eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodynie › Przebudowa drogi gminnej nr 361204W-ul. Wodna w m. Wodynie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 361204W-ul. Wodna w m. Wodynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.4.2.) Miejscowość: Wodynie

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodynie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodynie.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513786

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00488491

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej.
W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
W zakresie wiedzy i doświadczenia - że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową ,przebudową , rozbudową lub wymianą nawierzchni dróg w technologii opisanej w dokumentacji projektowej o powierzchni co najmniej: 3000,00 m2 lub długości minimum 0,5 km.


W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO:

- W zakresie potencjału kadrowego –Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.: - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji dróg (chodników, placów, parkingów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni w technologii opisanej w dokumentacji projektowej.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej.
W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
W zakresie wiedzy i doświadczenia - że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową ,przebudową , rozbudową lub wymianą nawierzchni dróg w technologii opisanej w dokumentacji projektowej o powierzchni co najmniej: 3000,00 m2 lub długości minimum 0,5 km.


W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO:

- W zakresie potencjału kadrowego –Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.: - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji dróg (chodników, placów, parkingów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni w technologii opisanej w dokumentacji projektowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.