eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f833e53-8abe-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049030/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla obiektów - Stadion Miejski, Centrum Przesiadkowe i ładowarki samochodowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f833e53-8abe-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości)
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina
Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-
Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO
KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się:
datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.46.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2) Zadanie obejmuje 5 PPE przyłączonych do sieci operatora sieci dystrybucyjnej OSDn Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. dla których szacunkowy roczny wolumen zamawianej energii elektrycznej wynosi 390,000 MWh.
3) Dla przedmiotowych PPE obowiązuje umowa na zakup energii elektrycznej, która wygasa w dniu 31.12.2023 r. oraz umowa na świadczenie usług dystrybucyjnych.
4) Obowiązkiem Wykonawcy zamówienia jest przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy dla objętych zamówieniem PPE oraz zawarcie dla nich umów o świadczenie usług dystrybucji (w przypadku PPE, dla których zachodzi taka konieczność).
5) Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy, zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane wymagane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w terminie gwarantującym – zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. – rozpoczęcie dostaw w dniu 01.01.2024 r.
6) W przypadku zawinionego przez wykonawcę opóźnienia rozpoczęcia dostaw w stosunku do wymaganego dnia 01.01.2024 r. skutkującego koniecznością zawarcia przez zamawiającego Umów Sprzedaży Rezerwowej (USR) lub koniecznością negocjowania stawek dostaw energii elektrycznej w wyniku przedłużenia dostaw, wykonawca zapłaci zamawiającemu rekompensatę w wysokości różnicy pomiędzy stawkami w tychże umowach a stawkami zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu i przyjętymi w łączącej strony umowie. W przypadku PPE, które są w chwili obecnej objęte umową kompleksową i dla których proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany po raz pierwszy, dopuszczalne jest rozpoczęcie sprzedaży z chwilą skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
7) Wykaz jednostek, obiektów, PPE, zużyć, numery PPE, liczników oraz status umów - zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.
2. POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE.
1) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż realizacja jego poszczególnych części przez różnych wykonawców nie byłaby racjonalna z punktu widzenia interesu finansów zamawiającego, ponieważ mogłaby powodować powstanie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Jednocześnie przedmiot umowy może być wykonany w całości przez małe/średnie przedsiębiorstwo, a podział zamówienia na części może spowodować utrudnienia
w rozliczaniu zakupu energii dla PPE objętych zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSDn) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez Zamawiającego, którym jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. dla PPE pełniącym jednocześnie funkcję dystrybutora i sprzedawcy lub jest sprzedawcą na obszarze własnej sieci.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 SWZ musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców, przy czym musi on zrealizować dostawy będące przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje dostawy energii elektrycznej o wolumenie 150 MWh/rok dla co najmniej 1 zamawiającego.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 7 ppkt 4 SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek ten musi być spełniony w całości wyłącznie przez podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować dostawy będące przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. a SWZ),
2) oświadczenie o posiadaniu obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSDn) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez Zamawiającego, którym jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. lub oświadczenie o pełnieniu funkcji sprzedawcy na obszarze własnej sieci (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. b SWZ),
3) wykaz dostaw (załącznik nr 6) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).
2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych w § 5 ust. 3,
2) w przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mającym wpływ na konieczność wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek,
3) w przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. W takim przypadku cena netto pozostaje niezmienna,
4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie
jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron umowy lub, których Strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć,
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii.
7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany odbiorcy dla punktów poboru energii elektrycznej. Wykonawca dokona zmian w umowie na świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSDn w imieniu Zamawiającego,
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.