eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raba Wyżna › Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego przez Gminę Raba WyżnaOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Raba Wyżna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raba Wyżna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raba Wyżna 41

1.5.2.) Miejscowość: Raba Wyżna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-721

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182691250

1.5.8.) Numer faksu: 182691251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabawyzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.rabawyzna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Raba Wyżna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0946c81-6b0e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023906/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Raba Wyżna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 27956,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Raba Wyżna.
2. Przedmiotowe postępowanie jest kolejnym postępowaniem prowadzonym przez Zamawiającego dla zadania pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Raba Wyżna” prowadzonego przez Zamawiającego. Niniejsza część obejmuje dostawę serwerów dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Raba Wyżna, która składa się z:
a) serwer do OCL_GPLI – 1 szt.
b) serwer plików – 1szt
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie eksploatowany), nie refurbishowany, kompletny, sprawny, nieobciążony prawami osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, oryginalnie zapakowany przez producenta, pochodzący z bieżącej produkcji, który w pełni spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będą rekondycjonowane, powystawowe lub wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot.
Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 30 750,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną dla przedmiotowego postępowania wynosiła 37 269,00 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie mógł zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.
Zamawiający, zatem unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.