eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › CUW.26.8.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2024 dla Żłobka Miejskiego "Niezapominajka" w Białogardzie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
CUW.26.8.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2024 dla Żłobka Miejskiego "Niezapominajka" w Białogardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387416976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94-357-93-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuw.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność rachunkowo-księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CUW.26.8.2023 "Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2024 dla Żłobka Miejskiego "Niezapominajka" w Białogardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1483c2d-8a95-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00395504/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2024 dla Żłobka Miejskiego "Niezapominajka" w Białogardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1483c2d-8a95-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: cuw@bialogard.info (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: cuw.iod@bialogard.info,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.26.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 134886,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: MLEKO, PRODUKTY MLECZARSKIE, JAJA
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 1 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 31301,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15510000-6 - Mleko i śmietana

15540000-5 - Produkty serowarskie

15898000-9 - Drożdże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: OWOCE I WARZYWA ŚWIEŻE
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 2 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 49060,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 3 (Formularza asortymentowo cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 20123,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE (OWOCE I WARZYWA);
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 3 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 6022,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 3 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 13539,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15851000-8 - Produkty mączne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: PIECZYWO
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 3 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 8451,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024 roku dla Żłobka Miejskiego „Niezapominajka, ul. Kochanowskiego 21, 78- 200 Białogard: RYBY MROŻONE, KONSERWOWANE I PRZETWORZONE
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).
3. Artykuły spożywcze określa Załącznik nr 3 (Formularza asortymentowo-cenowego) do Formularza oferty.
4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Odbiorcy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie – według zapotrzebowania Odbiorcy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 1 dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
6. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1154, ze zm.).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4.2.5.) Wartość części: 6390,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria :
1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) czas reakcji – 40%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady :
a) Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru :
Cn
P1 = ------- x 100 x 60%
Cb
Gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
b) Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.
40 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
30 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
20 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
0 punktów – dostarczenie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godzin do 4 godzin włącznie od zgłoszenia przez ODBIORCĘ.
2. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas reakcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji, w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli zadeklarowany czas do kolejno wyższej pełnej godziny – zgodnie z kryterium.
3. Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo zgłoszenia wadliwości towaru pismem, pocztą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu. Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem) zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 4 godziny.
4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), oraz kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie 40 pkt) P= P1+P2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku dostarczenia towaru wadliwego niezgodnego z zamówieniem).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w §7 i §8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi realizować zamówienie zgodnie z zasadami HACCP, co jest w stanie potwierdzić poprzez: zaświadczenie / decyzję / opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP;
przedłożony dokument winien potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2132, ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Decyzja / Zaświadczenie / Opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Weterynaryjnej o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej i zatwierdzeniu zakładu do produkcji i obrotu żywnością;
2. Certyfikat systemu HACCP wraz z oświadczeniem lub Decyzję Zaświadczenie / Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Weterynaryjnej potwierdzający, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 275, ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależenie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik do oferty.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ,
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy- wraz z dokumentami, z których wynika prawo podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
− działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia,
− wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności:
− zmianami przepisów prawnych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjnej;
4) w przypadku zmiany wielkości opakowania poprzez zwiększenie lub zmniejszenie pojemności lub gramatury;
5) zmiany nazwy handlowej oferowanych produktów;
6) wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zawartej w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik do umowy (zmiana dotyczyć może tylko zastąpienia wycofanych przez producenta produktów nowymi produktami).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen produktów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) ponad określony niżej wskaźnik. Zamawiający określa, że:
1) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen produktów opisanych w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących załączniki do oferty na wyraźne żądanie wykonawcy zgłoszone na piśmie;
2) wynagrodzenie będzie mogło podlegać waloryzacji począwszy od szóstego pełnego miesiąca kalendarzowego od podpisania umowy, gdy od dnia podpisania umowy zmianie ulegnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - poz. żywność i napoje bezalkoholowe ogłaszany przez GUS, licząc narastająco za kwartały roku kalendarzowym w jakim obowiązuje umowa. Kolejna, ostatnia waloryzacja może nastąpić po zakończeniu 3 kwartału trwania umowy, według wskaźnika ogłoszonego za ten kwartał,
3) wzrost przyjętego wskaźnika licząc od zawarcia umowy nie większy niż 8% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy- waloryzację,
4) wzrost przyjętego wskaźnika między 8% a 15% zostanie rozłożony w częściach równych na strony (0,5 x nadwyżka wzrostu ponad 8%),
5) poziom wzrostu powyżej 15% obciąża Zamawiającego (3,5% + nadwyżka ponad 15%);
6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 i 3 umowy,
7) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,
8) zmiana wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji każdorazowo wymaga podpisania porozumienia w formie aneksu
do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.