eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Dostawa używanego ciągnika rolniczegoOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa używanego ciągnika rolniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367066434

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 2

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk-czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgk-czempin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanego ciągnika rolniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e6b7f66-89f6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie informacje znajdują się w
SWZ- Rozdział 11

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGK/ZP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego ciągnika rolniczego spełniającego następujące parametry:
a) podstawowe - pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”;
b) Moc nie mniejsza niż 100 KM, rok produkcji nie starszy niż 2018, stan licznika do 5000 mth
1. Silnik 4-cylindrowy, 4-zaworowy-cylinder,
2. Zapłon samoczynny, bezpośredni wtrysk paliwa,
3. Klimatyzacja z ogrzewaniem kabiny,
4. Fotel operatora pneumatyczny,
5. Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedno i dwuobwodowa,
6. Zaczep górny prosty przestawialny wysokościowo,
7. Przednia oś amortyzowana,
8. Tylny podnośnik (TUZ) - udźwig minimum 3 000 kg. Kategoria TUZ – minimum II,
9. Tylny WOM - prędkość minimum 540 obr./min
10. Niezależny układ hydrauliki zewnętrznej o wydajności pompy minimum 100 l/min., minimum 2 pary przyłączy hydraulicznych z tyłu ciągnika, minimum jedna para przyłączy hydraulicznych z przodu ciągnika,
11. Obciążniki przednie - masa minimum 400 kg,
12. Przedni podnośnik (TUZ) - udźwig minimum 1000 kg,
13. Minimalna masa ciągnika - 5500 kg,
14. Minimalny indeks nośności opon - 140 A8,
c) Dodatkowe wyposażenie i osprzęt – ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy typu tur – udźwig min. 1000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %
Kryterium II - Termin gwarancji (G) waga 40%
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach
(1% = 1pkt.)
3 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Oferta o najniższej cenie brutto/ Cena brutto oferty badanej) x 60 pkt.
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium “Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
G =( Termin gwarancji w ofercie ocenianej/ Najdłuższy termin gwarancji wśród badanych ofert) x 40 pkt.
Gdzie: G – wartość punktowa badanej oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. Proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 miesiące (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji) oraz dłuższy niż 6 miesięcy.

Okres dłuższy niż 6 miesięcy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 6 miesięcy.

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu krótszego niż 3 miesiące będzie traktowane jako zaoferowanie 3 miesiące gwarancji.

Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlegać będzie termin gwarancji podany w ofercie.
a. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w ust. 2., obliczona wg wzoru:
O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji
b. Za najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
c. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 1 dostawę ciągnika rolniczego o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4 Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
-art. 108 ust.1 PZP,
-art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
-art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
a. Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dot. przesłanek wykluczenia z art.5k
rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SWZ.
b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SWZ, wg wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w ust.2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
oświadczenia sporządza się w formie elektronicznej; oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,
b) dokumenty wymienione w ust.4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych,
w zakresie:
4.1.braku podstaw wykluczenia:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
-art.108 ust.1 pkt1 i 2 PZP
-art.108 ust.1pkt4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
3)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w ust.2, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a)art.108 ust.1 pkt3 PZP,
b)art.108 ust.1 pkt4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c)art.108 ust.1 pkt5 PZP, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d)art.108 ust.1 pkt6 PZP,
e)art.5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz.Urz.UE nrL111 z 8.04.2022 r. str.1) i art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022r. poz.835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SWZ, potwierdzający spełnianie warunku określonego w ust. 8.1 pkt 4) SWZ. Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte wykonanie/wykonywanie dostaw, którymi są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, z tym, że w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych ww. dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w ust. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenia sporządza się w formie elektronicznej; oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) dokumenty wymienione w ust. 10.3 pkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, buntów, niepokoje, strajków (z wyłączeniem wewnętrznych strajków u Wykonawcy),
b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi bądź niekorzystnych warunków pogodowych;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.