eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeremcha › ,,Dostawa sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,,Dostawa sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEREMCHA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659237

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Duboisa 14

1.5.2.) Miejscowość: Czeremcha

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-240

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856850400

1.5.8.) Numer faksu: 856850400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czeremcha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czeremcha.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5639bcf-89f7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020, pakiet REACT-EU; grant w ramach konkursu miniPakt – gminne pracownie komputerowe

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5639bcf-89f7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl. Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się m.in.: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@czeremcha.pl (nie dotyczy składania ofert). Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, tel. 85 685 04 00, email: gmina@czeremcha.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Maleszewska-Predko, e-mail: iodoug@czeremcha.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” (znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2023.ESP), prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” (znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2023.ESP).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GGiOŚ.271.11.2023.ESP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – utworzenie przestrzeni multimedialnej, w ramach której Zamawiający wymaga dostawy następującego sprzętu: Kamera cyfrowa 4K - 1 szt., Dysk zewnętrzny SSD, 4 TB szt. 2, Obiektyw 12-35mm f/2,8 szt. 1, Laptop do obróbki filmów szt. 1, Laptop do projektowania 3D szt. 5, Inteligentne gniazdko ZigBee szt. 1, Centrala ZigBee szt. 1, Projektor multimedialny szt. 1, Kabel HDMI do projektora laserowego szt. 2, Komputer stacjonarny do projektowania 3D szt. 1, Monitor szt. 1, Uchwyt do monitora szt. 1, Manipulator 3D szt. 1, Mikrokomputer szt. 2, Ploter drukujący ze skanerem szt. 1, Tusz do plotera szt. 16, Głowica do plotera szt. 1, Myszka bezprzewodowa ergonomiczna dla leworęcznych szt. 1, UPS Zasilacz awaryjny szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad materiałowych i prawnych oraz muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania). Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30232100-5 - Drukarki i plotery

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651600-9 - Kamery cyfrowe

38652100-1 - Projektory

30237400-3 - Akcesoria do wprowadzania danych

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena – 60% liczonym wg wzoru: C = Cmin/ Cbad x 100 pkt x 60%
gdzie: Cbad – cena brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
B. Gwarancja – 40% Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 punktów, powyżej 12 miesięcy do 20 miesięcy -10 punktów, powyżej 20 miesięcy do 28 miesięcy - 20 punktów, Powyżej 28 miesięcy do 35 miesięcy - 30 punktów, od 36 miesięcy i dłużej - 40 punktów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „gwarancja” uzyskają 0 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – utworzenie przestrzeni multimedialnej - oprogramowanie, w ramach której Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania: CorelDRAW Graphics Suite 2023 szt. 2, VEGAS PRO POST 21 szt. 2, Autodesk Fusion 360 szt. 1, Adobe Photoshop CC Teams szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad materiałowych i prawnych oraz muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania). Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena – 60% liczonym wg wzoru: C = Cmin/ Cbad x 100 pkt x 60%
gdzie: Cbad – cena brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
B. Gwarancja – 40% Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 punktów, powyżej 12 miesięcy do 20 miesięcy -10 punktów, powyżej 20 miesięcy do 28 miesięcy - 20 punktów, Powyżej 28 miesięcy do 35 miesięcy - 30 punktów, od 36 miesięcy i dłużej - 40 punktów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „gwarancja” uzyskają 0 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – utworzenie przestrzeni robotycznej i programowania, w ramach której Zamawiający wymaga dostawy następującego sprzętu: Dron FPV 4S szt. 1, Dron FPV 2S szt. 1, Kontroler FPV szt. 2, Gogle FPV szt. 2, Akumulator FPV 4s szt. 2, Akumulator FPV 2s szt. 2, Ładowarka AC/DC FPV szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad materiałowych i prawnych oraz muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania). Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35613000-4 - Bezzałogowe pojazdy powietrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena – 60% liczonym wg wzoru: C = Cmin/ Cbad x 100 pkt x 60%
gdzie: Cbad – cena brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
B. Gwarancja – 40% Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 punktów, powyżej 12 miesięcy do 20 miesięcy -10 punktów, powyżej 20 miesięcy do 28 miesięcy - 20 punktów, Powyżej 28 miesięcy do 35 miesięcy - 30 punktów, od 36 miesięcy i dłużej - 40 punktów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „gwarancja” uzyskają 0 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – utworzenie przestrzeni multimedialnej – Drukarka 3D w ramach której Zamawiający wymaga dostawy następującego sprzętu: Drukarka 3D z zasobnikiem na filamenty szt. 1, Materiały do drukarki 3D (filamenty) szt. 32, Suszarka do filamentu szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad materiałowych i prawnych oraz muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania). Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena – 60% liczonym wg wzoru: C = Cmin/ Cbad x 100 pkt x 60%
gdzie: Cbad – cena brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
B. Gwarancja – 40% Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 punktów, powyżej 12 miesięcy do 20 miesięcy -10 punktów, powyżej 20 miesięcy do 28 miesięcy - 20 punktów, Powyżej 28 miesięcy do 35 miesięcy - 30 punktów, od 36 miesięcy i dłużej - 40 punktów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „gwarancja” uzyskają 0 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w powyższy sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) uzupełniający formularz cenowy [załącznik nr 2 do SWZ]
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców będą musiały spełnić następujące wymagania:
1) oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę;
2) wszyscy wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mają oni obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres potencjalnych zmian umowy został zawarty w § 10 projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę zgodnie z opisem w dziale XII SWZ oraz zgodnie z zasadami określonymi na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i punktacją przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.