eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach samochodowych będących w użytkowaniu ŚZDW w Kielcach i RDW w Zgórsku i Staszowie w latach 2023-2024 w podziale zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach samochodowych będących w użytkowaniu ŚZDW w Kielcach i RDW w Zgórsku i Staszowie w latach 2023-2024 w podziale zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.3.) Oddział zamawiającego: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 72

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-602

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szdw.kielce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,108440,f39bd6151d360eb6be734461e33c9272.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach samochodowych będących w użytkowaniu ŚZDW w Kielcach i RDW w Zgórsku i Staszowie w latach 2023-2024 w podziale zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340a7aa3-6cac-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037685/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Naprawa i serwis samochodów ŚZDW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461564/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 82/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 269641,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów okresowych oraz bieżących napraw i serwisu ogumienia w pojazdach użytkowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Rejonach dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie z podziałem na trzy zadanie częściowe.
Zadanie nr 1.
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku
- Obwód Drogowy w Zgórsku
- Obwód Drogowy w Łopusznie
- Obwód Drogowy w Pińczowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 132538,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów okresowych oraz bieżących napraw i serwisu ogumienia w pojazdach użytkowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Rejonach dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie z podziałem na trzy zadanie częściowe.
Zadanie nr 2.
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie
- Obwód Drogowy w Staszowie
- Obwód Drogowy w Nowej Słupi
- Obwód Drogowy w Ćmielowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 120866,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów okresowych oraz bieżących napraw i serwisu ogumienia w pojazdach użytkowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Rejonach dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie z podziałem na trzy zadanie częściowe.
Zadanie nr 3.
- Obwód Drogowy w Tempoczowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 16217,19 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oferty podlegały drzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oferty podlegały odrzuceniu.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24854,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24854,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24854,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jan Pudo Jan Tech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 662-129-91-70

7.3.3) Ulica: Gabułtów 93

7.3.4) Miejscowość: Kazimierza Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 29-500

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24854,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.