eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Usługa transportu ciężarowego dla ZSLP w BiałogardzieOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa transportu ciężarowego dla ZSLP w Białogardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszalińska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/zslp-bialogard/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu ciężarowego dla ZSLP w Białogardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4717cc93-8a9b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4717cc93-8a9b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy pomocy narzędzia platforma e-Zamówienia, dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający za wyjątkiem złożenia oferty dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.270.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport drogowy towarów pojazdem ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12 000 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z zapisami art. 441 PZP, w stosunku do każdej części zamówienia , Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowego zakresu rzeczowego tj. usług transportowych („Opcja”). Prawo opcji oznacza ,iż Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy czynności objętych przedmiotem zamówienia. Czynności objęte Opcją są analogiczne do opisanych w punkcie 3.3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia czynności objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 15% wartości przedmiotu zamówienia (określonego w umowie).Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji ,będą ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym.
Zamawiający przewiduje zastosowanie Opcji w przypadku:
1) nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania zwiększenia zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych obsługiwanych przez ZSLP w Białogardzie na usługi stanowiące przedmiot zamówienia;
2) pojawienia się zamówień na usługi będące przedmiotem zamówienia z jednostek LP nieobsługiwanych dotychczas przez ZSLP w Białogardzie;
3) wzrostu sprzedaży dla klientów spoza Lasów Państwowych;
4) pojawienia się nowego nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania rynku zbytu dla towarów przewożonych w ramach usług stanowiących przedmiot zamówienia
5) wykorzystania wartości umowy, określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy, o której mowa w rozdziale 18 SWZ, przed upływem terminu obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas realizacji usługi cząstkowej (frachtu jednostkowego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport drogowy towarów pojazdem ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg ale nieprzekraczającej 12 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z zapisami art. 441 PZP, w stosunku do każdej części zamówienia , Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowego zakresu rzeczowego tj. usług transportowych („Opcja”). Prawo opcji oznacza ,iż Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy czynności objętych przedmiotem zamówienia. Czynności objęte Opcją są analogiczne do opisanych w punkcie 3.3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia czynności objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 15% wartości przedmiotu zamówienia (określonego w umowie).Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji ,będą ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym.
Zamawiający przewiduje zastosowanie Opcji w przypadku:
1) nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania zwiększenia zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych obsługiwanych przez ZSLP w Białogardzie na usługi stanowiące przedmiot zamówienia;
2) pojawienia się zamówień na usługi będące przedmiotem zamówienia z jednostek LP nieobsługiwanych dotychczas przez ZSLP w Białogardzie;
3) wzrostu sprzedaży dla klientów spoza Lasów Państwowych;
4) pojawienia się nowego nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania rynku zbytu dla towarów przewożonych w ramach usług stanowiących przedmiot zamówienia
5) wykorzystania wartości umowy, określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy, o której mowa w rozdziale 18 SWZ, przed upływem terminu obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas realizacji usługi cząstkowej (frachtu jednostkowego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport drogowy towarów pojazdem ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z zapisami art. 441 PZP, w stosunku do każdej części zamówienia , Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowego zakresu rzeczowego tj. usług transportowych („Opcja”). Prawo opcji oznacza ,iż Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy czynności objętych przedmiotem zamówienia. Czynności objęte Opcją są analogiczne do opisanych w punkcie 3.3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia czynności objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 15% wartości przedmiotu zamówienia (określonego w umowie).Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji ,będą ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym.
Zamawiający przewiduje zastosowanie Opcji w przypadku:
1) nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania zwiększenia zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych obsługiwanych przez ZSLP w Białogardzie na usługi stanowiące przedmiot zamówienia;
2) pojawienia się zamówień na usługi będące przedmiotem zamówienia z jednostek LP nieobsługiwanych dotychczas przez ZSLP w Białogardzie;
3) wzrostu sprzedaży dla klientów spoza Lasów Państwowych;
4) pojawienia się nowego nieprzewidzianego w chwili wszczęcia niniejszego postępowania rynku zbytu dla towarów przewożonych w ramach usług stanowiących przedmiot zamówienia
5) wykorzystania wartości umowy, określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy, o której mowa w rozdziale 18 SWZ, przed upływem terminu obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas realizacji usługi cząstkowej (frachtu jednostkowego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Warunek ten w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że, posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2022 r poz. 2201 z późniejszymi zmianami ) – dotyczy zamówień częściowych nr 1 i nr 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek I - w zakresie doświadczenia
Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanych usług /usługi) usługę lub usługi transportowe na kwotę nie niższą niż 100 000 zł brutto, przy czym kwota zrealizowanej usługi lub usług nie może być liczona w okresie dłuższym niż 12 następujących po sobie miesięcy.
W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia kwota zrealizowanych usług powinna wynosić nie mniej niż 100 000 PLN brutto.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia kwota zrealizowanych usług w wysokości minimum 100 000 PLN, będzie potwierdzać spełnianie tego warunku w więcej niż jednej części zamówienia.
Uwaga:
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Warunek II – w zakresie potencjału technicznego
Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował :
Zamówienie częściowe nr 1:
Minimum jednym ciągnikiem siodłowym z naczepą skrzyniową lub alternatywnie minimum jednym samochodem ciężarowym typu skrzynia z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu do 40 000 kg, przeznaczonym do przewozu towarów wielkogabarytowych
Zamówienie częściowe nr 2:
Minimum jednym pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg lecz nieprzekraczającej masy całkowitej 12 000 kg, typu skrzynia przeznaczonym do przewozu towarów o średnich gabarytach.
Zamówienie częściowe nr 3:
Minimum jednym pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, typu skrzynia lub alternatywnie typu samochód z nadwoziem typu furgon ( pełna zabudowa skrzyni ładunkowej ) przeznaczonym do przewozu towarów o małych gabarytach.
c) Warunek III – w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował w odniesieniu do każdego pojazdu skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia, jedną osobą kierowcy, posiadającego wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca może wskazać ze dysponuje lub będzie dysponował tym samym kierowcą, w więcej niż jednym zamówieniu częściowym .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w art.125 ust 1 PZP tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby .
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane .
*3-letni okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę usługi, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy*.
*3-miesięczny okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. .2201 z późniejszymi zmianami ) – dotyczy zamówień częściowych nr 1 i nr 2.
d) Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych ( pojazdów ) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
e) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust.1
PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w art.125 ust 1 PZP tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby .
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane .
*3-letni okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę usługi, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy*.
*3-miesięczny okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. .2201 z późniejszymi zmianami ) – dotyczy zamówień częściowych nr 1 i nr 2.
d) Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych ( pojazdów ) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
e) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust.1
PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków
dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.