eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa książek naukowych i innych publikacji zwartych wydawanych przez Akademię TarnowskąOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa książek naukowych i innych publikacji zwartych wydawanych przez Akademię Tarnowską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146316500

1.5.8.) Numer faksu: 146316600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@atar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://atar.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa książek naukowych i innych publikacji zwartych wydawanych przez Akademię Tarnowską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3f28a40-8ab9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00102893/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa książek naukowych i innych publikacji zwartych wydawanych przez Akademię Tarnowską

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/851883

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/atar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje są określone w Rozdziale 12 SWZ tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający, działając zgodnie z zapisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej złożenia próbki, ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia próbek wyszczególnionych w rozdziale 4 punkt 1 ppkt a), b), c) SWZ, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wymagania dotyczące składania próbek:
a) Zamawiający wymaga, aby próbki, o których mowa w rozdziale 4, punkt 1 ppkt a), b), c) SWZ, były złożone za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
b) Wykonawca składa próbki przed upływem terminu składania ofert, określonego w rozdz. 17 pkt 1 SWZ.
c) próbki muszą być złożone w zamkniętym opakowaniu (np. koperta, paczka) gwarantującym jego nienaruszalność, uniemożliwiającym zapoznanie się z jego zawartością bez uszkodzenia tego opakowania. Złożone próbki muszą być oznaczone nazwą i numerem postępowania oraz nazwą Wykonawcy.
d) adres do złożenia próbek: Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Dziennik Podawczy-pok. A024.
e) Wykonawcom przysługuje możliwość zwrotu próbek na zasadach określonych w art. 77 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że próbki nie stanowią załącznika do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 24 SWZ, tj. Ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniem stosowania RODO zawarto w rozdziale 24 SWZ, tj. Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K-dzpz/382-16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Monografie naukowe, podręczniki, broszury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22110000-4 - Drukowane książki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Jakość próbki - waga 40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą przyznawane w następujący sposób:

1) Cena:
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena nakładu brutto zł spośród wszystkich ofert
Cof – cena nakładu brutto zł podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena

2) Jakość próbki:
Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)
Punkty zostaną przyznane zgodnie z zapisami rozdziału 19 pkt 2 ppkt a) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Inne publikacje naukowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22110000-4 - Drukowane książki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Jakość próbki - waga 40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą przyznawane w następujący sposób:

1) Cena:
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena nakładu brutto zł spośród wszystkich ofert
Cof – cena nakładu brutto zł podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena

2) Jakość próbki:
Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)
Punkty zostaną przyznane zgodnie z zapisami rozdziału 19 pkt 2 ppkt b) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Monografia (encyklopedia wizualna) wraz z etui.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22110000-4 - Drukowane książki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Jakość próbki - waga 40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą przyznawane w następujący sposób:

1) Cena:
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena nakładu brutto zł spośród wszystkich ofert
Cof – cena nakładu brutto zł podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena

2) Jakość próbki:
Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)
Punkty zostaną przyznane zgodnie z zapisami rozdziału 19 pkt 2 ppkt c) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Monografia (wydanie albumowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22110000-4 - Drukowane książki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Jakość próbki - waga 40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą przyznawane w następujący sposób:

1) Cena:
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena nakładu brutto zł spośród wszystkich ofert
Cof – cena nakładu brutto zł podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena

2) Jakość próbki:
Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)
Punkty zostaną przyznane zgodnie z zapisami rozdziału 19 pkt 2 ppkt c) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opis próbki dla części 1:
Próbka musi zawierać dwie publikacje w wersji papierowej w języku polskim lub języku angielskim, w tym:
-jedna o charakterze naukowym (monografia autorska lub wieloautorska, tom zbiorowy), zawierająca przypisy, bibliografię, tabele, wykresy, grafiki wraz z podpisami.
-jedna o charakterze dydaktycznym (podręcznik, skrypt akademicki), posiadająca podział na rozdziały, tabele, grafiki.
Format publikacji: B5 lub A5,
Kolorystyka bloku: 1+1,
Oprawa miękka klejona lub szyto-klejona.
Wymagane jest, aby łamanie i skład, oprawę i druk publikacji stanowiących próbkę wykonywał Wykonawca składający ofertę. Publikacje muszą zawierać informację o wytwórcy (drukarni, która je wykonała) umieszczone trwale w publikacji lub w razie braku takiego oznaczenia, należy załączyć dokument potwierdzający wytworzenie książki np. protokół odbioru lub kopię faktury.
Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać tytuły publikacji, które będą stanowić próbkę w danej części.

b) Opis próbki dla części 2:
Próbka musi zawierać jedną publikację o charakterze naukowym lub dydaktycznym, w wersji papierowej, w języku polskim lub w języku polskim i języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
Format publikacji B5 lub A5,
Kolorystyka bloku: 4+4,
Oprawa miękka szyta lub szyto-klejona.
Wymagane jest, aby druk publikacji stanowiącej próbkę wykonywał Wykonawca składający ofertę. Publikacja musi zawierać informację o wytwórcy (drukarni, która ją wykonała) umieszczoną trwale w publikacji, lub w razie braku takiego oznaczenia, należy załączyć dokument potwierdzający wytworzenie książki np. protokół odbioru lub kopię faktury.
Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać tytuły publikacji, które będą stanowić próbkę w danej części.

c) Opis próbki dla części 3 i 4:
Próbka musi zawierać dwie publikacje w języku polskim lub języku angielskim, niemieckim, francuskim, będących wydaniami albumowymi, w tym jedną publikację w zakresie sztuki.
Format publikacji dowolny,
Kolorystyka bloku: 4+4,
Oprawa twarda, szyta nicią.
Wymagane jest, aby łamanie i skład, oprawę i druk publikacji stanowiących próbkę wykonywał Wykonawca składający ofertę. Publikacje muszą zawierać informację o wytwórcy (drukarni, która je wykonała) umieszczone trwale w publikacji lub w razie braku takiego oznaczenia, należy załączyć dokument potwierdzający wytworzenie książki np. protokół odbioru lub kopię faktury.
Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać tytuły publikacji, które będą stanowić próbkę w danej części.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1) wymagane przedmiotowe środki dowodowe (próbki), Uwaga! próbki, składane są z wyłączeniem środków komunikacji elektronicznej,
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 4 do SWZ,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (o ile dotyczy),
4) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia – konsorcja, spółki cywilne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej/konsorcja firm) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Akademii Tarnowskiej. Adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/atar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.