eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urzędów › Prace konserwatorskie Pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w UrzędowieOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace konserwatorskie Pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA URZĘDÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Urzędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-250

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8227682

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@urzedow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=724

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace konserwatorskie Pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0eb4b906-8a9c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033559/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Prace konserwatorskie Pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
12.5.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12.5.2 Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
12.5.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wpieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
12.5.4 Włączona obsługa JavaScript;
12.5.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
12.4.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
12.4.2 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

12.7 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w:
txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, tsl, xmlsig, xades, pades, cades, asic, asics, sig, xmlenc, dxf, ath, prd.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1 , z późn. zm.), dalej RODO, niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Urzędów, z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, e-mail gmina@urzedow.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@zeto.lublin.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Prace konserwatorskie Pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędowie ”na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa ( którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania), oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat ( art. 78 ust. 1 ustawy Pzp) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
2. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP:271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie płyty fundamentowej wraz z remontem i pracami konserwatorskimi zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu, projektem technicznym konstrukcji remontu pomnika-fundament, projektem wykonawczym. Roboty należy wykonać na podstawie wydanej decyzji LWKZ z dnia 14.09.2023 r. znak: IN.5142.398.2.2023 w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich związanych z realizacją remontu pomnika oraz zgodnie z Ekspertyzą techniczną i Programem prac konserwatorskich pomnika.
Zakres robót obejmuje:
- demontaż pomnika,
- rozbiórkę istniejącego cokołu oraz kostki betonowej,
- wykonanie nowej stopy i płyty fundamentowej,
- przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika, słupków, łańcucha w pracowni konserwatorskiej zgodnie z programem prac konserwatorskich,
- montaż pomnika po przeprowadzeniu prac konserwatorskich na nowej płycie fundamentowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert określono w Rozdziale III Podrozdział 5 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z poniższym:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;:
4.1 Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie prace konserwatorskie dotyczące zabytkowych pomników lub rzeźb kamiennych lub kamiennego detalu architektonicznego przy obiekcie zabytkowym lub zespole obiektów kamiennych wchodzących w skład jednego zabytku, indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.) lub innego właściwego ze względu na miejsce położenia zabytku rejestru*, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda – warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu prac – zał. nr 6 do SWZ
4. 2 Wykonawca powinien dysponować, co najmniej:
4.2.1 kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (minimalne wymagania – w ograniczonym zakresie), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967..) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W tym przypadku regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z późn.zm.),
– doświadczenie zawodowe kierownika budowy co najmniej 5 lat ( liczone od chwili wydania uprawnień budowlanych), w tym udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

4.2.2 dysponować minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich albo samodzielnie wykona te prace (w dalszej części zwaną „Kierownikiem prac konserwatorskich”), spełniającą łącznie wymagania określone poniżej:
− posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
− posiada specjalność konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych lub konserwacja i restauracja rzeźby lub odpowiadającą specjalność równoważną, tj. kształcącą takie umiejętności jak konserwacja kamienia,
− posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 pracami polegającymi na konserwacji zabytkowych pomników kamiennych lub rzeźby kamiennej lub elementów kamiennych lub kamiennego detalu architektonicznego przy obiekcie zabytkowym lub zespołu obiektów kamiennych wchodzących w skład jednego zabytku, indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.), lub innego właściwego ze względu na miejsce położenia zabytku rejestru, w okresie ostatnich 5 lat.
Poszczególne wymagania przedstawione w pkt 7.4.2.1 i 7.4.2.2 SWZ może spełniać jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób.
Warunek z zakresu pkt 7.4.2.1 i pkt 7.4.2.2 oceniony zostanie na podstawie wykazu osób ( zał. nr 4 do SWZ) w niniejszym postępowaniu.

4.2.3 Przez prace konserwatorskie Zamawiający rozumie działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j.).
- Przez inny właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j.).
- Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.) mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
- Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.) może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ww. ustawy.

4.2.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców zrealizował zadania i dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 117 ustawy Pzp).
4.2.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie/lub jego części, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.2.7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7.4.2.6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podstawy wykluczenia - art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), której kontrola jest wykonywana w zakresie zgodności z ust. 1 , zgodnie z art. 596 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1650 ze zm.),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości ( zakresu), daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, oraz pracami konserwatorskimi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a w szczególności:
- kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (minimalne wymagania w ograniczonym zakresie) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, o doświadczeniu zawodowym co najmniej 5 lat ( liczone od chwili wydania uprawnień budowlanych), w tym udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- kierownikiem prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich (w dalszej części osobę zwaną „Kierownikiem prac konserwatorskich”), spełniającą łącznie wymagania określone poniżej:
− posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
− posiada specjalność konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych lub konserwacja i restauracja rzeźby lub odpowiadającą specjalność równoważną, tj. kształcącą takie umiejętności jak konserwacja kamienia,
− posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 pracami polegającymi na konserwacji zabytkowych pomników kamiennych lub rzeźby kamiennej lub elementów kamiennych lub kamiennego detalu architektonicznego przy obiekcie zabytkowym lub zespołu obiektów kamiennych wchodzących w skład jednego zabytku, indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.), lub innego właściwego ze względu na miejsce położenia zabytku rejestru, w okresie ostatnich 5 lat.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy wówczas dostarczyć ich zestawienie, wraz z dowodami świadczącymi o ich równoważności (rozdział II podrozdział 2 niniejszej SWZ).
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załacznik nr 4a do SWZ pn. „Wykaz osób składany razem z ofertą w celu oceny oferty z zastosowaniem kryterium – ”doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich” szczegółowe wymagania i pozostałe dokumenty i oświadczenia określono w Rozdziale II Podrozdział 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego kopii umowy regulującej współprace tych wykonawców.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
• Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
• Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
• W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.
• Wspólnicy spółki cywilnej to wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy określono w propozycji umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub gestorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej
i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy,
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe szczegółowe zapisy zmian umowy określono w Rozdziale III Podrozdział 6 SWZ, oraz propozycji umowy - zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 505–590).
Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
– czynności pracowników fizycznych, ogólnobudowlanych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób – zgodnie z propozycja umowy, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób – zgodnie z propozycją umowy, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób – zgodnie z propozycją umowy, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.