nowe połączenie komunikacyjne oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesie komfort życia okolicznych mieszkańców.

Stan istniejący:
Droga powiatowa nr 3461F ul. Zielonogórska 220,64 m, nr 3401F ul. Grobla oraz 3408F ul. Chrobrego – zniszczona i zdeformowana nawierzchnia, z licznymi łatami i spękaniami. Istniejąca kanalizacja deszczowa

Stan projektowy:
Długości przebudowywanych i rozbudowywanych ulic są następujące:
• ulica Zielonogórska – 221m,
• ulica Chrobrego – 22 m,
• ulica Grobla – 21 m,
• ulica Okrężna – odcinek projektowany – 151 m,
• ulica Okrężna – odcinek istniejący – 204 m,
Zatem łączna długość ulic objęta przedmiotową inwestycją wynosi L=619 m.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
4500000-7 Roboty budowlane
Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych. Zamawiający informuje, iż całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi i wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Przewiduje się w tym zakresie ewentualną realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót udzielone zostanie na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, przy czym ceny jednostkowe, ceny czynników produkcji do ustalenia wynagrodzenia za zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót określone zostaną na spotkaniu negocjacyjnym z Wykonawca zamówienia podstawowego. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić, gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu robót, a Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 30% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena oferty (C).
Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty wraz z podatkiem VAT. Oferty zostaną ocenione według wzoru:

najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
(liczba punktów oferty badanej) = --------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Gwarancja (G).
Przy ocenie oferty w kryterium Gwarancja „G” najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

Gwarancja badanej oferty
Gwarancja = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Dopuszczalna maxymalma ilosć miesięcy gwarancji


Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości wykonanych robót. Oceniając ofertę w kryterium Gwarancja „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji podane przez Wykonawcę w pkt 2 oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ). Wykonawca powinien podać okres gwarancji w miesiącach jako wielokrotność liczby 12 jednak nie może on być dłuższy niż 84 miesiące. W przypadku nie podania w ofercie żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 00,00 pkt w niniejszym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00.


Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
2) Zdolność techniczna – doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno (1) zadanie – (robotę budowlaną) polegające na wykonaniu przebudowy, rozbudowy, budowy drogi, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (trzy miliony złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.
3) Zdolność zawodowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy (min.1 osoba) i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik robót sanitarnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) /Kierownik robót elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik robót telekomunikacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe;
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe;
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC.
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robot budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca składający ofertę bezpośrednio uczestniczył.
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, który przystępuje do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne i gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Gwarancja oraz poręczenie muszą w swej treści zawierać następujące informacje:
1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,
3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,
4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,
5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,
6) kwotę gwarancji lub poręczenia,
7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,
8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek. Powyższy obowiązek może zostać zrealizowany np. poprzez wskazanie w treści tych gwarancji i poręczeń wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia lub treść tych gwarancji lub poręczeń musi wskazywać, że wykonawca wymieniony w tych gwarancjach lub poręczeniach działa także w imieniu i na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wspólnie złożyli ofertę w tym postępowaniu.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w BNP PARIBAS nr 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004 z dopiskiem „wadium – Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdziale 9 pkt 3 i 4 SWZ dotyczące każdego wykonawcy.
5. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w rozdziale 9 pkt 1 ppkt 1) SWZ składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6b do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
8. Oświadczenie oraz odpis, o których mowa odpowiednio w rozdziale 10 pkt 1 ppkt
1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. Wykaz robót, wykaz osób oraz informację banku, o którym mowa odpowiednio w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 3), 4) i 5) składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_nowasol

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.