eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku "A" będącego przedmiotem najmu Straży Miejskiej Miasta Krakowa znajdującego się w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188Ogłoszenie z dnia 2023-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku „A” będącego przedmiotem najmu Straży Miejskiej Miasta Krakowa znajdującego się
w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Logistyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350007399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dobrego Pasterza 116

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-416

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@strazmiejska.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl/ST

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku „A” będącego przedmiotem najmu Straży Miejskiej Miasta Krakowa znajdującego się
w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0c35b52-8a9d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.krakow.pl/ST

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet dostępnej pod następującym adresem https://strazmiejska-krakow.ezamawiajacy.pl.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: zamówienia@strazmiejska.krakow.pl, z zastrzeżeniem sekcji XIII pkt 1 SWZ, tj. składania ofert. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ST.RL.261.40.2023.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem: https://strazmiejska-krakow.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej zamówienia@strazmiejska.krakow.pl wynosi do 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-416), ul. Dobrego Pasterza 116, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa (dalej: „administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@strazmiejska.krakow.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Prace remontowe w budynku „A” znajdującego się w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188 i będącego przedmiotem najmu przez Straż Miejską Miasta Krakowa”, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. dochodzeniem lub obroną roszczeń, do kontaktu
z pracownikami/osobami współpracującymi z Wykonawcą, który przekazał dane Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z. 2023 poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”, lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) lub inne przepisy prawa, a także podmioty, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia w związku ze świadczeniem usług hostingowych i informatycznych oraz UMK, któremu administrator zobowiązany jest przekazywać informacje o podmiotach, z którymi zawarł umowy, celem opublikowania informacji na stronie Internetowej BIP Miasto Kraków;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164 z późn. zm.),co do zasady 5 lat od dnia zakończenia postępowania udzielenie zamówienia, a następnie przez okres niezbędny do podjęcia decyzji przez Archiwum Państwowe o brakowaniu lub nie, dokumentacji niearchiwalnej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
cd poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że w celu realizacji przysługującego Pani/Panu prawa administrator może zażądać od Pani/Pana podania dodatkowych informacji, w szczególności wskazania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku, gdy dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przechowywane w protokole, administrator w celu realizacji przysługującego Pani/Panu prawa może zażądać od Pani/Pana podania dodatkowych informacji, które pozwolą sprecyzować nazwę lub datę zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *³;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **³. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza tego przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
e) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*³ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**³ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ST.RL.261.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część I – „Sekretariat, sala konferencyjna i pomieszczenia kadry kierowniczej na I piętrze”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – „Pomieszczenia biurowe Referatu Kadr na parterze”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – „Pomieszczenia biurowe Wydziału Prawnego na III piętrze”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – „Pomieszczenia biurowe Wydziału Organizacji Służby na III piętrze”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – „Wymiana rur kanalizacyjnych Ø 75mm zasilających umywalki w dwóch pionach – cztery kondygnacje i piwnica”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – „Pomieszczenie wiatrołapu wraz z przynależnym pomieszczeniem biurowym Referatu Logistyki i korytarzem”
Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

44112310-4 - Ścianki działowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1) Cena (koszt) – waga 70% (70 pkt)
2) Termin realizacji– „Termin” – waga 30% (30 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał prace remontowe pomieszczeń biurowych o wartości co najmniej dla:
a) części I - 50 tys. zł brutto;
b) dla części II – 30 tys. zł brutto;
c) dla części III – 20 tys. zł brutto;
d) dla części IV – 30 tys. zł brutto;
e) dla części V – 30 tys. zł brutto;
f) dla części VI – 10 tys. zł brutto,
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz wykonanych robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA:
A) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać jedynie te roboty / prace, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
B) Wykonawca może posłużyć się tym samym doświadczeniem na poczet spełnienia warunku w więcej niż jednej części.
Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. złoży oświadczenie w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
3) Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy PZP), według wzoru nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz wykonanych – prace remontowe pomieszczeń biurowych o wartości co najmniej dla części I - 50 tys. zł brutto; dla części II – 30 tys. zł brutto; dla części III – 20 tys. zł brutto; dla części IV – 30 tys. zł brutto; dla części V – 30 tys. zł brutto; dla części VI – 10 tys. zł brutto - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz wykonanych prac zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać jedynie te prace, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
tj. oświadczenie o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
3) Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy PZP), według wzoru nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz oferty ryczałtowy (Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia dla każdej części do której składa ofertę podaje cenę w formie ryczałtu), wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ceną oferty jest cena ryczałtowa brutto wymieniona w Formularzu ofertowym dla każdej części oddzielnie.
2) jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
3) jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – Pełnomocnictwo – do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 310 ustawy Pzp unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom). W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem Podwykonawcy (Podwykonawców), Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników wykonujących roboty opisane w poszczególnych częściach:
Zamawiający przewiduje minimalną ilość osób w ekipie remontowej wykonującej prace remontowe jednocześnie dla poszczególnych części: część I – min. 5 osób; część II – min. 3 osoby; część III – min. 2 osoby; część IV – min. 3 osoby; część V – min. 2 osoby; część VI – min. 2 osoby. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób którymi będzie dysponował do realizacji poszczególnych części na które złożył ofertę.
5. Niezależnie od wymogu przedstawienia wykazów, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dysponowanie pracownikami w zakresie objętym umową.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy bezpośrednio uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu zamówienia, w którym bezpośrednio uczestniczył.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy (Wzór – umowy - załącznik nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: dokumenty należy złożyć na Platformie pod adresem https://strazmiejska-krakow.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia są „Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku „A” będącego przedmiotem najmu Straży Miejskiej Miasta Krakowa znajdującego się w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188”– ST.RL.261.40.2023
2. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że użyte materiały użyte w trakcie przewidywanych prac remontowych będą zgodne z atestami, certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, iż są dopuszczone do obrotu gospodarczego na ternie Polski lub UE i spełniają normy bezpieczeństwa, o ile takie dokumenty są przewidziane prawem.
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wywiezienia wszelkich odpadów i jego utylizacja (gruz, elementy drewniane, plastikowe itp.) zgodnie z przepisami prawa oraz posprzątania obszaru / miejsca wykonanych prac poprzez odkurzenie, umycie podłóg, drzwi, szyb i framug drzwiowych, okiennych itp.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, zgodnie z następującym podziałem:
a) Część I – „Sekretariat, sala konferencyjna i pomieszczenia kadry kierowniczej na I piętrze”
b) Część II – „Pomieszczenia biurowe Referatu Kadr na parterze”
c) Część III – „Pomieszczenia biurowe Wydziału Prawnego na III piętrze”
d) Część IV – „Pomieszczenia biurowe Wydziału Organizacji Służby na III piętrze”
e) Część V – „Wymiana rur kanalizacyjnych Ø 75mm zasilających umywalki w dwóch pionach – cztery kondygnacje i piwnica”
f) Część VI – „Pomieszczenie wiatrołapu wraz z przynależnym pomieszczeniem biurowym Referatu Logistyki i korytarzem”
5. Zamawiający informuje, iż części i zakres pras został ułożony w hierarchii najważniejszych i najpilniejszych prac do realizacji., dla części od I do VI, termin realizacji 21 dni, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2023 roku.
6. Wykonawca udziela pełnej (na materiał - dostawa i robocizna) gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy został określony w załącznikach do SWZ, w tym w Projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy) stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
8. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów i prace remontowe w różnych miejscach budynku i każda część stanowi integralny obszar / miejsce oraz niezależny zakres prac, stąd też zostało podzielone na części, tj. zgodnie z zaleceniami dyrektyw UE i ustawą Pzp w celu zapewnienia realizacji zasady konkurencyjności.
9. Wizja lokalna – Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej (po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym), ale nie jest ona wymogiem do złożenia oferty w tym postępowaniu.
10. UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego – obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca począwszy od przygotowania i złożenia oferty aż do odbioru końcowego prac..
11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na: jedną lub dwie lub trzy lub cztery lub pięć lub sześć części. Wybór należy do Wykonawcy, może złożyć na dowolną ilość części. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2 do SWZ zawiera szczegółowy zakres prac
12. Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.