eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: WCPiT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631250369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Augustyna Szamarzewskiego 62

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-569

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4692577-8ab1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006313/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „SKE” (https://wcpit.pl/systemkomunikacji-elektronicznej/) oraz poczty elektronicznej - przetargi@wcpit.org.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji
Elektronicznej,zwanego dalej „SKE” oraz poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org.
2. Szczegółowa instrukcja korzystania z SKE stanowi załącznik do SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na SKE.
4. Zasady udziału wykonawcy w postępowaniu, w szczególności zasady szyfrowania oferty, wysłania oferty, zmiany oferty,
wycofania oferty określone zostały w Instrukcji korzystania z SKE.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na SKE.
6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na SKE. We wszelkiej korespondencji, w tytule i w treści związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub TED lub ID postępowania).
7. Wykonawca chcąc złożyć ofertę za pomocą SKE przygotowuje paczkę dokumentów, która zawiera dokumenty wymagane przez
SWZ. Przygotowaną paczkę dokumentów – ofertę zapisuje w postaci pliku skompensowanego (np.: zip) a następnie szyfruje
programem zewnętrznym – „Kleopatra” gpg4win udostępnionym na stronie https://www.gpg4win.org/index.html (Windows) (patrz pkt.
7.2.1 instrukcji SKE)
– „GPG Suite” udostępnionym na stronie https://gpgtools.org (MacOS, Linux) (patrz pkt. 7.2.2 instrukcji SKE)
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
9. Wymagania techniczne korzystania z SKE.
W celu poprawnego korzystania z usług SKE konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań
technicznych:
• dostęp do sieci Internet, • posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), • komputer z systemem
operacyjnym Windows7® (lub nowszym), MacOS albo Linux i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą
JavaScript oraz cookies.
SKE współpracuje z wszystkimi przeglądarkami internetoowymi (Internet Explorer 10+/Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Google
Chrome, Opera) zalecane jest jednak Google Chrome.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję,
iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, będącym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych,
mgr Martą Wosińską-Wajs poprzez adres e-mail: daneosobowe@wcpit.org.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od
przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, może
skutkowaćodstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) w celu związanym z
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora, a także zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (mowa o siedzibie głównej oraz o
ośrodkach zamiejscowych) wykorzystanie wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego realizowanego w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
5. Administrator przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „Ustawa PZP”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCPiT, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy lub na okres przedawnienia/wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z wyłączeniem monitoringu
wizyjnego, o którym mowa w punkcie 12 klauzuli.
8. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:
a. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych i aktów wykonawczych, b. podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania
danych, w szczególności podmiotom w
zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej, c. podmiotom
kontrolującym, d. lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa..."
Ciąg dalszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" znajduje się w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-81/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 185441,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

4.2.5.) Wartość części: 3645,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 Materiały do archiwizacji N

4.2.5.) Wartość części: 4495,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 Ostrza autopsyjne i uchwyty do ostrzy N

4.2.5.) Wartość części: 3316,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141411-4 - Skalpele i noże chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Zestawy do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N

4.2.5.) Wartość części: 28700,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33140000-3 - Materiały medyczne

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 Sprzęt laboratoryjny N

4.2.5.) Wartość części: 71679,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 Alkohol skażony

4.2.5.) Wartość części: 42000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09221200-6 - Parafina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 Materiały zużywalne

4.2.5.) Wartość części: 31605,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436000-0 - Wstrząsarki i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie zw wzorem nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 3 projektowanych post. umowy :".. 6. Zamawiający dopuszcza podwyższenie ceny brutto w przypadku urzędowej podwyżki stawki VAT- o tę wartość, przy zachowaniu niezmienności ceny netto. W takim przypadku podwyżka będzie mogła obowiązywać od początku miesiąca następnego, po tym, w którym Wykonawca wystąpił z propozycją podwyższenia ceny. Zmiany w tym zakresie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
7. Dopuszczalna jest zmiana wyrobu medycznego wskazanego w ofercie na inny równoważny o innej nazwie handlowej, spełniający wymogi określone w swz – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa, np. w przypadku:
a) wycofanie produktu z rynku,
b) zmiany nazwy produktu,
c) zaprzestania wytwarzania produktu,
d) wstrzymania produktu do obrotu,
e) zmiana producenta,
f) obniżenie ceny
Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przesłania pisemnej informacji o braku i zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.
10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
11. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na następujących zasadach:
a) Zmiana wynagrodzenia (wzrost lub obniżka) może obejmować wszelkie koszty oraz zakup niezbędnych materiałów służących do realizacji umowy, które powinny zostać wykazane przez Wykonawcę.
b) Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane nie częściej niż raz na 3 miesiące, w oparciu o wartość wskaźnika cen towarów i usług, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
c) Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert
d) Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano stosowny Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
e) Wykonawca lub Zamawiający będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu zmiany (wzrostu lub obniżenia) cen towarów i usług przekroczy 5 % w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert
f) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia to 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
g) Zmiana wynagrodzenia dotyczy dostaw zrealizowanych po jej dokonaniu
h) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem Umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane
2) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy..."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" z SEKCJI III pkt. 3.15.) "RODO (obowiązek informacyjny)":
"...9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ograniczenie dostępu do
danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i
aktami wykonawczymi, b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników),
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie mazastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego).
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną. Zapisy
RODO stanowią załączniki 5 i 6 do SW

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.