eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL. RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B i UL. WITA STWOSZA 1, 1A.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL.
RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B i UL. WITA STWOSZA 1, 1A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrobry Głogów S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020094600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rudnowska 17B

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chrobry-glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrobry-glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Chroby Głogów S.A.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sportowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL.
RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B i UL. WITA STWOSZA 1, 1A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d28fc3be-8ab3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00144494/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe utrzymanie czystości obiektów Chrobry Głogów S.A, w Głogowie ul. Rudnowska 17A i 17B i ul. W. Stwosza 1,1A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d28fc3be-8ab3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
2.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załącznikach do SWZ tj.

Załącznik nr 10 – dane dotyczące Pływalni Chrobry - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia – harmonogram prac.
Załącznik nr 11 – dane dotyczące Zespołu Basenów Odkrytych - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia – harmonogram prac.
Załącznik nr 12 – dane dotyczące Hali Sportowej i budynku Zaplecza piłkarskiego - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia –harmonogram prac.

3.Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

3.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy przy użyciu własnych: środków czystości i środków higienicznych oraz narzędzi i urządzeń technicznych.
3.2 Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, posiadające odpowiednie atesty , bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające odpowiednio do przeznaczenia właściwości odtłuszczająco - myjące.
3.3 Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest okazać odpowiednie certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polską Normą Cech, aprobaty techniczne lub inne stosowne świadectwa na posiadane materiały, preparaty, urządzenia i narzędzia.
3.4 Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2289), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka.
3.5 Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne
z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Urządzenia techniczne wykorzystujące energię elektryczną muszą być energooszczędne.
3.6 W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych.
3.7 Wszyscy pracownicy Wykonawcy przewidziani do realizacji zamówienia, mają spełniać wymogi pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności mają zostać wyposażeni w odpowiednią odzież i obuwie robocze dostosowane do charakteru pracy.
3.8 Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników bez względu na okresy urlopowe, zwolnienia lekarskie itp.
3.9 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas wykonania usługi zamykanego pomieszczenia na sprzęt oraz środki czystości i środki higieniczne.
3.10 Wykonawca przeszkoli pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia
w zakresie stosowania środków chemicznych oraz urządzeń do wykonania zamówienia.

3.11 Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.), aby udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego wynosił co najmniej 10%.
Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (jako niezgodność z warunkami zamówienia).
Uwaga!
Pojazd hybrydowy nie jest pojazdem elektrycznym, pojazd zasilany gazem LPG nie jest tożsamy z pojazdem napędzanym gazem ziemnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp polegających na zwiększeniu usług do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów usług określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dot.

1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości tzw. stref mokrych
w obiektach takich jak hale basenowe, pływalnie, łaźnie itp. znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej jak 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
oraz
- co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w obiektach widowiskowo-sportowych, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, parki, targowiska, otwarte obiekty widowiskowo-sportowe, itp. - o wartości nie mniejszej jak 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

na dowód czego przedstawi:
• referencje potwierdzające należyte wykonanie usług,

b) dysponuje lub będzie dysponować:
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
- osoba pełniąca nadzór - do kontaktu z Zamawiającym - 1 osoba
- osoby wykonujące usługi porządkowe na wysokości – 2 osoby
- osoby wykonujące ogólne usługi porządkowe – 3 osoby

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł
co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 700.000,00 zł ,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg Załącznika Nr 3 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi zał. Nr 8 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane – oświadczenie Wykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami (wg Załącznika Nr 4),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 3) Pełnomocnictwo 4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli
dotyczy)5)Wadium 6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie
wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ), ,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia maja obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zostały zawarte w dokumentach zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.