eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koczała › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koczała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Człuchowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Koczała

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-220

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 59 857 42 58

1.5.8.) Numer faksu: 59 857 40 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koczala@koczala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koczala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a06beab3-8ab3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039114/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a06beab3-8ab3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: według SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Według SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Według SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚ.271.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Koczała, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koczale w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r., w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty za fakturę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki w zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Koczała, prowadzonego przez Wójta Gminy Koczała, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852),
- posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029), z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ww. ustawy,
- posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych trwającą co najmniej 12 miesięcy, o wartości rocznej co najmniej 200.000,00 zł brutto,
- posiada co najmniej dwa pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Koczała lub
w odległości nie większej niż 70 km od jej granicy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SWZ;
b) zaświadczenie o wpisaniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Koczała;
c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;
d) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane -załącznik nr 7 do SWZ;
f) wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG;
e) pełnomocnictwo dla lidera, w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie – konsorcja i spółki cywilne;
f) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne lub wspólnika spółki cywilnej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy);
g) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne lub wspólnika spółki cywilnej o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Według SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 13:
Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany istotne umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, mogą wystąpić w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany w obowiązujących przepisach, w tym w aktach prawa miejscowego;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są niezbędne lub korzystne dla Zamawiającego;
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia, terminu wykonania, wynagrodzenia, sposobu rozliczenia i warunków zapłaty wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na platformie e-Zamówienia w sposób opisany w punkcie 8.3 w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.