eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie zimowym 2022 - 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie zimowym 2022 - 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bystrzyca Kłodzka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bystrzycaklodzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie zimowym 2022 - 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-188ef3c9-708b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026857/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie zimowym 2022 - 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467469/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie zimowym 2022 - 2023 roku. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
- usuwaniu z powierzchni dróg gromadzącego się w czasie opadów śniegu, jak również błota pośniegowego, tak aby była zapewniona możliwość przejazdu i przejścia po drogach;
- posypywaniu powierzchni w przypadku wystąpienia gołoledzi lub śliskości na drogach gminnych w następujących miejscach: na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach, stromych podjazdach;
- utrzymaniu w pełnej gotowości sprzętu i pracowników niezbędnych do realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
- na podjazdach i spadkach jezdni powyżej 4% należy używać kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu 8 mm;
- we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia, w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach – mechanicznie. Drogi utrzymywane będą „na biało”;
- uprzątnięcie nagromadzonych przy krawężnikach/krawędzi jezdni oraz na jezdni w czasie akcji zimowej materiałów uszorstniających do dnia 15 maja 2023 roku. W przypadku nieuprzątnięcia materiału uszorstniającego do dnia 15 maja 2023 roku naliczona zostanie kara zgodnie z zapisami umowy oraz zlecone wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy;
- koszt dojazdów i przejazdów na pusto powinien zostać odpowiednio ujęty w cenie godziny pracy sprzętu podczas odśnieżania;
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji / dziennika prowadzonej akcji odśnieżania, która będzie obejmować datę i godzinę rozpoczęcia efektywnego odśnieżania, datę i godzinę zakończenia efektywnego odśnieżania, numer pojazdu, miejsce odśnieżania, potwierdzenie sołtysa o wykonaniu usługi w danym sołectwie;
- rozliczanie będzie dokonywane na podstawie przekazanego dziennika potwierdzonego przez sołtysów;
- rodzaje środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005, Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.);
- Wykaz ulic, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
- Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości:
- dróg wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w pierwszej kolejności, tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od określonych godzin;
- pozostałych ulic, dróg i miejsc wskazanych przez zamawiającego, a także do bieżącego usuwania błota pośniegowego z nawierzchni dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1224288 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1224288 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1224288 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Par Trans Transport Handel Przemysław Parasiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811030074

7.3.3) Ulica: Słowackiego 5

7.3.4) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1224288 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.