eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Zakup urządzeń komputerowych i biurowych"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup urządzeń komputerowych i biurowych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000309335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kosynierów Gdyńskich 27

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp.psse.gorzow@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-gorzow-wielkopolski

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3fc6d54-5d24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup urządzeń komputerowych i biurowych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3fc6d54-5d24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00295963/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup urządzeń komputerowych i biurowych (urządzenia wielofunkcujne, drukarki mobilne, komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, serwer plików, switch)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416857

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PA.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105691,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia – dostawa komputerów – PC + oprogramowania
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i biurowych zgodnych ze szczegółowym zakresem zamówienia- specyfikacją urządzeń zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia oraz w projekcie umowy – załączniki do SWZ.
2) Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieregenerowany,
3) Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem winien pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta, nie może być obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
4) Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wymienione nazwy własne materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych do wskazanych, pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych charakteryzujących wskazany produkt, stanowiący o ich przydatności, charakterystyce, wytrzymałości, itp.
6) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w specyfikacji technicznej oraz do złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 63414,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia – dostawa drukarek wielofunkcyjnych
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i biurowych zgodnych ze szczegółowym zakresem zamówienia- specyfikacją urządzeń zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia oraz w projekcie umowy – załączniki do SWZ.
2) Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieregenerowany,
3) Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem winien pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta, nie może być obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
4) Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wymienione nazwy własne materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych do wskazanych, pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych charakteryzujących wskazany produkt, stanowiący o ich przydatności, charakterystyce, wytrzymałości, itp.
6) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w specyfikacji technicznej oraz do złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30121300-6 - Urządzenia do powielania

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 29268,29 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia dostawa drukarek, serwerów i switcha”
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i biurowych zgodnych ze szczegółowym zakresem zamówienia- specyfikacją urządzeń zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia oraz w projekcie umowy – załączniki do SWZ.
2) Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieregenerowany,
3) Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem winien pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta, nie może być obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
4) Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wymienione nazwy własne materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych do wskazanych, pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych charakteryzujących wskazany produkt, stanowiący o ich przydatności, charakterystyce, wytrzymałości, itp.
6) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w specyfikacji technicznej oraz do złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30121300-6 - Urządzenia do powielania

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 13008,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82239,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123615,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82239,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NETKOM Przemysław Rafałowsk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611678042

7.3.3) Ulica: ul. Waryńskiego 53a,

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Św.

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82239,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39852,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63099,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39852,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-020-49-08

7.3.3) Ulica: ul. Krakowiaków 44

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-255

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39852,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17538,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20413,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17538,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOBIT Violetta Panasiuk-Strzyżewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990102422

7.3.3) Ulica: Walczaka 20

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17538,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.