eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku na 2023 rok.Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku na 2023 rok.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770530530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczecińska 112

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 843 40 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pgkslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pgkslupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku na 2023 rok.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25617ecf-629c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462583/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 34.T.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 304139,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku na 2023 rok.
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów zlokalizowanych w:
a) Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112,
b) Słupsku przy ul. Bałtyckiej 11 A,
c) Bierkowie k/Słupska stanowiącym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów,
zgodnie ze złożoną ofertą oraz w zakresie i szczegółowych procedurach określonych w Planach ochrony obiektów stanowiących integralną część umowy.
Przedmiot usługi obejmuje w szczególności:
a) ochronę przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją,
b) ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem mogącym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
c) zabezpieczenie przed wstępem na chronione obiekty osób nieupoważnionych,
d) zabezpieczenie przed wjazdem na chronione obiekty nieupoważnionych pojazdów,
e) niezwłoczne podejmowanie interwencji przez zmotoryzowane patrole,
f) w uzasadnionych przypadkach zatrzymanie sprawcy włamania, kradzieży lub innego przestępstwa dokonanego na szkodę Zamawiającego i niezwłoczne przekazanie Policji.
Obiekty wskazane przez Zamawiającego położone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, tj. budynek administracyjny i waga oraz w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 – warsztat samochodowy, magazyn oraz obiekt biurowo-administracyjny zostaną objęte całodobowym monitoringiem sygnałów ostrzegania przekazywanych przez system alarmowy drogą radiową w zakresie ochrony przeciwnapadowej i przeciwwłamaniowej (monitoring elektroniczny). Wykonawca zobowiązuje się objąć monitoringiem elektronicznym toalety publiczne zlokalizowane w Słupsku przy - ul. Deotymy i ul. Piekiełko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 412951,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429145,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 412951,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agopol Ekotrade spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 839-00-16-845

7.3.3) Ulica: J. Kilińskiego 31

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 412951,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.