eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku 2024 z terenu Miasta Tarnowa do przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz ośrodków szkolno - wychowawczychOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku 2024 z terenu Miasta Tarnowa do przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005707939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romanowicza

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146263012

1.5.8.) Numer faksu: 146263384 wew. 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretsosw@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/soswtarnow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku 2024 z terenu Miasta Tarnowa do przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f974e021-8a10-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056381/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku 2024 z terenu Miasta Tarnowa do przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno i szkolno -wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f974e021-8a10-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
3.1 Poczty elektronicznej adres email: sekretsosw@umt.tarnow.pl
3.2 platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
4. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się wyłącznie w Biuletynie Zamówień Publicznych, który stanowi integralną część platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do odpowiednich formularzy.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu - opisane zostały szerzej w instrukcji interaktywnej na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z
e-Zamówienia oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień jej regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy (pkt1) wynosi 150 MB
Za datę przekazania oferty zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa art. 66 ust.1 ustawy z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
W niniejszym postępowaniu.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. 8.6 przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamówienia sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W niniejszym postępowaniu OFERTĘ, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
− poprzez pocztę elektroniczną pod adresem inspektorsosw@op.pl
− listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na zalecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm), zwanej dalej Ustawą. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej odbiorcą danych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania;
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania), oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Powyższa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi spełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.26.15.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 282407,41 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa do przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz ośrodków szkolno–wychowawczych zwanych w dalszej części SWZ „szkołą” wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
3.1 Zamówienie obejmuje dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i przywóz po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania, na trasie: dom - szkoła – dom.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych odbywa się w dni nauki szkolnej z wyłączeniem świąt oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza szkolnego w roku 2024. W czasie ferii zimowych oraz w jednym miesiącu wakacyjnym usługa obejmuje dowóz ok. 8 dzieci do przedszkoli zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac tych przedszkoli. Zastrzega się możliwość odwołania lub ograniczenia usługi dowozu, jeśli przedszkola nie będą pełniły dyżuru w miesiącu wakacyjnym.
Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu od wtorku do czwartku (łącznie rano i po południu) wynosić będzie: ok. 300 km. Natomiast w poniedziałki i w piątki liczba km wynosić będzie ok. 364 km (3 osoby w internacie – dowóz w poniedziałek rano, odwóz w piątek po południu). Przewozem objętych będzie: ok. 40 dzieci niepełnosprawnych, w tym jedno dziecko
poruszające się na wózku inwalidzkim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
2. Cena oferty brutto /C1/ - maks. 60 pkt.
Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów.

Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona wg wzoru:
cena najniższa z pośród ofert nieodrzuconych
Ci = ------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

i - numer oferty badanej
C1 - liczba punktów za kryterium „Cena” (oferty badanej)
cena oferty - cena brutto z Formularza oferty
3. (P1) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 45 minut lub więcej lub który w ofercie nie złoży żadnej deklaracji w zakresie czasu podstawienia pojazdu zastępczego otrzyma 0 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 44 - 30 minut otrzyma 5 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 29-16 minut otrzyma 7,5 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 15-0 minut otrzyma 10 pkt,
4. (W1) Wiek najnowszego pojazdu którym świadczony będzie dowóz (liczony na dzień otwarcia ofert od daty produkcji- rok produkcji). Ocenie podlegają wszystkie pojazdy wymagane do realizacji zadania. Punkty przyznane każdemu busowi podlegają zsumowaniu, a następnie zostanie wyciągnięta średnia punktów do oceny wg wzoru:
W1 = (Bus1 + Bus2 + Bus3 + Bus4 + Bus5+ Bus6) / 6
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 10 lat otrzyma 3 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 9 lat otrzyma 6 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 8 lat otrzyma 9 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 7 lat otrzyma 12 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 6 lat otrzyma 15 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 5 lat otrzyma 18 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 4 lata otrzyma 21 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 3 lata otrzyma 24 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 2 lata otrzyma 27 pkt,
- Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 1 rok lub mniej otrzyma 30 pkt,
- (W1) Wiek pojazdów liczony będzie „rocznikowo” tzn. za pojazd nowy Zamawiający potraktuje pojazd wyprodukowany w 2023 r., za pojazd w wieku dwóch lat wyprodukowany w 2021 r. itd.
5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za w/w kryteria dla każdej z ofert podlegają zsumowaniu i stanowią końcową ocenę oferty wg wzoru: Bo = C1 + P1 + W1
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Punkty wylicza się do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów którymi świadczony będzie dowóz – rok produkcji /W1/

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego /P1/

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa takich warunków.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 919 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadać będzie ubezpieczenie-polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC) wystawioną na PKD 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie klasyfikowany) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 zł, ważną w dniu składania oferty na cały okres realizacji zamówienia.
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi trwające minimum 10 miesięcy w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.
Uwaga!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej pięcioma (5) pojazdami z ilością miejsc siedzących od 7 do 9,
z możliwością przewozu minimum 4 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażonych w rampę najazdową, szyny mocujące wózek oraz pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach inwalidzkich oraz jeden (1) autobus typu bus pozwalający przewozić 20-24 osoby jednocześnie wraz z kierowcą i opieką. Każda z osób znajdująca się z pojazdach musi mieć miejsce siedzące – nie dopuszcza się do przewozu osób na stojąco.
c) Każdy z pojazdów powinien spełniać następujące wymogi:
- wiek pojazdu w dniu otwarcia ofert nie może wynosić więcej niż 10 lat (licząc od
daty produkcji- rok produkcji);
- każdy pojazd ma ważny przegląd techniczny pojazdu, polisę OC i NW;

4.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4.6 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.9 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4.10 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.11 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda na postawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia Załącznik nr 2 do SWZ).
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 ustawy Pzp).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ
c. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
UWAGA:
• Powyższe oświadczenia, dokumenty - należy przesłać za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
• Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2 pkt a-c, składa w określonym poniżej zakresie:
1) Wykonawca,
2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
• W zakresie podstaw wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia
8 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:
8.1 Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
8.2 Zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 6: aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp).
10 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt.6.1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu (art. 128 ust. 4 ustawy Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
3) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy (Załącznik nr 8 - jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy
7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp):
7.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej:
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
dla pojazdów od 7 do 9 osób:
- aktualnie obowiązującej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 919 ze zm.), lub
- Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
dla autokaru:
- aktualnie obowiązującej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 919 ze zm.), lub
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD 49.39.Z ) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch (2) usług przewozu dzieci niepełnosprawnych taborem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych, trwającym min. 10 miesięcy o łącznej wartości zrealizowanych usług nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto. Referencje powinny być wystawione nie później niż 3 miesiące od dnia składania zamówienia b) Wykazu posiadanych przez Wykonawcę minimum sześciu (6) pojazdów
w tym: pięć (5) pojazdów z ilością miejsc siedzących od 7 do 9 łącznie z kierowcą i opieką oraz jeden (1) autobus typu „bus” pozwalający przewozić 20-24 osób jednocześnie wraz z kierowcą i opieką.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.4 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa takich warunków.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 919 ze zm.) lub Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób (dla autokaru).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadać będzie ubezpieczenie-polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC) wystawioną na PKD 49.39.Z na sumę gwarancyjną min. 500 000 zł, ważną w dniu składania oferty na cały okres realizacji zamówienia.
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi trwające minimum 10 miesięcy w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium.
4.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.10 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, określonych we wzorze umowy oraz wynikających z postanowień przepisów ustawy Pzp.
2. Wykonawca może domagać się zmiany wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 13 dotyczącego klauzul waloryzacyjnych
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy -w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.