eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w PrzasnyszuOgłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 551205391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kacza 9

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48297522844

1.5.8.) Numer faksu: +48297522844

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkimprzasnysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

mzgkimprzasnysz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf1d11ac-7240-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474240/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2022/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do środków transportowych i sprzętu w formie tankowania na stacjach paliw wykonawcy na terenie miasta Przasnysza.
Ilości szacunkowe przewidywane do zamówienia w okresie realizacji zamówienia:
Olej napędowy: 80 000 litrów
Benzyna bezołowiowa 2 000 litrów
Tankowanie pojazdów odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów wymienionych w załączniku do umowy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zatankowanie do kanistra paliwa przeznaczonego do pojazdu będzie odbywać się wyłącznie na wyraźną decyzję osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
Tankowanie urządzeń odbywać się będzie do kanistrów.
Ilość pojazdów zasilanych olejem napędowym 38 szt
Ilość urządzeń zasilanych benzyną bezołowiową: 28 szt
Ilość urządzeń zasilanych olejem napędowym: 3 szt
Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen detalicznych obowiązujących w dniu tankowania na stacjach paliw wykonawcy, na których zostało pobrane paliwo. Ceny te, pomniejszone o upust cenowy udzielony Zamawiającemu, będą podstawą do obciążenia Zamawiającego za pobrane produkty.
Upust cenowy jest stały przez cały okres obowiązywania umowy.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w systemie bezgotówkowym. Rozliczenie zakupów dokonywanych w ramach umowy będzie realizowane raz w miesiącu (na koniec) na podstawie wystawionych faktur. Faktury będą wystawiane dla zgrupowanych ilości pojazdów według typów działalności tj. 16 sztuk (może ulec zwiększeniu w ciągu roku). Zamawiający dopuszcza stosowanie asygnat paliwowych. Do każdej faktury ma być dołączony załącznik z wykazem zrealizowanych tankowań, nr. rejestracyjnym pojazdu lub nazwą urządzenia, ceną na dystrybutorze w dniu tankowania i danymi osoby pobierającej paliwo przy każdym tankowaniu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart paliwowych, lub kart magnetycznych.
Stacje paliw, na których zamawiający będzie tankował paliwo powinny znajdować się w granicach administracyjnych miasta Przasnysza.
Zamawiający wymaga aby stacje paliw zlokalizowane były w promieniu 2 km licząc od bramy bazy sprzętowo- magazynowej, usytuowanej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu.
Na bazie tej stacjonuje 90% floty transportowej Spółki.
Tankowanie winno być możliwe co najmniej w godzinach 7:00 – 22:00. Dostawca zapewni paliwa o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 602660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 602660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 602660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hermes Paliwa Sp. z o .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671910714

7.3.3) Ulica: Wolności 21

7.3.4) Miejscowość: Płońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 602660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.