eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4425a083-8a99-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/836740

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/836740

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.26.2023.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: „Dostawa paliw płynnych i olejów dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie na rok 2024”
Zamówienie realizowane będzie w miarę potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 321 137,00 zł brutto w 2024 roku.
Wykonawca zapewni dostawę paliw ciekłych o parametrach jakościowych, odpowiadających co najmniej parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. t. j. z 2023 r. poz. 1314) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów paliwem w kanistry, tankowanie drobnego sprzętu będzie odbywało się w kanistry.
W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09211100-2 - Oleje silnikowe

09211400-5 - Oleje do kół zębatych

09211600-7 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

09211650-2 - Płyny hamulcowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia ma prawo skorzystać z opcji w trybie art. 441 uPzp.
Realizacja opcji polegać będzie na zwiększeniu dostaw następującego asortymentu w maksymalnych ilościach:
Benzyna bezołowiowa PB-95 w ilości maksymalnej 2 100 litrów.
Benzyna bezołowiowa PB-98 w ilości maksymalnej 285 litrów
Olej napędowy w ilości maksymalnej 13 350 litrów.
Adblue (dodatek do oleju napędowego – płyn do redukcji NOx ze spalin) w ilości maksymalnej 20 litrów.
Z opcji Zamawiający może skorzystać w miarę potrzeb w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność dostawy paliw, oleju napędowego czy dodatku w okresie trwania umowy, a kwota przeznaczona na realizację zamówienia ulegnie wyczerpaniu.
Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji wielokrotnie w trakcie trwania umowy, nie powodując przy tym przekroczenia ilości litrów objętych zamówieniem opcjonalnym.
Przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupu paliw oleju napędowego czy dodatku, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
Opcje realizowane będą na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na zasadach określonych jak przy realizacji zamówienia podstawowego z uwzględnieniem upustu obowiązującego przy zamówieniu podstawowym.
W przypadku korzystania z opcji obowiązują zasady płatności jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
O zamiarze skorzystania z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem złożonym w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni przed dniem, w którym miałaby rozpocząć się dostawa asortymentu przewidzianego opcją.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały upust

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zastosowanie elektronicznych kart paliwowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2: „Dostawa paliw płynnych i olejów dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu na rok 2024”
Zamówienie realizowane będzie w miarę potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 229 291,00 zł brutto w 2024 roku.
Wykonawca zapewni dostawę paliw ciekłych o parametrach jakościowych, odpowiadających co najmniej parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. t. j. z 2023 r. poz. 1314) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów paliwem w kanistry, tankowanie drobnego sprzętu będzie odbywało się w kanistry.
W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09211100-2 - Oleje silnikowe

09211400-5 - Oleje do kół zębatych

09211600-7 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

09211650-2 - Płyny hamulcowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia ma prawo skorzystać z opcji w trybie art. 441 uPzp.
Realizacja opcji polegać będzie na zwiększeniu dostaw następującego asortymentu w maksymalnych ilościach:
Benzyna bezołowiowa PB-95 w ilości maksymalnej 1 500 litrów.
Olej napędowy w ilości maksymalnej 10 000 litrów.
Adblue (dodatek do oleju napędowego – płyn do redukcji NOx ze spalin) w ilości maksymalnej 72 litry.
Z opcji Zamawiający może skorzystać w miarę potrzeb w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność dostawy paliw, oleju napędowego czy dodatku w okresie trwania umowy, a kwota przeznaczona na realizację zamówienia ulegnie wyczerpaniu.
Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji wielokrotnie w trakcie trwania umowy, nie powodując przy tym przekroczenia ilości litrów objętych zamówieniem opcjonalnym.
Przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupu paliw oleju napędowego czy dodatku, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
Opcje realizowane będą na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na zasadach określonych jak przy realizacji zamówienia podstawowego z uwzględnieniem upustu obowiązującego przy zamówieniu podstawowym.
W przypadku korzystania z opcji obowiązują zasady płatności jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
O zamiarze skorzystania z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem złożonym w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni przed dniem, w którym miałaby rozpocząć się dostawa asortymentu przewidzianego opcją.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały upust

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zastosowanie elektronicznych kart paliwowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3: „Dostawa auto – gazu dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie na rok 2024”
Zamówienie realizowane będzie w miarę potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 2 540,00 zł brutto w 2024 roku.
Wykonawca zapewni dostawę auto - gazu o parametrach jakościowych, odpowiadających co najmniej parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. Nr 1293) w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia ma prawo skorzystać z opcji w trybie art. 441 uPzp.
Realizacja opcji polegać będzie na zwiększeniu dostaw następującego asortymentu w maksymalnych ilościach:
Auto - gaz w ilości maksymalnej 300 litrów.
Z opcji Zamawiający może skorzystać w miarę potrzeb w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność dostawy auto - gazu w okresie trwania umowy, a kwota przeznaczona na realizację zamówienia ulegnie wyczerpaniu.
Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji wielokrotnie w trakcie trwania umowy, nie powodując przy tym przekroczenia ilości litrów objętych zamówieniem opcjonalnym.
Przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupu auto - gazu aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta umowa.
Opcje realizowane będą na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na zasadach określonych jak przy realizacji zamówienia podstawowego z uwzględnieniem upustu obowiązującego przy zamówieniu podstawowym.
W przypadku korzystania z opcji obowiązują zasady płatności jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
O zamiarze skorzystania z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem złożonym w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni przed dniem, w którym miałaby rozpocząć się dostawa asortymentu przewidzianego opcją.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały upust

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zastosowanie elektronicznych kart paliwowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie § 14 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 14 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagane jest aby Wykonawca posiadali aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), dotyczy Części Nr 1, 2, 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowy (odpowiednio załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ);
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3a dla Części Nr 1 i Części Nr 2 oraz 3b dla Części Nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/836740

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Jeżeli umowa zostanie podpisana po dniu 1 stycznia 2024 r., termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy i zakończy dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 129; dalej: ustawa sankcyjna);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.