eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żórawina › "Zakup wraz z dostawą pojazdów specjalnych asenizacyjnych do wywozu nieczystości ścieków"Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą pojazdów specjalnych asenizacyjnych do wywozu nieczystości ścieków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żórawina - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020473740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska

1.5.2.) Miejscowość: Żórawina

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-020

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodociagizorawina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagizorawina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wodociagizorawina.pl/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Gminna spółka

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wraz z dostawą pojazdów specjalnych asenizacyjnych do wywozu nieczystości ścieków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8fbe6f6-6b05-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453337/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZO.OS.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 350000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi
2. W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na każde z 2 zadań oddzielnie:

Zadanie 1 - Zakup wraz z dostawą samochodu z beczką asenizacyjną o pojemności nie mniejszej lub równej 15 m3 i nie większej lub równej 20 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi
2. W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na każde z 2 zadań oddzielnie:
Zadanie 2 - Zakup wraz z dostawą samochodu z beczką asenizacyjną o pojemności nie mniejszej lub równej 10 m3 i nie większej lub równej 12 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 243540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307192,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 243540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USŁUGI ŚLUSRSKIE MECHANIKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH S.C. JERZY I HALINA WÓJCICCY

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Haliną Wójcicką prowadząca działalność gospodarczą Usługi Ślusarskie Mechanika Samochodów Ciężarowych Halina Wójcicka ,Jerzym Wójcickim prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Ślusarskie Mechanika Samochodów Ciężarowych Jerzy Wójcicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 838-17-65-748

7.3.3) Ulica: Puszcza Mariańska 59 A

7.3.4) Miejscowość: Puszcza Mariańska

7.3.5) Kod pocztowy: 96-330

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…)cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Na sfinansowanie zadania nr 2 Zmawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 123 000,00 zł brutto, Wykonawca zaoferował w swojej ofercie kwotę 221 400,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia dlatego też unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.