eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › "Wywóz ścieków przemysłowych (odcieków) ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A" - powtórzonyOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wywóz ścieków przemysłowych (odcieków) ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A” - powtórzony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH- TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272154672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbm-pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm-pyskowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzbm-pyskowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wywóz ścieków przemysłowych (odcieków) ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A” - powtórzony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8d13e7c-756f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479829

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/4/2022/BG/36/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

nazwa zamówienia: „Wywóz ścieków przemysłowych (odcieków) ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20A”- powtórzony.
Przedmiotem zamówienia jest wywóz pojazdami asenizacyjnymi ścieków przemysłowych (odcieków) pochodzących z
zamkniętego i zrekultywowanego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul.
Wrzosowej 20A, do punktu zlewnego należącego do zakładu BIOKRAP Spółka z o. o. , ul. Kolejowa 20, 47-300 Krapkowice,
na warunkach określonych w decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu z dnia 11.10.2022 r.
Odciek gromadzony jest w szczelnym zbiorniku na terenie Składowiska.
Zakres zamówienia wynosi maksymalnie 7 000 m3 odcieku w całym umownym okresie.
Pompowanie i transport odcieku jest obowiązkiem Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do swz

4.5.3.) Główny kod CPV: 90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90513500-1 - Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 718200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 718200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 718200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Manufaktura Tadeusz Wyleżoł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8951825767

7.3.3) Ulica: ul. Furgoła 11

7.3.4) Miejscowość: Czerwionka - Leszczyny

7.3.5) Kod pocztowy: 44-230

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

oczyszczenie ścieków

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 718200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.