eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W KOLBUSZOWEJOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8141591065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tyszkiewiczów

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 733571287

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtzkolbuszowa@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://caritas.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

kościelna osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

katolicja organizacja charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d4be3c3-8acf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d4be3c3-8acf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna
jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
Szczegóły zawarte zostały w pkt VIII, XII Instrukcji dla wykonawców - Rozdział I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku, podczas 378. Zebrania Plenarnego w
Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku, Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, iż:
1. Administratorem danych jest Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21.
2. W Caritas Diecezji Rzeszowskiej został powołany inspektor danych osobowych: Pan Bartosz Grabowy, z którym w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@adwokatgrabowy.com, a przypadkach niecierpiących zwłoki pod nr telefonu: 604 301 339.
3. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane w zakresie działalności opiekuńczo – charytatywnej Kościoła w celu:
1. pomocy społecznej, w ty rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości aby przeciwdziałać bezrobociu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród biednych i niepełnosprawnych,
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8. przeciwdziałania patologiom społecznym,
9. ratownictwa i ochrony ludności,
10. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
11. rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
12. promocji i organizacji wolontariatu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów i umów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych;
2. sprostowania danych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Administrator danych informuje, że
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich niekiedy uniemożliwia współpracę, udzielenie pomocy w zakresie działalności Administratora danych;
2. nie będzie zakresie udostępnionych danych podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania.
8. W zakresie regulacji prawnych Administrator informuje, że:
1. Dekretem Biskupa Rzeszowskiego z dnia 12 maja 1992 roku, L.dz. 240/92 utworzono
Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych), która jest publiczną kościelną osobą prawną w rozumieniu kan. 116 §1 i §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 j.t. z poźn. zm.) Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych) jest osobą prawną.
3. Na podstawie art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1), jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia w/w rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być stosowane, pod warunkiem, że są dostosowane do przedmiotowego rozporządzenia.
9. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku podczas 378 Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku wydała Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
Kościele katolickim, który w art. 4 stanowi, iż przepisy dekretu stosuje się do publicznych kościelnych osób prawnych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.Dz. 205/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku autobusu, z liczbą pasażerów 19 + kierowca, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej”.
2. Miejscem dostawy jest: Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 3, 36-100 Kolbuszowa
3. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach obszaru D programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2023”

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z art99 i następne uPzp – określa poniższy Opis przedmiotu zamówienia:

A. NADWOZIE:
- nadwozie typu autobus, liczba miejsc dla pasażerów – 19 + kierowca, w tym przystosowane 1 miejsce dla wózków inwalidzkich z tyłu autobusu z opcją demontażu foteli tylnych co umożliwi transport osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w specjalnie przystosowanym stanowisku wózka inwalidzkiego. Stanowisko wózka homologowane wyposażone w specjalne szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej oraz najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego. Nadwozie całkowicie przeszklone z fabrycznymi drzwiami bocznymi przesuwanymi (prawe) otwieranymi elektrycznie poprzez oryginalny mechanizm. Autobus fabrycznie nowy rok produkcji min 2023 sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych co będzie potwierdzone homologacją i przeglądem przedsprzedażnym,
- szyby panoramiczne gięte, pojedyncze, przyciemniane,
- szyba czołowa przyciemniana z filtrem,
- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera + półki nad przednią szybą,
- stopień drzwi bocznych przy drzwiach przesuwanych wysuwany elektrycznie,
- kolor do wyboru po rozstrzygnięciu oferty ze standardowej palety producenta
- wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm,
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami,
- elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich fabryczne,
- przeźroczysta zasłona za kierowcą + bariera z poręczą za kierowcą,
- drzwi tylne dwuskrzydłowe, z przeszkleniem, otwierane na min 180 stopni,
- zawieszenie fabrycznie wzmocnione,
- rozstaw osi minimum 4300 mm,
- długość całkowita minimum 7300 mm
- dopuszczalna masa całkowita minimum 5000 kg.

B. SILNIK: wysokoprężny diesla, o pojemności minimum 1950 cm3, moc silnika minimum 175 KM, wersja silnika EURO VI, zbiornik paliwa min. 80 litrów.

C. BEZPIECZEŃSTWO:
- system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania ABS i elektroniczny system podziału siły hamowania EBV,
- system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania ASR,
- system stabilizacji toru jazdy ESP,
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy,
- hamulec postojowy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- poduszka powietrzna dla pasażera.

D. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
- napęd na koła tylne,
- koła bliźniacze z tyłu.

E. UKŁAD KIEROWNICZY:
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, - blokada koła kierownicy.

F. KOŁA/OPONY:
- koła i ogumienie na samochodzie: minimum R16 C, - koło zapasowe pełnowymiarowe umieszczone pod ramą, - drugi komplet kół z oponami zimowymi (felgi z oponami),
- ogumienie bezdętkowe.

G. WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE:
- centralny zamek sterowany falami radiowymi,
- alarm antywłamaniowy,
- fabryczny immobiliser,
- przednia szyba ogrzewana,
- trzecie światło stop z tyłu pojazdu + światła boczne obrysowe,
- lusterko wsteczne wewnętrzne, - gniazdo 12V,
- kamera cofania z wyświetlaczem,
- lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, - lampy przeciwmgielne tylne,
- światła wsteczne,
- chlapacze przód i tył,
- siedzenie kierowcy komfortowe hydraulicznie resorowane + podłokietnik, - napinacze pasów 3-pkt dla kierowcy,
- poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerów z autobusu,
- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach przesuwane na szynie,
- izolacja dźwiękowo termiczna przedziału pasażerskiego,
- światła tylne awaryjne,
- oznakowanie pojazdu „przewóz osób niepełnosprawnych”,
- kompletne 1 stanowisko wózka inwalidzkiego, pasy 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera,
- najazdy służące do wprowadzania wózka inwalidzkiego.

H. PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA:
- zamontowanie ramek okiennych (parapety i słupki okienne) z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką,
- tapicerka z izolacją termiczną,
- oświetlenie przestrzeni pasażerskiej dzień, noc, + elektroniczny panel sterujący natężeniem,
- podświetlony stopień wejścia,
- podłoga płaska na całym pojeździe z materiału antypoślizgowego,
- szyberdach – wyjście awaryjne homologowane,
- montaż foteli sztywne homologowane, 3-pkt pasy bezpieczeństwa, podłokietniki regulowane, uchwyt, zagłówek,
- wybijaki do szyb zamontowane na słupkach bocznych, oznaczenie wyjść awaryjnych, - fotele tylne demontowane w celu transportu osób na wózkach inwalidzkich, - wentylator nadmuchowy i wyciągowy.

I. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- skrzynia biegów manualna co najmniej 6-biegowa (6 biegów do przodu),
- elektryczne sterowanie drzwi przesuwnych ( prawe)
- radioodtwarzacz z USB i wzmacniaczem, mikrofon z przełącznikiem, przewód spiralny i uchwyt mikrofonu,
- głośniki w przedniej części autobusu,
- głośniki w przestrzeni pasażerskiej min 4 szt.
- klimatyzacja przedziału kierowcy oryginalna,
- klimatyzacja dachowa części pasażerskiej z wydmuchem centralnym min. 5kW, - ogrzewanie wodne postojowe ze sterownikiem przestrzeni pasażerskiej z konwektorami na ścianach bocznych,
- homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h,
- tachograf cyfrowy,
- zagłówek kierowcy i pasażera regulowany na wysokość,
- szybkościomierz ze skalą w kilometrach,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- czujnik światła i deszczu,
- regulacja zasięgu reflektorów,
- kontrolka zużycia płynu do spryskiwaczy,
- kontrolka zużycia klocków hamulcowych,
- kontrolka awarii oświetlenia pojazdu,
- apteczka, 2 gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, dodatkowa apteczka autobusowa,
- kompletne przystosowanie pojazdu do przewozu 1 miejsc na wózkach inwalidzkich „szybki montaż” zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- dokumenty w języku polskim:
a) instrukcja użytkowania;
b) karta gwarancyjna;
c) książka serwisowa;
d) informacje dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

J. GWARANCJA:
- minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem (baza + zabudowa) bez limitu kilometrów,
- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
- minimum 6 lat gwarancji na perforację nadwozia.

Istnieje możliwość zaoferowania dodatkowej gwarancji (zgodnie z Rozdziałem XIX), przez co można uzyskać dodatkowe max. 30 pkt w kryterium – Gwarancja.

K. WYMAGANIA DODATKOWE:
- pełna dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – pełna homologacja Autobusowa dla osób niepełnosprawnych, oraz misi spełniać warunki zawarte Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.02.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz.2022 ze zm.)
- wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz powinny spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny przez Autoryzowane
Stacje Obsługi w odległości do maksymalnie 100 km od WTZ Caritas Kolbuszowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: jedną dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich – załącznik do oferty (niewymagany na etapie składania ofert);

UWAGA: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru)

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik do oferty), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: jedną dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich – załącznik do oferty (niewymagany na etapie składania ofert);

UWAGA: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru)

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik do oferty), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ww. warunku

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni
wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) pojawienia się na rynku po zawarciu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
2) zmiana może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia efektywności działania pojazdu,
3) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.
5) w przypadku zaistnienia innej istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy,
6) zmiany parametrów przy zachowaniu parametrów równoważności,
2. Zmiany, o których mowa wyżej, nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ani zmienić parametrów istotnych jego oferty.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, umowa podlegać będzie zmianie w takim zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,

5. Wniosek danej strony o dokonanie zmian w Umowie powinien być składany na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosku należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, druga strona pisemnie poinformuje stronę składającą wniosek o możliwości wprowadzenia zmian.
6. Zmiany Umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.