eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnówka › Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka - II etapOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sosnówka 55

1.5.2.) Miejscowość: Sosnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-518

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (83) 379 30 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnowka.przetargi@go2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosnowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d5fbdf1-5d24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d5fbdf1-5d24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064777/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416212

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3882456,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje w szczególności:
1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,
2) wykonanie kompletnego projektu budowlanego,
3) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi,
4) wykonanie ww. robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
5) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
dla zadania przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków miejscowości Sosnówka.
Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 292300,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części nr 2 obejmuje w szczególności:
1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,
2) wykonanie kompletnego projektu budowlanego,
3) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi,
4) wykonanie ww. robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
5) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
dla zadania przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Sosnówka.
Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 359156,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta Wykonawcy BUDIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zbożowa 26A, 20-827 Lublin. W toku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3436251,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3895000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3436251,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVESTMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384945852

7.3.3) Ulica: 21A

7.3.4) Miejscowość: Czeberaki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3436251,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.