eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW - BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE".Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW – BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW – BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f692ef6-77f0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043489/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa przejść dla pieszych na ul. Kościelnej w Suchedniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f692ef6-77f0-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Oferta wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp winny być podpisane podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań (na podstawie dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa).
Szczegółowo informacje o środkach komunikacji elektronicznej opisane zostały w SWZ dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ofertę sporządza się na wzorze elektronicznym udostępnionym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zaś w przypadku ofert sporządzonych w języku obcym należy przekazać
ją wraz z tłumaczeniem na język polski.
Szczegółowo wymagania techniczne i organizacyjne opisano w SWZ dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się
w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, tel. 41 25 43 250.
2) W Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Władysław Grudniewski, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urząd Miasta i Gminy
w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@suchedniow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
• art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani danych osobowych. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pan/Pani prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
9) Podanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Pana/Pani Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na platformie zakupowej), ale nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.5.2023.AJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów - Budowa przejść dla pieszych na ul. Kościelnej w Suchedniowie”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową budowę przejść dla pieszych. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Suchedniów w ciągu ul. Kościelnej w Suchedniowie, na działkach o nr ewid. geod. 3911/4, 3174/2, 3117.
3. W ramach zadania planuje się budowę przejść dla pieszych, przebudowę chodników, nawierzchni dojazdowych oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia oraz doświetlenie przejść dla pieszych.
4. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie robót do Starosty Skarżyskiego, do którego organ nie wniósł sprzeciwu.
5. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki betonowej, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, mechaniczne karczowanie krzewów, rozebranie słupów oświetleniowych,
c) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, formowanie i zagęszczanie nasypów,
d) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni i placu, obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych: zjazdy – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka grysowa 3 cm, kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm, chodniki: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., podsypka grysowa gr. 3 cm., kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm, droga – warstwa wiążąca AC11W (wyrównawcza) gr. 3 cm, warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm.,
e) wykonanie odwodnienia poprzez umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm,
f) roboty wykończeniowe,
g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do pieszych wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych, zakup i montaż balustrady olsztyńskiej, montaż oznakowania pionowego,
h) regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych,
i) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 127 mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 5 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8 metrów wraz z fundamentami, wysięgnikami dwuramiennymi, montaż 10 opraw oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii kablowej oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w:
- Dokumentacji technicznej – stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ,
- Szczegółowej specyfikacji technicznej – stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ,
- Przedmiarze robót – załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) oraz 10) ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku odnośnie zdolności Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
1.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizował nie mniej niż 1 zadanie związane z remontem, budową lub przebudową lub rozbudową drogi zaliczonej do kategorii dróg publicznych lub budowy lub przebudowy przejść dla pieszych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (wykonanej w ramach jednej umowy z Wykonawcą).
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
• Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej uprawniające wskazaną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy.
• Kierownikiem robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wskazane osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

2. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie będzie wymagał złożenia na wezwanie podmiotowych środków dowodowych. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wystarczające będzie złożenia wraz z ofertą oświadczeń na podstawie art. 125 ust. 1.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie będzie wymagał złożenia na wezwanie podmiotowych środków dowodowych. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wystarczające będzie złożenia wraz z ofertą oświadczeń na podstawie art. 125 ust. 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie będzie wymagał złożenia na wezwanie podmiotowych środków dowodowych. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wystarczające będzie złożenia wraz z ofertą oświadczeń na podstawie art. 125 ust. 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Załącznik nr 4 i 4 a – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 i 5a – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 6a – minimalne wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo
Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 8 – zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 9 – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.1. w takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
 wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w rozdz. VII pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami opisanymi w rozdz. VI pkt. 1.
 oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.2. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 pkt. 4 Ustawy Pzp zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.